Medelyną apvogė trečią kartą (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotr.
Vė­li­nių lai­ko­tar­piu, kai žmo­nės su­si­tel­kę į mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas, va­gys ne­snau­džia. Lap­kri­čio 1 die­ną apie 3 val. 30 min. Aly­taus se­niū­ni­jo­je, Mik­lu­sė­nų kai­me ap­vog­tas 20 me­tų Vio­le­tos ir Ra­mū­no Ga­vė­nų puo­se­lė­ja­mas de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkis.

Ga­vė­nų me­de­ly­no te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta me­ta­li­ne tvo­ra, ta­čiau tai va­gims ne­su­truk­dė įsi­brau­ti ir iš­neš­ti ne­ma­žai de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų. Jų kie­kis ir nuos­to­lis nu­sta­ti­nė­ja­mas.

Me­de­ly­ne esan­čios vi­de­o­ka­me­ros už­fik­sa­vo va­gį, ku­ris ro­vė, ka­sė, ne­šė, tem­pė ir per tvo­rą me­tė au­ga­lus. Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė me­de­ly­no sa­vi­nin­kas Ra­mū­nas Ga­vė­nas, įsi­bro­vė­lis be­si­dar­buo­da­mas daug au­ga­lų iš­try­pė, da­lį iš­rau­tų­jų pa­ke­liui pa­me­tė.

Iš iš­skir­ti­niau­sių ir leng­vai iden­ti­fi­kuo­ja­mų au­ga­lų pa­vog­ti su­for­muo­ti bon­sai. Ra­mū­nui ky­la min­čių, kad įsi­bro­vi­mas bu­vo tiks­lin­gas, va­gis ži­no­jo, ko ieš­ko, ma­tyt, yra lan­kę­sis me­de­ly­ne, ap­si­žiū­rė­jęs au­ga­lų asor­ti­men­tą.

Sa­vi­nin­kus ra­mi­na tai, kad pa­tys įspū­din­giau­si au­ga­lai ne­iš­neš­ti. Jiems sa­vi­nin­kai yra pri­tai­kę pa­pil­do­mą iš­skir­ti­nę ap­sau­gą, nes Ga­vė­nų me­de­ly­nas pas­ta­rai­siais me­tais ap­vo­gia­mas jau tre­čią kar­tą.

Gy­ven­to­jų pra­šo­ma, pa­ma­čius par­da­vi­me au­ga­lus, ga­li­mai pa­vog­tus iš šio ūkio, pra­neš­ti me­de­ly­no šei­mi­nin­kams.

Taip pat at­si­liep­ti va­žia­vu­sius nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį ke­liu Aly­tus–Kau­nas ties Mik­lu­sė­nais su vi­deo re­gist­ra­to­riu­mi, ku­ris ga­lė­jo už­fik­suo­ti po­li­ci­jos ti­ria­mą įvy­kį.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.