Me­rui li­go­ni­nei lem­tin­go raš­to ne­pa­vy­ko nu­slėp­ti: at­šauk­tas li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, mi­nis­te­ri­jai iš­ly­gin­tas ke­lias tap­ti jos da­li­nin­ke (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je, prieš ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­aiš­kė­jo, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis yra ga­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­skelb­to kon­kur­so. Jis, va­do­vau­jan­tis me­ro ba­lan­džio pra­džio­je pa­si­ra­šy­tu po­tvar­kiu, ne tik pa­skelb­tas, bet jau ir pa­si­bai­gęs pre­ten­den­tų pa­reiš­ki­mų pri­ėmi­mo ter­mi­nas. Pa­si­ro­do, mi­nis­te­ri­ja raš­te me­rui siū­lė ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę at­šauk­ti kon­kur­są, nes jau pra­dė­tos re­a­lios vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke pro­ce­dū­ros. Ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gar­sin­tas mi­nis­te­ri­jos raš­tas, ad­re­suo­tas me­rui, ir į po­sė­džio dar­bo­tvarkę įtrauk­ti klau­si­mai dėl li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so at­šau­ki­mo bei vals­ty­bės, tiks­liau – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so skel­bi­mas – sku­bo­tas

Dar prieš pra­si­de­dant ba­lan­džio 28-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ta­ry­bos na­riams iš­da­li­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Arū­no Dul­kio pa­si­ra­šy­tą, me­rui ad­re­suo­tą raš­tą dėl kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo į vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės va­do­vus. Toks raš­tas pa­si­ra­šy­tas ba­lan­džio 20-ąją.

Raš­tą iš anks­to tu­rė­da­mas ja­me nu­ro­dy­tus pa­grin­di­nius ak­cen­tus dėl šio kon­kur­so pa­gar­si­no vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas, pri­sta­ty­da­mas ta­ry­bai klau­si­mą dėl me­ro ba­lan­džio pra­džio­je pa­si­ra­šy­to po­tvar­kio, ku­riuo pa­skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios.

Vy­riau­sy­bė ko­vo pra­džio­je pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo Tel­šių, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Ma­žei­kių, Ute­nos, Uk­mer­gės ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nių da­li­nin­ke. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je, at­si­žvelg­da­ma į mi­nis­te­ri­jos ati­tin­ka­mus raš­tus ini­ci­juo­ti li­go­ni­nės įsta­tų pa­kei­ti­mus dėl vals­ty­bės ta­pi­mo jos da­li­nin­ke, pa­tvir­ti­no nau­jus šios gy­dy­mo įstai­gos įsta­tus. Ir tai jau pir­mas žings­nis – vals­ty­bei ar­ba tiks­liau – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai tap­ti Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad mi­nis­te­ri­ja, su­ži­no­ju­si apie pa­skelb­tą šios gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są, raš­te me­rui iš­dės­tė sa­vo nuo­mo­nę apie to­kio kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą. Vi­ce­me­ras P.La­bu­kas ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė, kad, mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, kon­kur­so skel­bi­mas į li­go­ni­nės di­rek­to­rius, kai jau pra­dė­tos re­a­lios vals­ty­bės ta­pi­mo šios įstai­gos da­li­nin­ke pro­ce­dū­ros, yra sku­bo­tas ir ne­už­tik­ri­na at­vi­ro ir skaid­raus bū­si­mų da­li­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo įstaigos val­dy­me.

Taip pat, kaip ci­tuo­da­mas mi­nis­te­ri­jos raš­tą pa­ste­bė­jo P.La­bu­kas, sie­kiant bū­si­mų da­li­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mu pa­grįs­to ben­dra­dar­bia­vi­mo, nes li­go­ni­nės va­do­vas tu­rės įgy­ven­din­ti abie­jų da­li­nin­kų pri­im­tus spren­di­mus, mi­nis­te­ri­ja siū­lo ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę at­šauk­ti šį kon­kur­są, o tai lei­džia ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai.

 

„Kai raš­tai ad­re­suo­ti ta­ry­bai, su­pa­žin­di­nu“

Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gar­si­nus mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo, me­ras iš kar­to su­lau­kė ne vie­no ta­ry­bos na­rio klau­si­mo, ko­dėl jį ban­dy­ta nu­slėp­ti nuo ta­ry­bos na­rių.

„Ko­dėl ven­gė­te su juo su­pa­žin­din­ti ta­ry­bos na­rius?“ – tei­ra­vo­si Va­le­ri­jus Ven­cius. „To raš­to iki šiol nie­kas ne­ma­tė. Ar tu­ri­te vi­di­nes nuo­sta­tas kenk­ti li­go­ni­nei?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. „Tu­rė­jo­te pa­keis­ti po­sė­džio dar­bo­tvarkę ir įtrauk­ti klau­si­mus dėl li­go­ni­nės“, – pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la.

Me­ras N.Ce­siu­lis tei­si­no­si per die­ną gau­nan­tis 20–30–40 raš­tų: „Kai raš­tai ad­re­suo­ti ta­ry­bai, su­pa­žin­di­nu. Ba­lan­džio 21-ąją jį ga­vau, 22-ąją su­si­pa­ži­nau, o jūs jau svars­tė­te tą klau­si­mą. Te­ko ben­drau­ti su vi­ce­mi­nist­re Dan­guo­le Jan­kaus­kie­ne (svei­ka­tos ap­sau­gos – A.M.), pa­ti­ki­no, kad ne­pri­eš­ta­rau­ja kon­kur­sui, tik sa­kė, jei kon­kur­so ko­mi­si­jo­je bū­tų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas, tai bus skaid­ru.“

Mies­to ta­ry­bos jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me šios sa­vai­tės pra­džio­je, apie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą me­rui pra­ne­šė ja­me da­ly­va­vę mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Ba­lan­džio 28-ąją po­sė­džia­vu­sio­je mies­to ta­ry­bo­je už­te­ko bal­sų, kad bū­tų pri­pa­žin­tas ne­te­kęs ga­lios me­ro po­tvar­kis dėl kon­kur­so li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti pa­skel­bi­mo. Jis at­šauk­tas ir tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas.

Da­bar pa­skelb­ta­me šia­me kon­kur­se jau pa­si­bai­gęs pre­ten­den­tų pa­reiš­ki­mų pri­ėmi­mo lai­kas ir tap­ti li­go­ni­nės va­do­vu pre­ten­duo­ja dau­giau kaip de­šimt as­me­nų, ne vien aly­tiš­kių.

 

Dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke – ben­dras su­ta­ri­mas

Ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sia­me miesto ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas dėl vals­ty­bės, ku­riai at­sto­vau­ja Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tapimo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke. Vals­ty­bės įna­šas į šį pro­ce­są yra 100 eu­rų, jai su­tei­kia­ma 50 proc. bal­sų vi­suo­ti­nia­me li­go­ni­nės da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me. Tiek pat bal­sų pri­klau­so ir mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, į li­go­ni­nės da­li­nin­kus pri­ėmus vals­ty­bę, ši gy­dy­mo įstai­ga įgy­tų tei­sę į eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas, skir­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos re­for­mai, li­go­ni­nė įsi­tvir­tin­tų dau­gia­profilinės Aly­taus li­go­ni­nės sta­tu­są ir aiš­kias at­ei­ties per­spek­ty­vas, jos bu­vi­mas re­gio­ni­ne ge­ne­ruo­tų re­gio­no pa­cien­tų srau­tus, vals­ty­bės bu­vi­mas da­li­nin­ke ga­ran­tuo­tų pa­pil­do­mą nau­dą sie­kiant pri­sit­rauk­ti vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jas į li­go­ni­nės in­fra­struk­tū­ros ir me­di­ci­ni­nės įran­gos ge­ri­ni­mą.

Me­ras, svars­tant klau­si­mą dėl mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke, pa­brė­žė, kad kol kas tik Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bė yra pri­ta­ru­si to­kiam veiks­mui: „Jiems gal iš­si­gel­bė­ji­mas, o mums? Ne­aiš­ku, ko­kios bus in­ves­ti­ci­jos, ar iš­liks vi­sos pa­slau­gos. Ko­dėl mes sku­ba­me? Nė vie­nas di­de­lis mies­tas ne­sku­ba?“

„Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė kryp­tis, ką da­ry­ti. Ga­li­me nie­ko ne­da­ry­ti. Jau da­bar kiek žmo­nių iš­vyks­ta me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos į ki­tus mies­tus, nes pas mus trūks­ta gy­dy­to­jų. Re­for­ma rei­ka­lin­ga ir dėl sku­bios pa­gal­bos tei­ki­mo li­go­ni­nė­je at­nau­ji­ni­mo, ir dėl tei­kia­mos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos. Me­di­kams tik­rai ne­ky­la klau­si­mų dėl re­for­mos“, – sa­kė mies­to ta­ry­bos na­rys, gy­dy­to­jas Vy­tas Ja­zep­či­kas.

Me­ro bai­mes dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke sklai­dė ir mies­to ta­ry­bos na­rys, gy­dy­to­jas Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas: „Li­go­ni­nė kaip ga­vo, taip ir gaus fi­nan­sa­vi­mą iš Li­go­nių ka­sų, kaip vyk­dė, taip ir vyk­dys Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus. Po pu­sę pa­si­da­lin­ti mi­nis­te­ri­jos ir sa­vi­val­dy­bės bal­sai – pro­tin­gas spren­di­mas. Ne­rei­kia aist­rų, kad į li­go­ni­nę at­ei­na vals­ty­bė, vi­sos nor­ma­lios li­go­ni­nės tu­ri da­li­nin­ke vals­ty­bę.“

Me­rą ra­mi­no ir ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, taip pat gy­dy­to­ja Vil­ma Kruš­nie­nė: „Mes ta­ry­bo­je esa­me trys gy­dy­to­jai, bet jūs mū­sų ne­klau­sia­te ir ne­gir­di­te. Ma­nau, ma­to­te bai­mę, kad at­eis vals­ty­bė.“

Po to­kių me­di­kų pa­ste­bė­ji­mų ta­ry­bos spren­di­mas dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

Va­di­na­si, or­ga­ni­zuo­jant šios įstai­gos va­do­vo nau­ją kon­kur­są, pre­ten­den­tų at­rin­ki­mo ko­mi­si­jo­je ly­gio­mis da­li­mis tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų. Jei nau­jo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mas už­truk­tų, tek­tų pa­skir­ti lai­ki­ną li­go­ni­nės di­rek­to­rių. Da­bar­ti­nio di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko pas­ta­ro­ji pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja bai­gia­si lie­pos pra­džio­je.

 

Ar mi­nis­te­ri­jos at­ėji­mas ne­ga­lė­jo bū­ti iš­spręs­tas anks­čiau?

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jus li­go­ni­nės įsta­tus, at­si­žvel­giant į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo šios li­go­ni­nės da­li­nin­ke.

Se­nuo­se li­go­ni­nės įsta­tuo­se bu­vo nu­ma­ty­ta, kad nau­jas da­li­nin­kas tu­ri pa­da­ry­ti įna­šą, ku­rio ver­tė ne ma­žes­nė kaip 1 mln. eu­rų. Nau­juo­se įsta­tuo­se to ne­be­li­ko, nes ne­lo­giš­ka, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­zuo­jan­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą, tar­pu­sa­vy­je da­ly­tų­si mi­li­jo­ni­ne su­ma.

Pa­kei­tus li­go­ni­nės įsta­tus pra­ver­tas lan­gas vals­ty­bei tap­ti šios gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­ke.

Šie­me­čio ko­vo 2-ąją Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo da­li­nin­ke sep­ty­nio­se ša­lies li­go­ni­nė­se, tarp jų – ir Aly­taus. Taip pat joms vi­soms nu­sta­ty­tas 100 eu­rų vals­ty­bės įna­šas.

Ko­dėl Aly­taus mies­to ta­ry­ba, pa­vyz­džiui, ko­vo pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ne­si­ė­mė pri­im­ti spren­di­mo dėl vals­ty­bės ta­pi­mo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke, o tik da­bar, ir pa­pil­do­mu klau­si­mu, gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va? Gal­būt mi­nis­te­ri­jos ly­giais pa­grin­dais ne­no­rė­ta pri­leis­ti prie li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo, gal jau tu­rė­tas iš anks­to nu­ma­ty­tas kan­di­da­tas į šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas, gal siek­ta li­go­ni­nę kiek įma­no­ma il­giau iš­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės glė­by­je, o gal su­si­kir­to mies­to ta­ry­bos val­dan­čių­jų, ku­rių dau­gu­mą su­da­ro so­cial­de­mok­ra­tai ir kon­ser­va­to­riai, po­žiū­ris į li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą.

Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant su li­go­ni­ne su­si­ju­sius klau­si­mus, ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas at­vi­rai pa­reiš­kė: „Ta­po­me ne­su­ta­ri­mų įran­kiu tarp kon­ser­va­to­rių ir soc­de­mų.“

Alytaus vicemero P.Labuko komentaras po balandžio 28-ąją vykusio miesto tarybos posėdžio: Priimti sprendimai nutraukė manipuliacijas miesto bendruomenei reikšmingu klausimu. Paradoksalu, bet tarybos nariai ne tik kad neišgirdo mero padėkos už laiku pastebėtą ir sustabdytą kenkėjišką miesto bendruomenei veiklą, tačiau dar ir buvo apkaltinti, jog praėjusiame tarybos posėdyje priimti sprendimai jį ir privertė skelbti Alytaus ligoninės direktoriaus konkursą.

Visgi tarybos nariams teko merui priminti, jog jie žino ir supranta, už ką balsuoja posėdžiuose ir balsavimas už savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų viešų konkursų organizavimo nuostatus niekaip nėra susijęs su jo paties asmeniniu sprendimu pradėti konkurso organizavimą išleidžiant mero potvarkį.

Deja, tarybos nariai neišgirdo mero atsakymo ir į užduotą klausimą, kodėl jis, komitetų pirmininkams nežinant, įsikišo į formuojamas komitetų darbotvarkes ir prieš pat darbotvarkių išsiuntimą komitetų nariams nurodė neįtraukti klausimo, susijusio su valstybės tapimu ligoninės dalininke. Taip pat nebuvo paaiškinta, kodėl apie šią situaciją nieko nežinojo ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Po savaitę trukusio ministerijos rekomendacijos, kurioje yra prašoma svarstyti ligoninės direktoriaus konkurso nutraukimą, slėpimo visos frakcijos, išskyrus socialdemokratų, balsavo už konkurso nutraukimą. Prisidedu prie kitų tarybos narių padėkos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkei Vilmai Krušnienei, kuri pirmoji pastebėjo susiklosčiusią situaciją ir nelikdama abejinga visa tai paviešino.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdymo problema, kad per taip vadinamus jaunus mero poste ir jo komandoj neįmanoma niesto labui efektyviai panaudot dar turimo didelio potencialo ir gerai vystyt miestą. Kaip per pramonės parko, aerodromo...Čia gali suktis miesto labui 10 n milijonų srautai. Bet jauni postuose nesugeba ir nepraleidžia sugebančių, prieš oligarchinių interesų intrigas bejėgiai ir tai nenorėdami Alytuj matyt, mazochizmą tesia. Vieni iš kitų per sliekinėjimus pasišaipydami. Tokia mandrumo kaina.

  Komentaras

  Tai, kad jaunimas postuose tragiškai atrodo. Meras ir mero komanda jauni. Negabūs, neperkanda ir bijo oligarchų intrigų... Jokio tobulėjimo nežiūrint, kad didelės patirtys politikoj. Būsimi rinkimai dar blogesnė energija, klastingesni, ciniškesni.

  Komentaras

  Miestelyje sklando gandas, kad meras į direktorius nori prakišti vieną tokią savivaldybės darbuotoją, kuri labai aktyviai reiškėsi, kai savivaldybė bandė prastumti ligoninės remonto sutartį už 2,5 milijono. Kai opozicionieriai užsiėmė šituo klausimu, buvo naujas konkursas ir kaina nukrito iki 1,5 milijono. Meras liko baltas ir pūkuotas, lėkė tik administracijos galvos. Nors buvęs administratorius sakė, kad meras viską žinojo. Tai ar ne kompensaciją už prarastas pareigas žadėjo meras tai "nukentėjusiai" darbuotojai? Ačiū Dievui, kad daktarė Krušnienė, konservatoriai ir visi kiti sveiko proto deputatai neleido tokios galimos "aferos".

  Komentaras

  Jei po kelių mėnesių baigias ligoninės kadencijos laikas, būtent dabar reikia atlikt konkursą ir kitas procedūras, kad konkursą laimėjęs direktorius normaliai pradėtų dirbt, prieš spėjant normaliai perimt reikalus iš buvusio direktoriaus. Ir jei būt nesuspėta, vėl kaltas meras. Čia kaip dėl medikamentų pirkimo ukrainiečiams paremt, nežiūrint pirko ar nepirko, visais atvejais kaltas meras, kad milijono neteko. Net ir už tai, kad nepirko. Trumpiau iš mero, negebėdsmi rimčiau konkuruot, primityviose situacijose daro kaip atpirkimo įrankį pasišaipydami.. Toks jau Alytaus ir politinis elitas. Kur intriguot, su kaupu liejas, kur rimčiau - nėra kam.

  Komentaras

  Alytuj žinokit, per savivaldą gerai vystyt buvo įmanoma ir dabar galima, bet trukdo taryboj saviblusinėjimai. Per ką neįmanoma tarybos kompetencijos lygį užtikrint miesto labui efektyvaus išnaudojimo pramonės parko, per tarybą sprest aerodromo 100 ha kur atvirai apskundinėjimams per teismus mesti dideli pinigai ir nei patys daro ir kitiems neleidžia, švietimo pertvarkų nevykdymas išlaiko perteklinį pedagogų skaičių rinkimams palankesnių, nepraleidžia sugebančių per es paramą dirbt geriau lygis aklai paklusnių kaip dėl įtartinų lėšų pervedimų į asmeninės saskaitas buhalterių lygiai...Trumpiau taryboj viskas apgalvota kaip per mokesčių didinimus nuo alytiškių dirt paskutinius ir pigių savikvailinimo cirkelių paduoda praktiškai tasa per kiekvieną tarybos posėdį. Kažkur blusinėjasi nepasidalindami ar dėl postų savesniems.

  Komentaras

  Straipsnį minimi tarybos nariai baigę Alytaus mokyklas. Matyt ir švietimo reforma pas vienintelius per Lietuvą neina, nes čia kitokių mentalitetų? Taryboj įrodinėja vietoj sprest rimtas miesto problemas, kaip vieni kitus pašiept, prigaut. Tas elementas jau pas alytiškius ir per kitų sričių vietinius mentalitetus. Ypač ir per teisėsaugos atskirus, jokio rimtumo miesto intereso labui. Lyg apačioj tarp eilinių alytiškių to nesimato, o čia net taryboj, kur skaitos geriausi iš miesto, kokį pavyzdį rodo. Ir taip visą kadenciją tik tarybos posėdis ir čiūdinas sliekinėdami. Kaip skambėjo pirko nepirko medikamentus Ukrainai, meras kaltas kad milijono nesimatė. Čia bus direktorius, nebus, kaltas..Na anas ir kaip anekdotas, kur tik apie rimtesnius dalykus prabyla savo protely, ten ir yra. Tarsi limpa.

  Komentaras

  Alytiškiai į valdžią išsirinko tokius, kurie nenorėdami ir negebėdami sprest rimtų miesto problemų turi kažkas kažką kvailint, bandyt prigaut. Ir taip per kiekvieną tarybos posėdį ir būtinai visam miestui parodyt. Kokie mandri ir kieti.

  Komentaras

  Išryškėja šios tarybos kadencijos stilius. Kur svarbiausia miestui mero tarybos kompetencijoj beveik vieningi kelt alytiškiams mokesčius per kur tik pasiekia. Ir nematyt, pratylėt apie paskolas, neefektyviai išnaudojamą pramonės parko, aerodromo 100 ha, pertvarkų nevykdymą ir neprileidimą rimčiau dirbt per es paramą. O dėl viso kito per mėnesį prieš tarybos posėdį šnabždas per komitetus, komisijas nosis sukišę ir paprastai kaip kas ką kolegos apstato, pradeda per tarybos posėdį viso miesto akivaizdoj ir veliant liet nuoskaudas vieni ant kitų, atsiskaitinėt kas kam sugeba. Šiai imitacijai vykdyt gerai ir vietinė žiniasklaida, fiksuojanti menkavertes intrigas vietoj rimtų problemų. Štai kas gaunas, kai gudrūs dar gudresnius renkasi į valdžią. Vis klampyn, klampyn.. Ir kokia nauda miestui, kad nusiorina lygioj vietoj? O nesprendžiamos rimtos problemos didėja. Ir taip nuo Nepriklausomybės pradžios.

  Komentaras

  Iš rimto tarybos kompetencijos lygio strateguot kūrimui ir vienijimui liko apgailėtinos erzelynės dėl mažėjančių likučių, ar kur savo žmogų pasistatyt nepaisant tam pasiekt priemonių. Taip ir tes, kas su kaupu pereina į būsimus rinkimus iš tų pačių. Jie jau pamiršę elementarią žmogišką kultūrą prieš tarpusavy išsiaiškint ir nevelt miesto į tarpusavio gaujinių razborkių lygį. Bet, negebėdami rimtai sprest būtinai ir viso miesto akyse apsidrabstys kiek gali. Pūt, tai pūt galingai. Iš tarybos posėdžių neturi ką rašyt optimistiško, apart vieningi alytiškiams mokesčius didint. Visur kitur didėjanti erzelynė, kas ką žaviai apkvailins, apstatys. Aršūs ir aršėjantys.

  Komentaras

  Kaip meras visai sau reiklumo atitikt politiko ir mero kompetencijos normoms netaiko. Elgias kaip vaikų smėlio dėžėj patinka, nepatinka...Stebuklas, kaip su tokiu mastymu sugeba kadenciją išbūt, kaip taryba ant tiek užsileidę, kad lygiose vietose pigus neatsakingumo šou. Ir socdemų partija su didele patirtim, o lyderio tik toks naivus lygis? Tai koks lygis kitų, nes lyderis skaitos geriausias iš kitų. O čia tik kaip aklo vykdytojo lygis kažkieno...paspirtuku.

  Komentaras

  Ar ne kaip mero įgaliojimų viršijimas, laiku neteikt tarybai svarstyt svarbių raštų iš ministerijų? Juk mero kompetencija yra laiku ir kokybiškus siūlymus teikt tarybos svarstymui. Kur tik taryboj aritmetinei daugumai patvirtinus įsigalioja sprendimai.

  Komentaras

  Bėda dėl mero neatsakingumo ir neatskaitingumo net prieš tarybos narius. Ko rimčiau klaust, atsakymų nėra, apart spartus juostelių karpyme ir..Tik ligoninės medikai teikė kolektyvinį pareiškimą teisėsaugai dėl dominuojančio pas valdančius tarybos nario nesiskaitymo su medikais, iš kart kaip kerštas konkursas dėl ligoninės vadovo posto, kur iki tol tiko. Sutapimas, ar ne, bet nerimtai atrodo. Nes už viską atsakingi rinkti 27 tarybos nariai, kurie aritmetine balsų dauguma taryboje tvirtina. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Nesigirdi mero paaiškinimo ir visuomenei, dėl tarybos nario reikštų priekaištų dėl medikamentų Ukrainai padėt iniciatyvų įpatumų. Apie paskolas, rimtas vystymo strategijas, pertvarkos net klaust neverta. O juk meras pirmas apie viską turi aiškint, kai to klausia visuomenė ir ypač tarybos nariai. Didžiausia politinė patirtis taryboj, o elgsena kaip neatsakingo nežiniuko.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.