Me­ro pa­ta­rė­jas pri­si­pa­ži­no ėmęs ky­šius (5)

S.Ivoška
Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jas Sau­lius Ivoš­ka (nuotr.) gal iš nai­vu­mo, o gal ir nuo­šir­džiai sa­vo feis­bu­ke pri­si­pa­ži­no ėmęs ky­šius.

„Taip, esu ga­vęs bu­te­lį. Tie­sa, gal­vo­jau, kad pa­dė­ka, ne ky­šis. Ga­vau ir sal­dai­nių, ir net vir­vės (tfu, t. y. au­to­mo­bi­lių tem­pi­mo ly­ną). Tai tur­būt jau reik­tų tą nu­ger­tą bu­te­lį grą­žint… Vir­ve dar ne­pa­si­nau­do­jau – grą­žin­siu vi­są… O šian­dien so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, kaip tra­di­ciš­kai sa­ko­ma, „pik­ti lie­žu­viai pla­ka“ to­kias ži­nu­tes apie ma­ne pa­lei­do: „Pa­ė­męs ky­šį ir ne­su­ge­bė­jęs įgy­ven­din­ti dėl ko bu­vo su­tar­ta – kul­tū­rin­gai pu­sę jo su­grą­ži­na.“ Tai ir svars­tau, ku­ri ta pu­sė…“, – taip pa­im­tų ky­šių is­to­ri­ja da­li­ja­si me­ro pa­ta­rė­jas.

Jei to­kį laiš­ką feis­bu­ko pa­sky­ro­je bū­tų pa­ra­šęs kaž­kas iš mi­nist­rų  ar ki­tas aukš­tas pa­rei­gas už­iman­tis val­di­nin­kas, ko ge­ro, po die­nos, jei ne tą pa­čią, bū­tų jau pri­vers­tas at­si­sta­ty­din­ti.

S.Ivoš­kai tik­riau­siai ge­rai ži­no­ma, kaip prieš aš­tuo­ne­rius me­tus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rė pri­si­pa­ži­ni­mo da­vu­si ky­šį ar­ba vo­ke­lį me­di­kams ir bu­vo pri­vers­ta trauk­tis iš pa­rei­gų. Ji net bu­vo ap­klaus­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je.
O pa­gal bau­džia­mą­ją tei­sę at­sa­ko­my­bė gre­sia ir ky­šio da­vė­jams, ir pri­ėmė­jams. Tad Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­jas, kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas, tu­rin­tis pa­ties N. Ce­siu­lio po­li­ti­nį as­me­ni­nį pa­si­ti­kė­ji­mą ir pri­si­pa­ži­nęs ėmęs ky­šius, ka­žin, ar ga­li to­liau ei­ti to­kias pa­rei­gas. Bet dėl to tu­ri spręs­ti pats me­ras, ži­no­ma, jei­gu jam nė­ra pri­im­ti­nas S.Ivoš­kos pri­si­pa­ži­ni­mas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai