Me­džiok­lės, me­no ir is­to­ri­jos jun­gi­nys – pa­gar­ba gam­tai ir me­džiok­lei (2)

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia 7-oji Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da.
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia 7-oji Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da.
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia 7-oji Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da. Jau dau­giau kaip 20 me­tų Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja ren­gia re­gio­ni­nes Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­das. Jos vyks­ta kas tre­ji me­tai. To­kios me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­dos jau įvy­ko 2002, 2005, 2008, 2011, 2017 ir 2020 me­tais.

Pa­ro­do­je – be­veik 200 tro­fė­jų

Ko ge­ro, vie­na įsi­min­ti­niau­sių ir sun­kiau­sių or­ga­ni­za­ci­ne pras­me bu­vo 2020-ųjų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja ne­su­lau­žė sa­vo tra­di­ci­jų ir su­ge­bė­jo sėk­min­gai su­reng­ti pa­ro­dą, ne­pai­sant, kad tuo me­tu bu­vo pan­de­mi­jos CO­VID-19 įkarš­tis ir vi­sus var­žė dau­gy­bė ap­ri­bo­ji­mų.

Iki rug­sė­jo 10 die­nos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mi Dzū­ki­jos kraš­to, t. y. Aly­taus, Va­rė­nos, Laz­di­jų ir Prie­nų ra­jo­nų, me­džio­to­jų per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus su­me­džio­ti ir eks­per­tų įver­tin­ti bei pa­ma­tuo­ti brie­džių, tau­rių­jų el­nių, da­nie­lių, eu­ro­pi­nių stir­ni­nų ra­gai, šer­nų il­tys bei ki­tų me­džio­ja­mų žvė­rių (vil­kų, beb­rų, bar­su­kų, la­pių) kau­ko­lės.

Šiai pa­ro­dai Dzū­ki­jos kraš­to me­džio­to­jai iš vi­so pa­tei­kė 197 įvai­rius tro­fė­jus. Tro­fė­jų skai­čiu­mi ši pa­ro­da gal­būt ir nė­ra la­bai di­de­lė, ta­čiau tai re­gio­ni­nė pa­ro­da, ku­riai 2020–2023 me­tų me­džiok­lės se­zo­nų tro­fė­jus pri­sta­tė me­džio­to­jai tik iš pie­ti­nės Lie­tu­vos da­lies ir tik tuos, ku­rie anks­čiau ne­da­ly­va­vo jo­kio­je pa­ro­do­je.

 

Įspū­din­giau­sias tau­rių­jų el­nių ra­gų sten­das

Šie­met į šią me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­dą pri­sta­ty­ta: 7 brie­džių ra­gai, 51 tau­rių­jų el­nių ra­gai, 106 stir­ni­nų ra­gai, 7 da­nie­liaus ra­gai, 6 vil­ko, 8 beb­ro, 1 bar­su­ko, 1 la­pės kau­ko­lės ir 10 šer­no il­čių.

Įspū­din­giau­sias yra tau­rių­jų el­nių ra­gų sten­das. Iš šiai pa­ro­dai pa­teik­tų 51 tau­rių­jų el­nių ra­gų net 49 iš jų bu­vo įver­tin­ti me­da­liais, iš ku­rių – 8 auk­so, 20 si­dab­ro ir 21 bron­zos.

Per­žiū­rė­ję ir pa­a­na­li­za­vę anks­čiau reng­tų me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­dų sta­tis­ti­ką ga­li­me drą­siai teig­ti, kad el­nių po­pu­lia­ci­ja Dzū­ki­jo­je žen­kliai di­dė­ja ir ge­rė­ja, o kar­tu ga­li­ma pa­si­džiaug­ti me­džio­to­jų at­sa­kin­gu­mu ir at­ran­ki­nės me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mu­si.

Taip pat šio­je pa­ro­do­je, kaip ir anks­čiau vy­ku­sio­je, yra gau­sus sten­das su stir­ni­nų ra­gais. Iš pa­ro­dai pa­teik­tų 106 stir­ni­nų ra­gų 10 bu­vo įver­tin­ti auk­so, 35 si­dab­ro ir 29 bron­zos me­da­liais.

Įspū­din­gos ir da­nie­lių ra­gų bei vil­kų kau­ko­lių ko­lek­ci­jos. Iš pa­teik­tų 7 da­nie­lių ra­gų 2 bu­vo įver­tin­ti auk­so, 3 si­dab­ro ir 1 bron­zos me­da­liais. O iš pa­ro­dai pa­teik­tų 6 vil­kų kau­ko­lių vi­sos jos bu­vo įver­tin­tos įvai­rių laips­nių me­da­liais.

Tai­gi tiek da­nie­lių, tiek vil­kų tro­fė­jų pa­ro­do­se kas­kart vis dau­gė­ja, o tai ro­do, kad šių žvė­rių po­pu­lia­ci­ja ir­gi di­dė­ja.

 

Šer­nams „dings­ta“ po­rei­kis dirb­ti il­ti­mis

Ta­čiau to ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie šer­nus ir jų tro­fė­jus. Šių žvė­rių ver­ti­na­mas tro­fė­jus yra il­tys. Bet su kiek­vie­na pa­ro­da jų ma­žė­ja ne tik kie­ky­bi­ne, bet ir ko­ky­bi­ne pras­me.

Be abe­jo­nės, tą le­mia ir te­be­si­tę­sian­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pan­de­mi­ja, ta­čiau ne ma­žiau tam įta­kos tu­ri ir kli­ma­to kai­ta bei me­džio­to­jų pa­pil­do­mas gau­sus šių me­džio­ja­mų­jų žvė­rių šė­ri­mas, dėl ku­rio jiems „dings­ta“ po­rei­kis dirb­ti il­ti­mis, ieš­kant sau mais­to.

Taip pat šio­je pa­ro­do­je me­da­liais bu­vo įver­tin­tos 8 beb­ro (5 auk­so, 2 si­dab­ro, 1 bron­zos), 1 bar­su­ko, 1 la­pės kau­ko­lė. Iš­sa­mūs tro­fė­jų bei jų au­to­rių duo­me­nys bus pa­skelb­ti pa­ro­dos me­džiok­lės tro­fė­jų ka­ta­lo­ge, ku­ris bus iš­leis­tas po­pie­ri­niu for­ma­tu, o skait­me­ni­nis šio ka­ta­lo­go va­rian­tas bus pa­tal­pin­tas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je.

Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius yra su­rin­kęs ir pa­ro­dai pa­tei­kė vi­sų prieš tai vy­ku­sių še­šių me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­dų ka­ta­lo­gus ir šių pa­ro­dų ap­do­va­no­ji­mus (me­da­lius).

 

Me­džiok­lės do­ku­men­tai ir pe­ri­odi­niai lei­di­niai

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma ir gau­si Lie­tu­vos me­džio­to­jų do­ku­men­tų ko­lek­ci­ja, pra­de­dant nuo Ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1918 me­tais ir bai­giant šių die­nų do­ku­men­tais (me­džio­to­jų drau­gi­jų na­rio bi­lie­tai, me­džio­to­jų bi­lie­tai, lei­di­mai me­džio­ti, me­džiok­lės liu­di­ji­mai, lei­di­mai lai­ky­ti me­džiok­li­nius gin­klus, įvai­rūs pa­žy­mė­ji­mai ir pan.).

Šių do­ku­men­tų sten­de ga­li­ma iš­vys­ti dar 1920 me­tais prof. Ta­do Iva­naus­ko įkur­tos Lie­tu­vos tai­syk­lin­gos me­džiok­lės ir žūk­lės drau­gi­jos na­rio bi­lie­tus, pa­grin­di­nį tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos me­džio­ji­mo tei­sę su­tei­kian­tį do­ku­men­tą – me­džiok­lės liu­di­ji­mą, tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos lei­di­mus tu­rė­ti me­džiok­li­nį gin­klą ir kt. To­kia di­de­lė me­džiok­li­nių do­ku­men­tų ko­lek­ci­ja Lie­tu­vo­je vie­šai eks­po­nuo­ja­ma pir­mą kar­tą.

Mu­zie­jaus lan­ky­to­jų akį trauks ir prak­tiš­kai vi­si lie­tu­viš­ki pe­ri­odi­niai lei­di­niai me­džiok­lės te­ma, pra­de­dant nuo pir­mo, dar 1927 me­tais prof. T.Iva­naus­ko pra­dė­to leis­ti lie­tu­viš­ko žur­na­lo „Me­džio­to­jas“ iki da­bar­ti­niu me­tu ei­nan­čio vie­nin­te­lio lie­tu­viš­ko (ta­čiau lei­džia­mo lat­vių re­dak­to­rių) žur­na­lo apie me­džiok­lės ak­tu­a­li­jas – žur­na­lo „Me­džiok­lė“.

Pa­si­ro­do, kad to­kių lei­di­nių nuo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo iki šių die­nų bu­vo iš tie­sų ne­ma­žai – iš vi­so įvai­riais lai­ko­tar­piais bu­vo iš­leis­ta net 15 to­kių res­pub­li­ki­nių pe­ri­odi­nių lei­di­nių.

Apie kai ku­riuos lei­di­nius iš vi­so te­ko ma­žai gir­dė­ti ir juos ma­ty­ti, nes jų bu­vo iš­leis­ta tik po ke­le­tą nu­me­rių ir to­les­nė jų lei­dy­ba dėl įvai­rių prie­žas­čių vė­liau nu­trū­ko, ki­ti gi bu­vo lei­džia­mi kiek il­ges­nį lai­ką. Kad su­si­da­ry­tų iš­sa­mes­nis vaiz­das, šio­je pa­ro­do­je pri­sta­to­ma po vie­ną eg­zem­plio­rių iš vi­sų iki šios die­nos ži­no­mų ir iki šios die­nos Lie­tu­vo­je leis­tų pe­ri­odi­nių lei­di­nių me­džiok­lės te­ma.

 

Me­džiok­lė ir gam­ta at­vi­ru­kuo­se ir at­vir­laiš­kiuo­se

Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vyks­tan­čio­je pa­ro­do­je pir­mą kar­tą sa­vo at­vi­ru­kų ir at­vir­laiš­kių, su­si­ju­sių su me­džiok­le ir gam­ta, ko­lek­ci­ją pri­sta­to Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džio­to­jų klu­bo „Sim­nas“ me­džio­to­jas Ri­čar­das Ma­to­nis.

Da­lį sa­vo at­vir­laiš­kių iš sa­vo la­bai di­de­lės ko­lek­ci­jos šiai pa­ro­dai pa­sko­li­no ir jo­je eks­po­nuo­ja ir ži­no­mas ko­lek­ci­nin­kas vil­nie­tis skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ka­va­liaus­kas, ku­ris, be­je, taip pat yra me­džio­to­jas. Jo su­rink­tų įvai­rių lai­ko­tar­pių, žan­rų ir ša­lių at­vir­laiš­kių ko­lek­ci­ja jau bu­vo de­monst­ruo­ta 2009 me­tais res­pub­li­ki­nė­je me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­do­je, vy­ku­sio­je Bist­ram­po­lio dva­re, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne.

Tiek R.Ma­to­nio, tiek G.Ka­va­liaus­ko at­vir­laiš­kių ir at­vi­ru­kų ko­lek­ci­jos me­džio­to­jus ir ki­tus pa­ro­dos lan­ky­to­jus su­pa­žin­dins su aki­mir­ko­mis iš me­džiok­lių, ku­rios vy­ko prieš šim­tą ar net dau­giau me­tų, ga­li­ma pa­ma­ty­ti, ko­kia bu­vo me­džio­to­jų ap­ran­ga, gin­klai, me­džiok­lės bū­dai ir tra­di­ci­jos įvai­riais is­to­ri­niais lai­ko­tar­piais. Be to, šiuo­se at­vir­laiš­kiuo­se ga­li­ma iš­vys­ti ir gar­sių pa­sau­lio ta­py­to­jų su­kur­tų kū­ri­nių še­dev­rų me­džiok­lės ir gam­tos te­ma iliust­ra­ci­jas.

 

At­sa­ko­my­bė gam­tai ir me­džio­ja­mam žvė­riui

Me­džiok­lė, kaip toks reiš­ki­nys, vi­suo­met tu­rė­jo ir tu­ri daug są­sa­jų su ša­lies is­to­ri­ja, kul­tū­ra bei me­nu. To­dėl ir šio­je Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­do­je ne pas­ku­ti­nę vie­tą už­ima ir me­no kū­ri­niai – tai ant sie­nų ka­ban­tys įvai­rių ša­lių dai­li­nin­kų pa­veiks­lai me­džiok­lės ir gam­tos te­ma, ku­rie sa­vo dva­sia lyg ir ap­gau­bia bei ap­rė­mi­na vi­sus šio­je pa­ro­dų sa­lė­je esan­čius me­džiok­lės tro­fė­jus, o vi­sas šis me­džiok­lės, me­no ir is­to­ri­jos jun­gi­nys su­ku­ria la­bai jau­di­nan­čią, o kar­tu la­bai pa­gar­bią gam­tai ir me­džiok­lei dva­sią.

 

Tai­gi ši me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na ir pa­ro­do, kad Dzū­ki­jos kraš­to me­džio­to­jai rū­pi­na­si, sau­go sa­vo kraš­to me­džio­ja­mus gy­vū­nus bei juos at­sa­kin­gai me­džio­ja, lai­ky­da­mie­si se­lek­ci­nės, tau­so­ja­mo­sios ir kul­tū­rin­gos me­džiok­lės prin­ci­pų.

Kaip ir kiek­vie­nos, taip ir šios pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad ją ap­lan­kys ne tik me­džio­to­jai, bet ir daug su me­džiok­le nie­ko ben­dra ne­tu­rin­čių žmo­nių, ypač jau­ni­mo, ku­riems ši pa­ro­da pa­dės su­pras­ti, jog me­džiok­lė nė­ra vien tik pra­mo­ga ar lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das, me­džiok­lė – su­dė­ti­nė gam­to­sau­gos da­lis ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė gam­tai ir me­džio­ja­mam žvė­riui, o su­me­džio­tų žvė­rių tro­fė­jai yra svar­bi mū­sų me­džiok­lės kul­tū­ros pa­vel­do da­lis.

Galima užsisakyti ir edu­kaciją. Susisiekite su Alytaus kraštotyros muziejumi.

 

Pa­gal pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių pa­teik­tą me­džia­gą spau­dai pa­ren­gė

Rū­ta Ja­sio­nie­nė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.