Mak­niū­nuo­se ne­be­li­ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus, Alo­vė­je – nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Prieš dve­jus me­tus ne­li­ko Aly­taus ra­jo­no Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, nes į jį ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. Iki šiol Mak­niū­nuo­se, se­niū­ni­jos pa­tal­po­se, vei­kė šiai gim­na­zi­jai pa­val­dus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius. Ta­čiau da­bar­ti­nį rug­sė­jį ir jis ne­su­lau­kė ug­dy­ti­nių. Sie­kiant pa­ten­kin­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mo po­rei­kį, Dau­gų gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je nuo rug­sė­jo pra­dė­jo veik­ti nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė.

„Sky­riaus te­oriš­kai ne­li­ko, bet jo ne­bus sku­ba­ma nai­kin­ti“

Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė sa­kė, kad į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių rug­sė­jo 1-ąją tu­rė­jo at­ei­ti vie­nas ar du ug­dy­ti­niai, ta­čiau jie taip ir ne­at­ėjo, vie­no vai­ko tė­vai nu­spren­dė dar ne­leis­ti į mi­nė­tą sky­rių, o ki­tas yra ug­do­mas Dau­gų gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Prieš dve­jus me­tus rug­sė­jo 1-ąją ne­su­si­rin­kus mo­ki­niams į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių, šis ar­ba va­di­na­mo­ji Mak­niū­nų mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta.

Mak­niū­nuo­se li­ko tik Dau­gų gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius, vei­kian­tis Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos, ku­rios cen­tras – Mak­niū­nai, pa­tal­po­se. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus čia kas­met bu­vo ug­do­ma maž­daug po de­šimt iki­mo­kyk­li­nu­kų.

„Mak­niū­nuo­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus te­oriš­kai ne­li­ko, bet jo ne­bus sku­ba­ma nai­kin­ti ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu. Vis dar lau­kia­me Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių. Tuo­met ga­lė­si­me svars­ty­ti ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­ną“, – tvir­ti­no D.Ki­ta­vi­čie­nė.

Pa­pil­do­mos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – dvie­juo­se sky­riuo­se

Sie­kiant pa­ten­kin­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mo po­rei­kį, tė­vams su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas vai­kus pa­si­im­ti po dar­bo, Dau­gų gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ar­ba va­di­na­mo­je Alo­vės mo­kyk­lo­je da­bar at­si­ra­do nau­ja iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė, ku­rio­je vai­kai ug­do­mi vi­są die­ną.

To­kios gru­pės, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų po­rei­kius, jau anks­čiau įsteig­tos Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus, Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­se bei But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cia­me sky­riu­je. Jos vi­sos vei­kia pa­čio­se mo­kyk­lo­se.

At­si­ra­dus dau­giau vai­kų, ku­rių tė­vai juos no­ri ug­dy­ti iki mo­kyk­los, šiais moks­lo me­tais po pa­pil­do­mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę įsteig­ta Sim­no ir Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riuo­se.

Aly­taus ra­jo­ne šiuo me­tu kaip at­ski­ri to­kio ug­dy­mo sky­riai, vei­kian­tys bu­vu­sių dar­že­lių pa­tal­po­se, yra pen­ki: Sim­ne, Mi­ros­la­ve, But­ri­mo­ny­se, ku­rie pri­klau­so čia vei­kian­čioms gim­na­zi­joms, Dau­gų gim­na­zi­jai pa­val­dus pa­čiuo­se Dau­guo­se ir Ven­ciū­nuo­se.

Vai­kų pa­di­dė­ji­mas ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se – be­veik po de­šim­ties me­tų

Rug­sė­jo 1-ąją Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se su­lauk­ta 1 tūkst. 736 vai­kų, 36 dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.

Toks vai­kų pa­di­dė­ji­mas – be­veik po de­šim­ties me­tų. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais jų bu­vo tik ke­liais dau­giau nei už­per­nykš­čiais. O iki tol jų ma­žė­jo po 100 ar 200.

Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, dau­giau­sia vai­kų pa­gau­sė­jo Dau­gų, Sim­no ir Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­se: „Tam įta­kos tu­rė­jo šiek tiek pa­di­dė­jęs gims­ta­mu­mas, dau­giau žmo­nių ap­si­gy­ve­na ra­jo­ne, kai kas su vai­kais grįž­ta iš už­sie­nio.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.