Ma­mos sva­jo­nę pa­ma­ty­ti Pa­ry­žių iš­pil­dė vai­kai (7)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotr.
„Ti­kiuo­si, kad mū­sų pa­tir­tis kaž­ką įkvėps ke­liau­ti ir su­lau­kus vy­res­nio­jo am­žiaus“, – sa­ko Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė. Ji į ma­giš­ką mies­tą – Pa­ry­žių ke­lia­vo su gar­baus am­žiaus ma­ma Va­le­ri­ja. „Tai bu­vo ma­no ir bro­lio Al­man­to aukš­čiau­sios ko­ky­bės lai­kas, pra­leis­tas su ma­ma“, – re­ziu­muo­ja Mo­des­ta. Juk už mei­lę šei­mai var­gu ar yra stip­res­nių ry­šių mū­sų gy­ve­ni­muo­se.

Per Ka­lė­das iš­sa­ky­ti no­rai pil­do­si

M.Tarasauskienė Pa­ry­žiu­je vie­šė­jo ir anks­čiau, o ma­mai tai bu­vo pir­mo­ji iš­vy­ka. Ir šiaip sen­jo­ros Va­le­ri­jos, kaip pa­ste­bi duk­ra, aist­rin­ga ke­liau­to­ja ne­pa­va­din­si. Jos jau­nys­tės lai­kais ne­bu­vo ga­li­my­bių, o vė­liau ra­do­si šei­ma, gi­mė vai­kai, pri­si­dė­jo rū­pes­čių.

„Kai mi­rė tė­ve­lis, ma­mai bu­vo 74-eri. Pri­kal­bi­no­me ją su ma­no šei­ma ke­liau­ti į Ro­mą. Su­ti­ko, bu­vo lai­min­ga, ža­vė­jo­si ke­lio­ne, pa­ty­rė daug nau­jų po­jū­čių, pir­mą kar­tą skri­do lėk­tu­vu.

Ku­rį lai­ką ma­ma no­ro dar kaž­kur ke­liau­ti ne­reiš­kė. Bet ar­tė­jant jos 80-me­čiui, per Ka­lė­das, ėmė ir iš­si­ta­rė: „Va, bu­vau Ro­mo­je, ma­čiau ir Va­ti­ka­ną, ir po­pie­žių. Da­bar žiū­rė­da­ma mi­šias, tran­sliuo­ja­mas per te­le­vi­zi­ją iš Va­ti­ka­no, įsi­vaiz­duo­ju, kur vi­sa vyks­ta... No­rė­čiau dar vie­nos ke­lio­nės.“ Mes ap­si­džiau­gė­me, pa­siū­lė­me Pa­ry­žių. Ir ma­mos sva­jo­nę įgy­ven­di­no­me. To­kia is­to­ri­ja“, – pa­sa­ko­ja Mo­des­ta.

Ji pa­ste­bi, kad ma­mos, tu­rin­čios in­ži­nie­rės ag­ro­no­mės iš­si­la­vi­ni­mą, nie­kaip ne­pa­va­din­tų gar­baus am­žiaus. Metai – tik skai­čiai jos pa­se. Ma­ma la­bai ak­ty­vi mo­te­ris – tu­ri dar­žą, va­ži­nė­ja į so­dy­bą, lan­ko ser­gan­čius žmo­nes, bažnyčią, tu­ri sa­vo drau­gų ra­tą. Ne­da­ly­vau­ja ofi­cia­lių ben­druo­me­nių veik­lo­je, ap­si­ri­bo­ja ben­dra­vi­mu sa­va­me ra­te, šei­mo­je, bet sten­gia­si ge­rų dar­bų įna­šą vi­sur pa­lik­ti.

„Gy­ve­ni­mas jai ne­pa­šykš­tė­jo ge­ros ener­gi­jos. Tai­gi, su bro­liu jos sva­jo­nę pri­ėmė­me na­tū­ra­liai, net ne­gal­vo­da­mi, kad ma­mai bus per sun­ku, ska­ti­no­me ruoš­tis ke­lio­nei“, – me­na Mo­des­ta.

Sa­ko­ma, kad per Ka­lė­das iš­sa­ky­ti no­rai iš tik­rų­jų pil­do­si. Va­le­ri­ja iš­si­rin­ko ke­lio­nės lai­ką, o ta­da pa­si­do­mė­jo ob­jek­tais, ku­riuos no­rė­tų Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je pa­ma­ty­ti. Nu­ta­rė ke­liau­ti be la­ga­mi­nų, ap­si­ri­bo­jo kup­ri­nė­mis.

 

Įspū­dį pa­li­ko Pa­ry­žiaus baž­ny­čios

Kaip ir ti­kė­jo­si Mo­des­ta, ma­mai di­de­lį įspū­dį pa­li­ko Pa­ry­žiaus baž­ny­čios. Daug jų Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je, ne­sku­bė­da­mos ga­lė­jo gė­rė­tis mal­dos na­mais, net­gi da­ly­vau­ti mi­šio­se, pa­si­mels­ti. Ke­liau­to­jas nu­ste­bi­no tai, kad sek­ma­die­nio ry­to mi­šio­se baž­ny­čio­je, ku­ri di­du­mu pri­lygs­ta Vil­niaus ka­ted­rai, da­ly­va­vo tik trys de­šim­tys ti­kin­čių­jų.

Gai­la, kad svar­bus ob­jek­tas – Pa­ry­žiaus Die­vo Mo­ti­nos ka­ted­ra – ne­baig­ta re­mon­tuo­ti. „Sė­dė­jo­me prie­šais ją ir kal­bė­jo­mės. Tas kal­bė­ji­ma­sis sė­dint prie Pa­ry­žiaus šir­dies mums daug reiš­kė. Prieš ke­lio­nę spe­cia­liai per­skai­tė­me Vik­to­ro Hu­go ro­ma­ną „Pa­ry­žiaus ka­ted­ra“. Juk čia, Ka­ted­ros pa­pė­dė­je, su­du­žo ne vie­no šio ro­ma­no he­ro­jaus li­ki­mas.

Blo­gą­ja pras­me liū­di­no šiukš­lės. Nors ma­tė­si daug kon­tei­ne­rių, vy­ko jų iš­ve­ži­mo dar­bai, bet šiukš­lių gat­vė­se ne­ma­žė­jo. Ir tai ne­su­ly­gi­na­ma su mū­sų ma­žu, jau­kiu mies­te­liu. Gal Aly­tus ir sto­ko­ja ar­chi­tek­tū­ri­nio pa­vel­do, bet yra šva­rus.

Gy­vy­bin­gu­mas Pa­ry­žiaus gat­vė­se ma­mą ir­gi ste­bi­no. Ir ro­man­tiš­kos alė­jos, ir ma­žos gat­ve­lės, bul­va­rai, jau­kios ka­vi­nu­kės pil­nos tarp­tau­ti­nio šur­mu­lio. Ka­na­lai taip pat ap­sės­ti, žmo­nės, ne tik tu­ris­tai, bet ir vie­ti­niai iš­ei­na pa­ben­drau­ti, pa­si­džiaug­ti“, – kal­ba ke­liau­to­jos.

Sa­vai­tės truk­mės ma­mos ir vai­kų sma­gus pa­bė­gi­mas iš kas­die­ny­bės lei­do stab­te­lė­ti ir pa­si­džiaug­ti tuo, kas svar­biau­sia gy­ve­ni­me – ne­sku­biu, ra­miu pa­si­bu­vi­mu. Kaip mėgs­ta­ma sa­ky­ti – mė­ga­vi­mu­si aki­mir­ka. Ir klau­san­tis ke­liau­nin­kų lie­ka nuo­jau­ta, kad me­tams skrie­jant ir skry­džius dar teks pa­kar­to­ti, juk pa­gal bran­dos ba­ro­met­rą, me­tai svar­būs tik tuo­met, jei esi... sū­ris ar tau­ru­sis gė­ri­mas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.