„At­lie­kos bus iš­vež­tos, kai pa­ge­rės ke­lio būk­lė“ (14)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
Pu­nios se­niū­ni­jos, Ža­ga­rių kai­mo, Go­jų gat­vės gyventojų nuotrauka. Taip atrodė kelias, kurio neįveikė šiukšlių vežėjai.
Pu­nios se­niū­ni­jos, Ža­ga­rių kai­mo, Go­jų gat­vės gyventojų nuotrauka. Taip atrodė kelias, kurio neįveikė šiukšlių vežėjai.
Pu­nios se­niū­ni­jos, Ža­ga­rių kai­mo, Go­jų gat­vės gy­ven­to­jai ra­šo, kad šią žie­mą su­si­da­riu­sių miš­rių šiukš­lių jų su­rin­kė­jai taip ir ne­iš­ve­žė. Prie­žas­tis – sun­kias­vo­rei at­lie­kų su­rin­ki­mo tech­ni­kai kai­mo ke­lias ta­po ne­pra­va­žiuo­ja­mu.

„Šis ke­lias yra vals­ty­bi­nis, jį pri­žiū­ri Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau žie­mos me­tu ima­mės ini­cia­ty­vos ir pra­šo­me Ža­ga­rių kai­mo ūki­nin­kus nu­stum­ti snie­gą. Šie­met net ne­pra­šy­tas ūki­nin­kas ke­liu­ką nu­stum­dė vos pra­si­dė­jus sny­giui, an­trą kar­tą – gau­siau pas­ni­gus. Džiau­gia­mės tuo, nes šiuo ke­liu kai­my­nai vyks­ta į dar­bus, aš ve­žu vai­kus į mo­kyk­lą ir į dar­že­lį. Juo at­vyks­ta pa­što au­to­mo­bi­lis.

O miš­rių at­lie­kų iš­ve­ži­mo įmo­nei „Kau­no šva­ra“, ku­ri lai­mė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, ke­liu­kas – ne­pra­va­žiuo­ja­ma, ir jie at­si­sa­ko teik­ti pa­slau­gą. „Kau­no šva­ra“ mums pa­tei­kė nuo­trau­kų, nors ir jo­se ma­to­si, kad pra­va­žiuo­ti ga­li­ma. O gal grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, ug­nia­ge­siai, po­li­ci­ja taip pat ga­lė­tų ne­va­žiuo­ti teik­ti pa­slau­gos, nu­fo­tog­ra­fuo­da­mi ne­va ne­tin­ka­mą pra­va­žiuo­ti ke­lią? Bet gar­bin­gos tar­ny­bos to ne­da­ro.

Pas­ku­ti­nį kar­tą šiukš­les iš­ve­žė lap­kri­čio pa­bai­go­je ir iki šian­dien ne­vež­ta, nors skam­bi­nau ir tei­ra­vau­si sau­sio 23 d. Aly­taus at­sto­vė ža­dė­jo su­si­siek­ti su „Kau­no šva­ra“. Šian­dien, sau­sio 30 d., iš­ve­žė stik­lo at­lie­kas (jiems nie­ka­da ne­už­kliu­vo ke­liu­kas), ne­tru­kus at­vy­ko ir „Kau­no šva­ra“. Vai­ruo­to­jas ran­ko­mis iš­kro­vė šiukš­les iš mū­sų kon­tei­ne­rių į sa­vuo­sius ir iš­si­ve­žė.

Mums iki Kau­no – 80 km, o iki Aly­taus –15 km, nuo mū­sų kai­mo są­var­ty­nas – pu­siau­ke­lė­je į Aly­tų, at­stu­mas apie 9 km. Įver­ti­nus ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį, ky­la ir toks klau­si­mas: ko­dėl pa­slau­ga per­ka­ma iš kau­nie­čių? O ža­lia­sis kur­sas, ku­ro są­nau­dos?

Mes ne­pyks­ta­me, kad šiukš­lių su­rin­ki­mo mo­kes­tis pa­ki­lo treč­da­liu, o iš­ve­ži­mas, vie­to­je dvie­jų kar­tų per mė­ne­sį, bu­vo su­ma­žin­tas iki vie­no. Mo­ka­me mums nu­sta­ty­tą mo­kes­tį už 200 kv. m plo­tą. Sten­gia­mės pro­pa­guo­ti kuo drau­giš­kes­nį gam­tai gy­ve­ni­mo bū­dą, kom­pos­tuo­ja­me mais­to at­lie­kas, la­pus, bet la­bai nu­si­vi­lia­me, su­si­dū­rę su to­kiu, mū­sų ma­ny­mu, ne­at­sa­kin­gu­mu. Ko­dėl šiukš­lių trans­por­to vai­ruo­to­jas, ne­ga­lė­da­mas pri­va­žiuo­ti, ne­pa­skam­bi­na ir ne­pra­ne­ša, kad at­si­vež­tu­me kon­tei­ne­rį? Tą mes pa­da­ry­tu­me per ke­le­tą mi­nu­čių. Ko­dėl ne­su­tei­kia mums ga­li­my­bės at­si­kra­ty­ti šiukš­lių, nors mo­kes­tį ima?“ – klau­sia Ža­ga­rių kai­mo žmo­nės.

----

Per­mai­nin­gą žie­mą ki­lu­sią pro­ble­mą dėl miš­rių at­lie­kų iš­ve­ži­mo iš Pu­nios se­niū­ni­jos Ža­ga­rių kai­mo ko­men­tuo­ja Ne­rin­ga Rad­vi­la­vi­čie­nė, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja:

„Pu­nios se­niū­ni­jos, Ža­ga­rių kai­mo, Go­jų gat­vės ke­lias nė­ra įtrauk­tas į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pri­žiū­ri­mų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šą. Tai vie­ti­nės reikš­mės vi­daus ke­lias, ku­rio da­lis yra vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ki­ta – pa­ten­ka į pri­va­čių as­me­nų nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mų že­mės skly­pų ri­bas. Šį ke­lią tu­ri pri­žiū­rė­ti ir tvar­ky­ti pa­tys ke­lio nau­do­to­jai.

Kar­tu su Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tru (ARATC) ir at­lie­kų ve­žė­ju UAB „Kau­no šva­ra“ įver­ti­no­me si­tu­a­ci­ją ir nu­sta­tė­me, kad mi­ni­mu lai­ko­tar­piu ke­lias ne­bu­vo tin­ka­mas va­žiuo­ti sun­kias­vo­rei šiukš­lia­ve­žei. Kaip ir pa­ti gy­ven­to­ja mi­ni, bu­vo or­ga­ni­zuo­tas mik­ro­au­to­bu­sas, ku­riuo at­lie­kos ir iš­vež­tos.

UAB „Kau­no šva­ra“ Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je su­si­da­ran­čių miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gą tei­kia nuo 2022 m. lie­pos 1 d., lai­mė­ję Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są. Pa­slau­gą tei­kian­ti įmo­nė in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bę, kad jų at­lie­kų su­rin­ki­mo au­to­mo­bi­liai yra lai­ko­mi Aly­taus mies­te.

Nuo 2017 me­tų vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą vien­bu­čių, dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams ne­si­kei­tė. Gy­ven­to­jas ne­mo­ka už 200 kv. met­rų plo­tą. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų 19 punk­te nu­ro­do­ma, jog „Gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties in­di­vi­du­a­lių na­mų būs­tams ir bu­tams dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se tai­ko­mas plo­to ap­ri­bo­ji­mas – 100 kv. m“, o tai reiš­kia, kad gy­ven­to­jas mo­ka už 100 kv. m plo­tą, ne­svar­bu, ar jo na­mas 200 ar 500 kv. m plo­to.

At­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė ne­tu­ri as­me­ni­nių gy­ven­to­jų te­le­fo­nų nu­me­rių, to­dėl prieš va­žiuo­jant ne­ga­li pa­si­tei­rau­ti apie kon­kre­čių ke­lių būk­lę ir pra­va­žu­mą. Kiek­vie­no gy­ven­to­jo pra­šo­ma, ypač žie­mos me­tu, kri­tiš­kai įver­tin­ti ke­lio būk­lę ir, jei tik tu­ri ga­ly­bes, iš­stum­ti tu­ri­mus at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius iki sun­kias­vo­riams at­lie­kų su­rin­ki­mo au­to­mo­bi­liams pri­va­žiuo­ti tin­ka­mos ke­lio at­kar­pos. Jei­gu nė­ra ga­li­my­bės iš­stum­ti kon­tei­ne­rio, ga­li­ma at­lie­kas kaup­ti už­ri­ša­muo­se mai­šuo­se ir pa­lik­ti prie tu­ri­mo kon­tei­ne­rio. At­lie­kos bus iš­vež­tos, pa­ge­rė­jus ke­lių būk­lei.

At­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kai gy­ven­to­jams pa­tei­kia­mi kar­tu su me­ti­ne miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rin­klia­vos są­skai­ta. Taip pat skel­bia­ma ARATC in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.aratc.lt

----

Turite situaciją, kurią išspręsti padės mūsų laikraštis? Jeigu taip ir manote, dėkojame už pasitikėjimą.

Apie savo problemą mums praneškite laikrastis@alytausnaujienos.lt, o žurnalistai su jumis susisieks.

Konfidencialumą garantuojame.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gyvenu mieste. Tai po sausio mėn maisto atliekų konteinerių išvežimo radau apgadintą, apdaužytą konteinerį. Paskambinau ponams šiukšlininkams, sakė sutvarkys, bet iki dabar dar vis ruošiasi tvarkyti. Tur būt priaugusių užpakalių nuo kėdžių neatplėšia

  Komentaras

  ateik ir paziurek pilnutelis konteineris ir sudeta su maiseliais ir stovi istrauktas ir buvo prisales jei nori gali pasiimti su visais maiseliais dovanoju piolnut pilnuteli iki virsaus turesi ilgam

  Komentaras

  Gyvenu mieste ir tikrai sausio mėn. buvo išvežtos maisto atliekos. Reikia tik laiku ištraukt konteinerį ir maisto atliekas dėt su maišeliais, tada žiemą neprišala prie konteinerio ir pilnumoj ištuštinama.

  Komentaras

  Gyvenu mieste ir tikrai sausio mėn. buvo išvežtos maisto atliekos. Reikia tik laiku ištraukt konteinerį ir maisto atliekas dėt su maišeliais, tada žiemą neprišala prie konteinerio ir pilnumoj ištuštinama.

  Komentaras

  Šiukšlių išvežėjai, tai kažkoks nesusipratimas, atrodo iš šono kad nori pakenkti klientams, pirmadienį vežė stiklą tai konteinerius radome išguldytus, nesugebėjo net pastatyti, ankščiau buvo palikti visi atidaryti, o kur ant šaligatvių tai palieka jo viduryje, kad net praeiti neina,o ką kalbėti kai reikia motinai su vežimėliu ar invalidumo pravažiuoti juos iš eilės stumdyti? Manau, kad išvežėjam trūksta socialinių įgūdžių ir kultūros.

  Komentaras

  Alytaus mieste maisto atliekų neišvežė sausi dar kurį mėnesy neveš, o paskui paskaičiuos dviguba mokesty už mišrių konteinerius nes bus nerūšiuoji ir kas mėnesy neištrauki maisto konteinerio ŠIUKŠLYNO GUDRUČIAI GIRDIT.

  Komentaras

  Aplinkiniuose kaimuose ta pati situacija... Šiukšlės nevežamos n laiko, mokesčiai sėkmingai mokami...
  Jeigu tokia prasta kelių būklė, lai tuos konteinerius iki "gero" kelio ateina ir išsitempia...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.