Nr. 91 (13761)

2022-08-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13761) skaitykite:

 • Ri­ma Abe­čiū­nė: „To pa­ties do­bi­liu­ko, ku­ris au­ga jū­sų ve­jo­je, at­spau­das au­di­ny­je bus vis ki­toks! Ar­gi tai ne ste­buk­las?“
 • Ne­ei­li­nis įvy­kis Lie­tu­vos me­no pa­sau­ly­je – į Aly­tų at­ke­liau­ja Ame­deo Mo­dig­lia­nis ir ke­li prieš­mir­ti­niai Sou­ti­ne‘o dar­bai
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus ir su­ma­ži­no že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės mo­kes­tį
 • Nuo šiol aly­tiš­kiams klau­sos apa­ra­tai pri­ei­na­mi dar pa­pras­čiau
 • Va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­la ne tik do­va­no­ja įspū­džių, bet ir pa­de­da uk­rai­nie­čių vai­kams įveik­ti kal­bos bar­je­rą
 • Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­tas nau­jas „til­tas”
 • Si­na­go­go­je – ins­ta­lia­ci­ja „Vie­niems/Vien Jiems”
 • Dvie­jų jau­nų šei­mų dva­sin­gas dar­bas – di­de­lis pa­ra­pi­jie­čių džiaugs­mas
 • „Pro­ble­mos is­to­ri­jos” klau­si­mas
 • Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Per­las” pra­ra­do mo­ra­li­nę tei­sę pre­kiau­ti lo­ši­mo bi­lie­tais”
 • Pa­žink, pa­jusk, už­fik­suok – Aukš­tai­ti­ja
Aly­taus pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riu­je šį­met pa­gal rei­ka­la­vi­mus iš­si­la­vi­ni­mui, tu­ri­mą mo­ty­va­ci­ją, po­žiū­rį į dar­bą, pa­teik­tas idė­jas or­ga­ni­zuo­ti...
At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 8 die­ną, ofi­cia­liai baigs veik­ti Kau­no uk­rai­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tras. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu, Lie­tu­vo­je...
Kuo grei­tes­nį gy­ve­ni­mo rit­mą dik­tuo­ja šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis, tuo iš­ra­din­giau ban­do­me jį bent trum­pam su­lė­tin­ti. Pa­vyz­džiui, įsi­jaus­ti, kaip mū­sų pro­tė­viai gy­ve­no...
Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Ri­ta Ge­gu­žie­nė (nuotr.) įvai­rio­se Aly­taus re­gio­no šven­tė­se at­sto­vau­ja ra­jo­no ama­ti­nin­kams. Nuo ma­žų die­nų Ri­tą trau­kė puo­dai,...
Ko? Atliekų! Vienkartiniai indai, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės, tušti indeliai nuo padažų, jogurto, užtepėlių ir kitų maisto produktų, skardinės ir buteliai... Kur visa tai dėti, kai iškyla...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.