Nr. 90 (13760)

2022-08-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 90 (13760) skaitykite:

 • Po Aly­tų pra­de­da va­ži­nė­ti so­cia­li­nis tak­si, da­lį iš­lai­dų den­gia sa­vi­val­dy­bė
 • Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mas dau­gia­bu­čių kie­muose – tik­ras gal­vos skaus­mas
 • Aly­taus po­li­kli­ni­kai an­trą ka­den­ci­ją va­do­vaus Ma­rius Ja­sai­tis
 • Ant Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos sto­go ap­si­gy­ve­no bi­tės
 • Aly­taus ra­jo­ne ja­vap­jū­tės dar­bai vė­luo­ja, der­liaus ma­žiau
 • Net jei­gu kaž­ku­riais mo­men­tais gy­ve­ni­mas at­ro­do be­vil­tiš­kas, pa­si­sten­ki­te pa­si­juok­ti iš šios pa­dė­ties ir iš to, kaip jums pa­vy­ko čia at­si­dur­ti
 • Sa­vait­ga­lį Aly­taus ra­jo­ne gy­vai skam­bės ro­ko ba­la­dės, švę­si­me Žo­li­nę, mi­nė­si­me Jau­ni­mo die­ną
 • Smui­ko ir ba­ja­no vir­tuo­zų pa­si­ro­dy­mas Aly­tu­je
 • Sa­vi­val­dy­bės dė­me­sys ir pa­ra­ma Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čioms įmo­nėms pa­si­tei­si­no: ne­dar­bo ly­gis ma­žes­nis už Lie­tu­vos ir Vil­niaus mies­to vi­dur­kį
 • Šeš­ta­die­nį pa­gerb­si­me Dzū­ki­jos par­ti­za­nų at­mi­ni­mą
 • Is­to­ri­ja tap­sian­ti le­gen­da
 • Gy­vi Jo­no Me­ko pri­si­mi­ni­mai nu­ai­dė­jo Mer­ki­nė­je
 • Ren­gi­nys, ple­čian­tis ben­druo­me­nę, ar­ba
 • At­skleis­ta Mak­niū­nų ba­ga­ži­nių tur­ge­lio sėk­mės pa­slap­tis
 • Pa­žink, pa­jusk, už­fik­suok
 • Sau­lės elek­tri­nės at­si­ras ant „MV GROUP Pro­duc­tion” ga­myk­lų Aly­tu­je ir Anykš­čiuo­se
 • Svei­ki­ni­mai kul­tū­ros dar­buo­to­jams
 • „Sū­rių fes­ti­va­lis” grįž­ta į Drus­ki­nin­kus
 • Per pandemiją knygą apie mokslą ir vaizduotę parašęs Rolandas Maskoliūnas: „Rašytojų vizijos padeda pasirengti pokyčiams“
 • Taš Rabatas. Kelias, dėl kurio verta pasukti
Taip sa­ko Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­čios ben­dro­vės „Sta­te­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas. Šiai...
Skulp­to­riaus, meno kūrėjo, me­džio dro­žė­jo Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko dar­bai ži­no­mi dau­ge­ly­je ša­lių. Aly­tiš­kiams šio kū­rė­jo var­das sie­ja­mas su vis tur­tė­jan­čiu skulp­tū­rų An­zel­mo...
Lo­re­ta Le­ka­vi­čė ir Sau­lius Mas­taus­kas dau­giau nei 20 me­tų dir­ba sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Bet, kaip pa­tys tei­gia, tu­ri po­lin­kį į kū­ry­bą, tad...
Lie­pos 30 die­ną į Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją po 50 me­tų „atos­to­gų“ su­si­rin­ko 50-osios lai­dos abi­tu­rien­tai. 1972 me­tais at­si­svei­ki­nę su ta­da Aly­taus 2-ąja...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.