Nr. 90 (13613)

2021-08-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 90 (13613) skaitykite:

 • S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je už­im­ta 10 CO­VID-19 sky­riaus lo­vų, yra ser­gan­čių pa­skie­py­tų dar­buo­to­jų
 • Seimo narys Vy­tau­tas Ba­kas: nuo šiol dėl mig­ra­ci­jos kri­zės sa­vi­val­dy­bių pa­tir­tos iš­lai­dos pri­va­lės bū­ti kom­pen­suo­ja­mos
 • Vie­ni­šos jau­nos ma­mos is­to­ri­ja: „Nuo dug­no te­ko at­si­spir­ti du kar­tus”
 • Pas­ku­ti­niai pa­ra­lim­pie­čio pa­si­ren­gi­mo štri­chai – Pa­lan­go­je
 • Aly­tus tam­pa tu­ris­tų tiks­lu
 • Miš­ki­nin­kai gel­bės spyg­liuo­čių me­dy­nus nuo me­džių ka­mie­nų ken­kė­jo
 • Stei­gia­mos pa­pil­do­mos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės
 • Už­mū­ry­tos sva­jo­nės
 • Mig­ran­tai Aly­tu­je: do­va­no­jo Bib­li­jų ir ap­lan­kė dva­si­nin­kai, aly­tiš­kis skulp­to­rius svars­to apie de­por­ta­ci­jos fon­dą
 • LSMU prof. M.Stan­ke­vi­čius: tu­ri bū­ti žmo­nių tei­sė ne skie­py­tis ar ne­si­skie­py­ti, o nor­ma­liai gy­ven­ti
 • Pa­kis­ta­nas nuo rug­sė­jo 10 d. už­draus skrai­dy­ti lėk­tu­vais nepa­si­skie­pi­ju­siems ke­lei­viams
 • Lat­vi­jos moks­lei­viai tu­rės tu­rė­ti CO­VID-19 ser­ti­fi­ka­tus, jei no­rės lan­ky­ti mo­kyk­lą
 • Pri­si­me­na­me Aly­taus po­etus
 • Juo­duo­gis šei­va­me­dis: gy­dan­tis, sau­gan­tis, puo­šian­tis
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia ke­ra­mi­kės El­vy­ros Te­re­sės Pet­rai­tie­nės pa­ro­da „Mo­li­nu­kai iš se­no so­do“. Drau­ge su vai­kais, taip pat ke­ra­mi­kais, au­to­rė yra įkū­ru­si šei­mos...
Sa­ko­ma, kad be mei­lės ir prie­žiū­ros ge­ro der­liaus ne­už­au­gin­si. Aly­tiš­kės San­dros Šimke­vi­čės ran­kų rū­pes­čio gau­na ke­lių de­šim­čių veis­lių po­mi­do­rai. Jau ge­rą de­šimt­me­tį...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, at­si­žvelg­da­ma į ne­pri­klau­so­mo žel­dy­nų eks­per­to prie Ap­lin­kos ap­sau­gos...
27-erius me­tus Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų kai­me, vei­kian­ti ben­dro­vė „Ria­mo­na“ yra stam­biau­sia mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nė Aly­taus ap­skri­ty­je. Jos...
Iš Tokijo žaidynių sugrįžęs pirmą kartą olimpiadoje startavęs Dzūkijos sostinės šaulys Karolis Girulis, į susitikimą su miesto vadovais – meru Nerijumi Cesiuliu, vicemere Jurgita Šukevičiene ir...
Vadovo kabinetas atlieka svarbų vaidmenį bet kurios įmonės reprezentavime, todėl ir vadovo baldai čia turi didelę reikšmę. Skirtingi biuro baldų gamintojai siūlo itin platų vadovo baldų pasirinkimą,...
Sei­me ne­ei­li­nės se­si­jos me­tu pri­im­ti Vy­tau­to Ba­ko pa­siū­ly­ti Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­riais nu­sta­ty­ta, kad gy­ven­to­jams, sa­vi­val­dy­bėms, ūkio...
Šį savaitgalį Alytaus rajone koncertuos žinomi atlikėjai, grieš iš visos Lietuvos suvažiavę armonikieriai, Dzūkijos kaimo muzikantai, vyks jau tradicija vasaros pabaigoje tapęs roko festivalis „Bunda...
Elektriniai karnizai – nepamainoma išmanių, modernių namų sistema, sparčiai populiarėjanti bet kokio stiliaus būsto interjere. Dėl itin paprasto valdymo, funkcionalumo, praktiškumo bei kitų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.