Nr. 88 (13758)

2022-08-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 88 (13758) skaitykite:

 • Pa­va­sa­rio gat­vė­je pa­ga­min­tas mi­dus sau­go įvai­riau­sių va­sa­ros žo­ly­nų sko­nį
 • Aly­tu­je – nau­jos tei­sė­jos
 • Po 50 me­tų su­kvie­tė di­din­gos ir svar­bios ben­dra­vi­mo su sa­vo jau­nys­te ir jos drau­gais ver­ty­bės pa­jau­ti­mas
 • Aly­taus ra­jo­ne pa­skelb­ta eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja
 • Trū­ki­nė­jan­tys šo­kiai sank­ci­jo­mis
 • Ar jums tik­rai rei­kia bran­gių at­spaus­din­tų są­skai­tų? Rin­ki­tės elek­tro­ni­nes!
 • Aly­taus šau­lių pa­ty­ri­mi­nis iš­gy­ve­ni­mo žy­gis: su­ba­lan­suo­ta šau­liams, bet tin­ka kiek­vie­nam!
 • Fes­ti­va­ly­je „Me­te­lys in Rock” – nau­ji var­dai bei ge­rai pa­žįs­ta­mos gru­pės
 • Įspū­džių ku­pi­nas skry­dis oro ba­lio­nu
 • Aly­tu­je ieš­ko­ma vie­tos pikl­bo­lui žais­ti
 • Jo­no Jo­nuš­kos at­mi­ni­mui skir­tas tur­ny­ras „Aly­tus cup” – pas­ku­ti­nį va­sa­ros sa­vait­ga­lį 
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vie­na­me pir­mų­jų Aly­tu­je dvi­ra­čių ir pės­čių­jų – Svei­ka­tos ta­ke pra­dė­tos įreng­ti nau­jos po­il­sio aikš­te­lės su suo­liu­kais. Jų čia tu­ri at­si­ras­ti...
Alytiškė Greta Šalkauskaitė jau ne vienus metus sukasi mados industrijoje: siuva drabužius, o „Instagram“ platformoje plėtoja tvarios mados verslą „Shallke boutique“. Jame mergina prekiauja radiniais,...
Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma rin­kai tei­kia­mų che­mi­nių me­džia­gų pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė jo­je esan­tį vie­ną ne­sau­gų pa­vo­jin­gą...
32-ejų aly­tiš­kės Mig­lės Ma­to­nės gy­ve­ni­mas ne­at­sie­ja­mas nuo ke­lio­nių. Še­šias žie­mas su vy­ru An­driu­mi pra­lei­du­si Piet­ry­čių Azi­jo­je, pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai pa­trau­kė į...
Braškės – vienas pirmųjų šiltojo sezono skanėstų. Vasarai persiritus į antrą pusę, jau kalbama apie šių uogų sezono pabaigą, tačiau Suosto kaime ūkininkaujantys Bėliakai braškes skins dar net spalį....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.