Nr. 87 (13757)

2022-08-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 87 (13757) skaitykite:

  • Mo­lio min­klės. Ką duo­na duo­da
  • „Mi­li­jo­nie­rių” pa­tir­tis: grū­dus par­duo­ti taip pat sun­ku, kaip ir juos už­au­gin­ti
  • Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tras: pir­mas at­si­da­rė ir tęs veik­lą vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je
  • Do­na­tas Ba­ra­naus­kas – Lie­tu­vos ve­te­ra­nų šaš­kių čem­pio­nas
  • Gy­ve­ni­mą už­sie­ny­je iš­kei­tė į kai­mą su avi­mis
  • In­drė Sa­bes­ti­nai­tė tę­sia odon­to­lo­gų šei­mos tra­di­ci­jas
  • Yra dvi die­nos, per ku­rias ne­ga­li­ma nie­ko pa­da­ry­ti. Vie­na iš jų – „va­kar”, ki­ta – „ry­toj”, to­dėl šian­die­na yra tin­ka­miau­sia die­na my­lė­ti, gy­ven­ti, ti­kė­ti
  • 40 me­tų – vie­no­je dar­bo­vie­tė­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je
  • Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vams bei sa­vi­val­dai pri­sta­ty­ta po­li­ci­jos
  • Do­na­tas Klim­ke­vi­čius eko­lo­gi­nia­me ūky­je ti­ki­si ne­blo­go der­liaussis­te­mos per­tvar­ka
Be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys šian­dien jau­čia­si įro­dęs sa­vo tie­są Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei...
Jau be­veik pen­ke­rius me­tus Aly­tu­je vei­kian­ti aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ gel­bė­ja na­mų ne­tu­rin­čius ir į bė­dą pa­ten­kan­čius gy­vū­nus. Sa­vo glo­bo­ti­nius bė­du­liais...
Druskininkuose įsikūrusi „Eglės sanatorija“ rugpjūčio mėnesį taps tarptautinio teatrų festivalio „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“, tarptautinio muzikos konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ ir...
Atėjus laikui atlikti statybos darbus, daugumą žmonių mano, kad kasimo, kalimo ir gręžimo užduotis galės lengvai atlikti patys. Toks mąstymas nėra neteisingas, tačiau svarbu apgalvoti, kokių įrankių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.