Nr. 82 (13752)

2022-07-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 82 (13752) skaitykite:

 • „Kaip ga­li į Aly­tų at­ei­ti in­ves­tuo­to­jai, jei me­ras ne­te­si duo­to žo­džio”
 • Pir­mo­jo kon­kur­so pre­ten­den­tai ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus
 • Aly­tu­je dau­gės elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių
 • Pa­svei­ki­no Sta­sę Ta­ma­šaus­kie­nę
 • Lie­tu­vių pa­ra­ma Uk­rai­nai – di­džiau­sias skaus­mas Krem­liaus gal­voms?
 • Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­čius Uk­rai­nos ka­ro pa­bė­gė­lius pa­sie­kė lab­da­ra iš JAV
 • Su Dzūkijos–Suvalkijos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų va­do­vais – apie svar­bius ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tus
 • Sa­vait­ga­lį Aly­tu­je vy­ko ko­vų tur­ny­ras „Jun­gle King”
 • Aly­taus ra­jo­nas – ak­ty­viau­sias spor­to fes­ti­va­ly­je
 • Mero atostogų kelionė motociklu: galvą nuo rūpesčių ne tik išpūtė vėjas, bet ir išsvilino rekordinė kaitra
 • Su­stab­dy­tas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas
 • In­for­ma­ci­ja in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams dėl ga­li­my­bės 2022–2023 m. su­tvar­ky­ti as­bes­to at­lie­kas ne­mo­ka­mai
 • Šešios priežastys, kodėl verta aplankyti Dzūkijos perlą Merkinę
 • Šim­tu­ki­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad re­zul­ta­tą le­mia ir sėk­mė, ir uo­lus dar­bas
 • Va­sa­ros vi­lio­ti­nis
 • Aly­taus ra­jo­ne pra­si­dė­jo ja­vap­jū­tė
 • Žai­di­mų erd­vės ma­žie­siems aly­tiš­kiams
Apie pus­an­tro šim­to Dzū­ki­jos sos­ti­nės moks­lei­vių tris šios va­sa­ros sa­vai­tes tu­ri­nin­gai pra­leis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, kur vei­kia vai­kų die­nos sto­vyk­la „Tu­ri­nin­gas...
Liepos 22 d., penktadienį, 19 val., Punioje (Alytaus rajone) vyks Oninių – Šviežios duonelės šventė. Kviečiame dalyvauti!
„Su­pra­tau, jog no­rint iš­gy­ven­ti rei­kia rim­tes­nės veik­los, dėl to te­ko at­gai­vin­ti se­ną vai­kys­tės sva­jo­nę – plau­kų sti­lis­to kar­je­rą“, – sa­ko aly­tiš­kis Do­man­tas Alek­sy­nas...
Lie­pos 18-ąją apie 17 va­lan­dą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, esan­čio nuo­sa­vo gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­me at­si­ti­ko skau­di ne­lai­mė. Ko­vi­nės veis­lės šuo miš­rū­nas...
Aly­tu­je dau­giau kaip de­šimt­me­tį vei­kian­tis „Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Ri­vo­na“ kon­ser­vų ce­chas dėl di­dė­jan­čių...
Kviečiame dalyvauti verslo ir viešojo sektoriaus atstovų susitikime dėl laivybos Nemuno upe ir Augustavo kanalu tolesnės plėtros, kuris vyks 2022 m. liepos 27 d., nuo 10 val. 30 min., Alytuje, Dzūkų...
„Is­to­ri­ja mo­ka suk­ti sa­vo ra­tus at­gal, pa­gra­sin­da­ma: „Jei ne­bu­dė­si­te lais­vės sar­gy­bo­je, at­eis sve­ti­mie­ji ir pa­grobs ne tik ma­te­ria­li­nius, bet ir dva­si­nius tur­tus,...
Jau ketvirtą vasarą iš eilės Alytaus kultūros centras organizuoja vasariškų pramogų vakarą „Vasaros fontanas“. Šiltą ketvirtadienio vakarą į renginį susirinko daugybė žmonių, o jaunimas visomis...
Liepos 20-ąją Alytaus rajone gyvenančius ukrainiečius pasiekė siuntos iš Atlantos. Dėžėse – įvairiausi reikalingi daiktai pabėgėliams iš Ukrainos, drabužiai, batai, žaislai, vitaminai, elektroniniai...
Dažnai augindami naminius gyvūnus žmonės susikoncentruoja į pilnavertiškos mitybos siekį. Tai puiku, tačiau jokiu būdu nevertėtų pamiršti svarbiausių higienos principų. Kodėl būtent šiais keturiais...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.