Nr. 70 (13740)

2022-06-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 70 (13740) skaitykite:

 • Dzūkija sujungia: sapnas, susijungęs su tikrove
 • Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ nukentėjęs keturmetis: pradėtas ikiteisminis tyrimas, ko neįvykdė grupės mokytoja
 • Japonijoje „Lietuvos vėjui“ mūsišką skonį suteikia lietuviškas medus
 • „Ne­kal­tos” ža­lio­sios at­lie­kos: kas ga­li­ma, o kas drau­džia­ma?
 • Uk­rai­nie­tė gy­dy­to­ja Ole­na Ti­to­va: „Bai­siau­sia, kad žmo­nės ga­li tie­siog įprs­ti prie ka­ro”
 • Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja moks­lo me­tus už­bai­gia res­pub­li­ki­niais mo­ki­nių pa­sie­ki­mais ir ino­va­ty­vio­mis idė­jo­mis
 • He­mo­dia­li­zuo­ja­mų pa­cien­tų prie­žiū­ra ken­čian­tiems nuo hi­per- ir (ar­ba) hi­po­ten­zi­jos
 • Ma­te­ma­ti­ka – mi­si­ja įma­no­ma
 • Bo­ta­ni­kai per­spė­ja: ga­li­me pra­ras­ti vie­ną iš nuo­sta­biau­sių žmo­gaus ir gam­tos kū­ri­nių
 • Mer­ki­nės fab­ri­kas tri­jų upių san­ta­kos pei­za­že kvie­čia klau­sy­tis „Ope­ros su džin­sais”
 • Di­dy­sis bi­jū­nų žy­dė­ji­mas: nuo se­nų­jų veis­lių iki mo­der­nių spal­vų ir for­mų
Ma­žė­jant ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos srau­tui Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė nuo bir­že­lio pra­džios Lie­tu­vo­je pa­lik­ti tik du vie­toj še­šių cen­trus, ku­rie jiems teiks...
Ūkininkai, turintys galiojančius valstybinės žemės nuomos dokumentus, bet dėl nekorektiško valstybinės žemės duomenų sluoksnio negalėję užbaigti deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų iki...
Kaip lietus ir saulė – taip Lietuvos žemės ūkiui gyvybiškai svarbūs ir jaunieji ūkininkai. Naujas idėjas jie atsineša turėdami žinių ir užsidegimo, tačiau ne visada – pakankamai lėšų jas realizuoti....
Aly­tu­je sve­čia­vo­si pa­sau­li­nio gar­so vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas ir di­ri­gen­tas prof. Da­vi­das Ge­rin­gas. Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je nu­skam­bė­jo žy­maus...
Ne­al­ko­ho­li­nis alus pel­no vis dau­giau var­to­to­jų sim­pa­ti­jų – nuo 2018-ųjų iki šių me­tų ge­gu­žės „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­nio švie­sio­jo alaus par­da­vi­mai pa­sie­kė 10 mln....
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ria­me dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo...
Tikriausiai visi yra girdėję apie Morzės abėcėlę. Daugelis iš mūsų ją naudojome vaikystėje žaisdami, duodami šviesos signalus žibintuvėliu arba rašydami taškelius ir brūkšnelius ant popieriaus lapo....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.