Nr. 61 (13877)

2023-06-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 61 (13877) skaitykite:

 • Šim­ta­me­tė bu­vu­si kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja: „Vi­są gy­ve­ni­mą la­bai daug ju­dė­jau“
 • Emi­li­ja Pa­kė­nai­tė: „Vi­sa­da rei­kia verž­tis į prie­kį”
 • Ko­dėl nu­ver­ti­no­me gar­bę?
 • Nuo­trau­kos jū­sų – pa­što dė­žu­tės mū­sų: Lie­tu­vos pa­štas skel­bia dė­žu­čių do­va­no­ji­mo ak­ci­ją
 • Aly­taus mies­to šven­tė­je – svar­bus rė­mė­jų in­dė­lis
 • Kasdienė sergančio asmens higiena. Ar visada reikia vandens?
 • Svei­ka­ta pra­noks­ta vi­sas ki­tas gy­ve­ni­mo gė­ry­bes, o vi­sai svei­kas skur­džius lai­min­ges­nis už ser­gan­tį ka­ra­lių
 • Bir­že­lio mė­ne­sį į Bal­kū­nus kvie­čia net du ren­gi­niai – dai­lės ple­ne­ras „Lais­vas po­tė­pis” ir kai­mo te­at­rų šven­tė „Kai­mo lik­tar­na”
 • Ant­rą­ją pa­si­vaikš­čio­ji­mų kny­gą iš­lei­dęs Ry­tis Zem­kaus­kas: „Ne­bū­na, kad už du­rų iš­ei­tum vel­tui”
 • Ke­lio­nė su au­gin­ti­niu – kaip už­tik­rin­ti jo sau­gu­mą ir kom­for­tą?
 • Sve­čiuo­se – Ais­tis Mic­ke­vi­čius. Par­fu­me­ri­jos pa­sau­lio nau­jie­nos
 • Tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „Plas­tic Pi­ra­tes – Go Eu­ro­pe!”
 • Šven­čia­me Dai­na­vos me­tus: pa­skai­ta ir pa­ro­dos ati­da­ry­mas „Res­tau­ruo­ti Dzū­ki­jos kraš­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai”
Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te dai­lės mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją įgi­ju­sio dai­li­nin­ko An­driaus Gri­ga­liū­no pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė – Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, ku­ria­me jis...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­va­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nei lai­ko­tar­piu jo pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai ir...
Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ir įmo­nių val­dy­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „Ma­ri­sa“ prieš sep­ty­ne­rius me­tus iš pri­va­čių as­me­nų nu­pir­ko dau­giau kaip 20 arų že­mės skly­pą Ma­žo­sios...
Įvai­riais gy­ve­ni­mo tarps­niais žmo­gui bū­din­ga mąs­ty­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mo pras­mę, na­tū­ra­lu svars­ty­ti, ku­rio­je veik­lo­je bū­si la­biau pa­ten­kin­tas tuo, ką da­rai. Aly­tiš­kė...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.