Nr. 58 (13874)

2023-05-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 58 (13874) skaitykite:

 • Žlu­go ben­druo­me­nės ini­cia­ty­va Aly­tu­je įkur­ti ja­po­niš­ką so­dą
 • Bu­vu­si Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ja to­kias pat pa­rei­gas už­ėmė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je
 • Aly­taus kraš­to tau­to­dai­li­nin­kas pa­svei­kin­tas 75-ojo gim­ta­die­nio pro­ga
 • Vil­niaus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba skel­bia At­vi­rų du­rų die­ną iš­ti­sus me­tus
 • Lietuva atsisveikino su Alma Adamkiene
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai gy­ven­to­jus pri­ims tris die­nas per sa­vai­tę
 • Dar­bą pra­dė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­rė
 • Pa­da­ry­ki­te vis­ką, kad trys pro­fe­si­jos bū­tų ge­riau­siai ap­mo­ka­mos ir ger­bia­mos. Tai – ka­riai, mo­ky­to­jai ir gy­dy­to­jai
 • O kur jūs, ma­no mo­ki­niai?
 • Aly­tu­je žy­di kaš­to­nai...
 • Jei­gu ne­ga­vo­te pra­ne­ši­mo dėl rin­klia­vos už at­lie­kas...
 • Sve­čiuo­se – Ais­tis Mic­ke­vi­čius. Par­fu­me­ri­jos pa­sau­lio nau­jie­nos
 • DUO­day 2023 pir­mą kar­tą vyks­ta ir Aly­tu­je
Ge­gu­žės 16-ąją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­ten­kin­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą į Aly­taus ra­jo­no...
Įsi­ūbuo­tas va­di­na­mų­jų kan­ce­lia­ri­nių iš­mo­kų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams kri­ti­kos lai­ve­lis nie­kaip ne­ga­li grįž­ti prie ra­my­bės kran­tų. Kiek­vie­ną die­ną vis dau­giau ir...
Dau­giau nei 8,5 tūkst. moks­lei­vių ir 950 mo­ky­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je moks­lo me­tų pa­bai­gą pa­si­tin­ka pa­si­sė­mę ver­tin­gų skait­me­ni­nių ži­nių. Bai­gė­si di­džiau­sio...
„Jei esi at­si­da­vęs sa­vo sva­jo­nei, kryp­tin­gai su­si­tel­kęs dir­bi, ga­li kon­cer­tuo­ti net Ame­ri­ko­je, mu­zi­kos kal­ba skleis­ti tai­ką ir ties­ti til­tus tarp vi­sų ge­ros va­lios...
Aly­taus ra­jo­ne, ne­to­li Mi­ros­la­vo, Ben­drių kai­me, yra kal­nas, ant ku­rio sto­vi kop­ly­čia. Tą kal­ną va­di­na Ola­kal­niu. Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re jis įra­šy­tas kaip Ben­drių...
Po il­go by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so pa­ga­liau aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui, nau­do­jan­čiam Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį 102 hek­ta­rų dy­džio ae­ro­dro­mą, mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal...
Šylant orams, į kelius, gatves, parkus išrieda vis daugiau įvairaus amžiaus dviratininkų. Didėjančios eismo apimtys, kai viename kelyje susitinka dviratininkai, paspirtukininkai, pėstieji ir...
...ti­kė­ti­na, kad jums siųs­tas laiš­kas grį­žo į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą. Lie­tu­vos pa­štas šie­met jau grą­ži­no apie 4 tūks­tan­čius ad­re­sa­tų ne­pa­sie­ku­sių...
„Net ke­tu­rias­de­šimt kaš­to­nų pla­čių / Par­ko alė­jo­se šla­ma kar­tu, / Kai kam su drau­ge, o kai kam su drau­gu / Čia pa­sė­dė­ti sma­gu“, – dai­nuo­ja­ma po­pu­lia­rio­je dai­no­je.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.