Nr. 50 (14013)

2024-07-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 50 (14013) skaitykite:

 • Šali­na­ma Aly­taus are­nos bė­da ir gė­da

 • „Dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po“

 • Šven­tė­je Dau­guo­se – ne­re­gė­ta mi­nia žmo­nių ir ne­pa­mirš­ta­mos aki­mir­kos

 • Paskutinis „Čiul­ba ulba“ kvies ra­gau­ti dzū­kų kul­tū­ros 

 • „Dzū­ki­jos van­de­nys“ įvar­di­ja elek­tro­ni­nių są­skai­tų pra­na­šu­mą

 • Pa­ra­mos ga­vė­jams Aly­taus ap­skri­ty­je gy­ven­to­jai sky­rė be­veik mi­li­jo­ną eu­rų 

 • Ačiū vi­siems, įra­šiu­siems į šir­dį daug švie­sių pri­si­mi­ni­mų

 • Nau­jas kle­bo­nas at­vyks be le­gen­di­nio ka­ti­no, ku­ris iš­lai­ko sa­ve, bro­lį, bi­čiu­lį šu­nį, o pri­rei­kus pa­sko­li­na pi­ni­gų ir ku­ni­gui

 • Me­dis no­ri ra­my­bės, o vė­jas – ne­

 • Švie­žias uo­gas ge­riau val­gy­ti pir­mo­je die­nos pu­sė­je

 • Istoriją liudija nuotraukos

 • Ne tik pa­si­ro­dė Dai­nų šven­tė­je, bet ir su­ti­ko bu­vu­sius auk­lė­ti­nius

 • „Dai­na­va“ at­si­svei­ki­no su gy­nė­ju ir puo­lė­ju, o pa­si­pil­dė sau­gu

 • Res­pub­li­ki­nis tur­ny­ras – iš Sei­ri­jų ki­lu­siam šaš­ki­nin­kui at­min­ti

 • Bok­si­nin­kai se­zo­ną bai­gė Eu­ro­pos čem­pio­na­tu

 • Štan­gis­tų auk­sas, si­dab­ras ir bron­za Klai­pė­do­je ir pa­sie­ki­mas Drus­ki­nin­kuo­se

 • U-14 ko­man­da lai­mė­jo an­trą Len­ki­jos tau­rės eta­pą
   

Šiandien, liepos 2-ąją, Alytuje lankėsi Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovė ir krašto apsaugos ministras. Ingrida Šimonytė ir Laurynas Kasčiūnas apžiūrėjo Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų...
Aly­taus tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) rek­to­rė Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė (nuotr.) šven­čia gar­bin­gą 80-me­čio ju­bi­lie­jų. Ak­ty­vi aly­tiš­kė su ben­dra­min­čiais prieš 16 me­tų...
Pa­čia­me Aly­taus cen­tre, Pul­ko gat­vė­je, esan­tis vieš­bu­tis „Dzū­ki­ja“ yra se­niau­sias ir di­džiau­sias mies­te. Skai­čiuo­jan­tis dau­giau nei pus­šim­tį me­tų. Kai vie­ni pa­žįs­ta­mi po...
Da­bar­ti­nės Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės (nuotr.) gy­va­vi­mo šak­nys sie­kia be­veik de­vy­nis de­šimt­me­čius. Prieš­ka­riu ją Drau­gi­jos ko­vai su tu­ber­ku­lio­ze...
„Įrašiau dainą, užvešiu šiandien, nes savaitgalį išvažiuoju į džiazo festivalį“, - šiuos žodžius praėjusią savaitę ištarė Vidmantas Ežerskis, pastaruoju metu kūręs planus išleisti bei pristatyti savo...
Išlaikyti Regitra egzaminą - tiek teorijos, tiek praktikos tampa vis sunkiau. Regitra portalo duomenimis, vairavimo teorijos B kategorijos egzaminą 2015 metais iš pirmo karto išlaikė 55% gyventojų nuo...
Svar­biau­sia­me Aly­taus ra­jo­no me­tų Vals­ty­bės ir Tau­tiš­kos gies­mės die­nos ren­gi­ny­je lie­pos 6-ąją Dau­gų mies­tas vi­są die­ną al­sa­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka, žmo­nių šur­mu­liu ir...
Penk­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mo dzū­kų kul­tū­ros fes­ti­va­lio „Čiul­ba ul­ba“ or­ga­ni­za­to­riai vėl kvie­čia švęs­ti dzū­kų kul­tū­rą, o tiks­liau – ją iš nau­jo at­ras­ti, įver­tin­ti ir...
NU­VA­ŽIA­VO NUO KE­LIOLie­pos 7 d. apie 3.10 val.
Pa­ga­liau pra­dė­tos keis­ti Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ar­ba Aly­taus are­nos di­džio­sios sa­lės iš­lū­ži­nė­ju­sios grin­dys. Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jos bu­vo are­nos...
Giedrą liepos 6 d. vakarą, prie Druskininkų miesto įsikūrusiame Leipalingio dvare, skambėjo pirmasis Andriaus Mamontovo turo po Lietuvą „Vienas. Vasara“ koncertas. Susirinkusieji į renginį turėjo...
Vasara daliai studentų – pats darbymetis. Kai kurie jų atradę daugiau laisvo laiko nuo mokslų skuba užsidirbti ir įgyti naudingos patirties, o rudenį vėl grįžti į universitetų suolus. Tačiau sėkminga...
Dai­nų šven­tės po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo1990 m.
Slo­va­ki­jo­je čes­na­ki­nės sriu­bos ga­li­ma ras­ti be­veik kiek­vie­nos ka­vi­nės me­niu, bet ypa­tin­gai jos sko­nis at­si­sklei­džia aukš­tai kal­nuo­se įsi­kū­ru­sio­se tro­be­lė­se...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.