Nr. 50 (13720)

2022-05-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 50 (13720) skaitykite:

 • Iš mi­si­jos Uk­rai­no­je grį­žu­si aly­tiš­kė me­di­kė Ag­nė Ži­gu­ty­tė: „Uk­rai­no­je pa­li­ko­me da­lį sa­vo šir­dies”
 • Arū­nas Dul­kys: „Yra įstai­gų, ku­rios kei­čia­si ir be re­for­mos”
 • Ne­ma­to­ma ka­ri­nių po­li­go­nų pu­sė – sau­go ne tik žmo­nes
 • Vie­toj men­ka­ver­čių krū­mų su­ža­liuos me­džiai, žy­dės gė­lės
 • So­li­da­ru­mo su Uk­rai­na ren­gi­ny­je – jaut­rūs žo­džiai mo­ti­noms, rank­dar­bių mu­gė ir uk­rai­nie­tiš­ki ska­nu­my­nai
 • Gra­žiau­sia pa­sau­ly­je iliust­ruo­ta ŠEI­MOS BIB­LI­JA taps Jū­sų at­mi­ni­mu ir gi­mi­nės met­raš­čiu
 • Jei­gu žmo­nės bū­tų už­mir­šę žo­dį „Tu”, o sa­ky­tų tik žo­dį „Aš”, že­mė­je jau sa­vai­me bū­tų pra­ga­ras
 • Sa­vo nau­ją kny­gą pri­sta­tęs mi­sio­nie­rius, ku­ni­gas jė­zui­tas An­ta­nas Sau­lai­tis kal­bė­jo apie at­lei­di­mą
 • Ire­na Bui­vy­dai­tė-Kup­čins­kie­nė: „No­riu vi­siems su­teik­ti nors po la­še­lį op­ti­miz­mo...“
 • Ne­ga­lią tu­rin­ti ne­pil­na­me­tė pros­ti­tucijos gniauž­tuo­se: ma­nęs pra­šė mei­lę įro­dy­ti ly­ti­niais san­ty­kiais su ki­tais vy­rais
 • Sa­vait­ga­lį Aly­taus ra­jo­ne – net 8 kon­cer­tai!
 • Mei­lės mies­te Aly­tu­je vyks „My­liu sa­vai­tė”
Ba­lan­džio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės...
Šią sa­vai­tę Vidz­gi­rio bib­lio­te­ko­je (Li­kiš­kė­lių g. 12) ga­li­ma pa­ma­ty­ti S.Ža­dei­kie­nės kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­dą „Gi­rios la­lau­ny­kai“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mi au­to­ri­niai...
Nuo ge­gu­žės 1-osios už­da­ro­mas pas­ta­ruo­ju me­tu prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro vei­kęs mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus...
Ro­tu­šės aikš­tė­je pra­ei­vių akį jau ke­lias sa­vai­tes trau­kia ro­ži­nis dram­blys var­du Buč­kis. Ku­rį lai­ką jis gy­ve­no Ro­mu­al­do Vo­lun­ge­vi­čiaus (nuotr.) ir jo iš Es­ti­jos ki­lu­sios...
Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je, prieš ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­aiš­kė­jo, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis yra ga­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Už lan­go ka­ra­liau­jant pa­va­sa­riui, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos Knyg(i)ų klu­bo (va­do­vė San­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė) na­rės po­pie­tę pra­lei­do ben­drau­da­mos su...
Tekstai, fotografija, tapyba, žemės menas, Užupio ambasada, kelionės, aitvarai. Visi šie „slaptažodžiai“ siejami su vienu ir tuo pačiu žmogumi – Mariumi Abramavičiumi Neboisia. Marius – daugiaplanis...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.