Nr. 50 (13280)

2019-05-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 50 (13280) skaitykite:

 • Dėl drėg­mės trū­ku­mo der­liaus prog­no­zės pras­tos
 • Dau­gia­vai­kei ma­mai iš Ge­nių – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai” me­da­lis
 • Įsi­my­lė­ję Ru­mu­ni­ją
 • Rim­vy­das Ko­cha­naus­kas: nuo pa­gran­du­ko iki men­to­riaus
 • Pa­va­sa­rio trio (1)
 • Pa­va­sa­rį pra­si­dė­ju­sių ne­ga­la­vi­mų
 • prie­žas­tis – or­ga­niz­mo pa­ra­zi­tai
 • Ie­vos Za­si­maus­kai­tės mo­ky­to­jas lan­ky­sis Aly­tu­je!
 • Žmo­nės pa­sau­ly­je tam­pa pik­tes­ni ir pa­ti­ria di­des­nę įtam­pą
 • No­rė­jo kaip ge­riau, iš­ėjo kaip vi­sa­da
 • Ge­ra idė­ja už­de­ga, ar­ba
 • Ir vil­kas so­tus, ir avis svei­ka
 • Pa­si­kal­bė­jo­me, ar­ba
 • Ką gal­vo­ja ei­li­nis žmo­gus
 • „Auš­ri­nė” – TV3 šou „Lie­tu­vos ta­len­tai” su­per­fi­na­le
Tą liu­di­ja sla­viš­ka pa­tar­lė. Šis sa­vait­ga­lis tar­si dvi­gu­bas, gam­ta so­čiai at­sei­kė­jo pa­va­sa­rio, reik ma­ny­ti, ir kiek­vie­nas mes kaž­kam pa­sa­kė­me švel­nių žo­džių. Jų dau­giau...
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.