Nr. 48 (14011)

2024-07-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 48 (14011) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to me­ras – tarp tur­tin­gų­jų

 • 22-ajai lai­dai – pas­ku­ti­niai Aly­taus ko­le­gi­jos aukš­to­jo moks­lo di­plo­mai, ki­tus teiks jau Kau­no ko­le­gi­ja

 • Gro­žio pa­slau­gos tei­kia džiaugs­mo, jei jos ne­ža­lo­ja svei­ka­tos

 • „Bet be ta­vęs, tu dan­giš­ka­sis mū­sų tė­tu­ti, nieks ne­gal mums tekt, ką mie­la va­sa­ra ža­da“ 

 • Lai­min­gas tas, ku­ris džiaugs­min­gai dir­ba ir džiau­gia­si dar­bais, ku­riuos pa­da­rė

 • Ba­ga­ži­nių tur­ge­liai – vis gau­ses­ni

 • Ar dar­bas ka­pi­nė­se ne­tu­rė­tų bū­ti pa­gar­bus?

 • Pri­si­mi­nė­me ne skai­čius, o žmo­nes

 • My­lėk že­mę. Tu jos ne­pa­vel­dė­jai iš sa­vo tė­vų, tu ją pa­si­sko­li­nai iš sa­vo vai­kų

 • At­sar­giai. Ža­lia­sis „žir­gas“

 • Aly­tiš­kiai to­liau žais uos­ta­mies­ty­je

 • Eu­ro­pos si­dab­ras – žai­dė­jui ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tui iš Aly­taus 

 • Tri­ju­lių rink­ti­nė­se – re­zul­ta­ty­vūs dzū­kai

 • Šil­dy­mą oras–van­duo įsi­ren­ki­te su 70 proc. kom­pen­sa­ci­ja

 • Įgy­ti slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jo ar in­di­vi­du­a­lios prie­žiū­ros dar­buo­to­jo pro­fe­si­ją Aly­taus re­gio­ne bus leng­viau

Iki lie­pos 1-osios Aly­taus apy­lin­kės teis­mas dar tu­ri ke­tu­ris rū­mus – Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Prie­nuo­se ir Va­rė­no­je. Nuo vi­dur­va­sa­rio šie rū­mai lie­ka tik Aly­tu­je ir...
„Aly­tu­je gy­ve­na daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, gau­sė­ja ki­ne­zi­te­ra­pi­jos ka­bi­ne­tų, šiuos spe­cia­lis­tus ruo­šia ir Aly­taus ko­le­gi­ja, taip pat yra daug ak­ty­vių klien­tų,...
Ar jau ži­no­te nau­jie­ną, kad dar­bo die­no­mis li­ku­sią va­sa­rą marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai Aly­tu­je va­ži­nės šeš­ta­die­nio gra­fi­kais? To­kio siur­pri­zo aly­tiš­kiai su­lau­kė po il­go­jo...
Prie Alytaus piliakalnio papėdėje iškilo 8 metrų aukščio šiaudinė skulptūra, skirta Dainų šventės šimtmečiui ir Baltų vienybės dienai. Skulptūra pavadinimo kol kas neturi, tačiau visai netrukus bus...
Kai­šia­do­rių vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas pa­skel­bė dek­re­tą, ku­riuo ku­ni­gas Val­das Be­lec­kas (nuotr. kairėje) at­lei­džia­mas iš Aly­taus Šv.
Finansinių konsultacijų įmonės valdybos pirmininkė Gintarė Narkevičiūtė-Jurgelionė (nuotr.) sako, kad į finansų valdymo sritį ją atvedė noras didinti žmonių finansinį raštingumą, o gyvybės draudimą ji...
Liepos 6-ąją Dauguose šventiniai Valstybės ir Tautiškos giesmės dienos renginiai. 11 val. Dainininkės Indrės Anankaitės koncertas po mišių Daugų Dievo apvaizdos bažnyčioje (Savanorių g.). 13 val....
Liepos 1 d. pradėjo veikti trys atsinaujinusios aukštosios mokyklos. Viena jų – Alytaus kolegija, ji prisijungė prie Kauno kolegijos. „Sustiprintos valstybinės kolegijos. Kolegijų sektorius Lietuvoje...
Aly­taus ko­le­gi­ja aukš­to­jo moks­lo di­plo­mus įtei­kė 22-ajai ab­sol­ven­tų ir 9-ajai tarp­tau­ti­nių stu­den­tų lai­dai. Jos ta­po pas­ku­ti­nė­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės Al­ma ma­ter lai­do­mis,...
Pro­fe­si­jų meist­rys­tės cen­tras (PMC) Aly­tu­je ati­da­rė mo­ky­mo pa­da­li­nį, ku­ria­me pra­de­da reng­ti kva­li­fi­kuo­tus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jus ir in­di­vi­du­a­lios prie­žiū­ros...
Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos agen­tū­ra (LEA) skel­bia, kad ar­ti­miau­siu me­tu, tre­či­ą­jį me­tų ket­vir­tį, at­nau­jins kvie­ti­mus teik­ti pa­raiš­kas kom­pen­sa­ci­jai gau­ti įsi­ren­giant...
S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je du­ris at­vė­rė gro­žio sa­lo­nas „Beauty box“ (liet. –„Gro­žio dė­žu­tė“). Jo va­do­vė Ais­tė Mar­čiu­lai­tie­nė šio­je sri­ty­je dir­ba jau be­veik 20 me­tų, ji –...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti tur­tą me­ti­nių gy­ven­to­jų ir jų šei­mų de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už 2023-iuo­sius. Taip pat...
Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ vy­rų ko­man­da pra­tę­sė su­tar­tį su aly­tiš­kiu Žy­gi­man­tu Ja­na­vi­čiu­mi (nuotr.), o mo­te­rų eki­pa – su aly­tiš­ke Sau­le Mi­ke­lio­ny­te. 35-erių Ž.Ja­na­vi­čius (192...
Liepos mėnėsio pradžios laisvų darbo vietų sąraše didžiausius atlyginimus, virš 3 tūkstančių eurų, darbų vadovui siūlo „Gilmera“. Po 3 tūkst. mašinistui ir darbų vadovui duoda...
Spininginės meškerės yra vienas iš populiariausių žvejybos įrankių, skirtų plėšrioms žuvims, tokioms kaip lydekos, ešeriai, upėtakiai, starkiai ir šamai gaudyti. Šio tipo meškerės yra puikus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.