Nr. 47 (14010)

2024-06-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 47 (14010) skaitykite:

 • Aly­taus vie­šo­jo trans­por­to ypa­tu­mai va­sa­rą: da­lis gyventojų į dar­bą ne­ga­li at­vyk­ti lai­ku

 • Lie­pos 6-ąją vi­si ke­liai ve­da į Dau­gus

 • Pro memoria RI­MA RA­KAUS­KIE­NĖ

 • Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das – gy­dy­to­jui prof. dr. Ar­vy­dui Šeš­ke­vi­čiui

 • Re­for­muo­ja­ma­me Aly­taus apy­lin­kės teis­me to­liau trūks­ta tei­sė­jų

 • „Tė­viš­kės na­mai“ – so­cia­li­nė pa­gal­ba ir sau­gu­mas

 • Aly­taus li­go­ni­nės pa­cien­tes kon­sul­tuo­ja du nau­ji aku­še­riai gi­ne­ko­lo­gai

 • EI­MIN pa­de­da Lie­tu­vo­je su­kur­ti dau­giau nau­jų dar­bo vie­tų 

 • Aly­tu­je du­ris at­vė­rė nau­ja par­duo­tu­vė „Svei­ka­tos reik­me­nys“

 • Sa­mu­e­lio Ba­ko gy­ve­ni­mo pus­la­pius ver­tė liu­di­jant jo pa­veiks­lams

 • „Skai­tyk­la ta­vo kie­me“ vėl lan­ko Aly­tų

 • Su­kū­rė fil­mu­ką apie 1976 me­tų lai­dos abi­tu­rien­tą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių

 • Iš­si­il­gu­siems nuo­šir­džių jaus­mų, tei­gia­mų emo­ci­jų ir lai­min­gos pa­bai­gos

 • Kada mi­nė­sime Aly­taus dai­nų šven­tės šimt­me­tį?

 • Dai­nų šven­tė­je skam­bės ir Aly­taus him­no pos­me­lis
   

Ne­me­lio­ruo­tuo­se že­mės plo­tuo­se der­lin­gu­mas – 15–30 proc. ma­žes­nis, vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių nu­si­dė­vė­ji­mas sie­kia dau­giau kaip...
Dzūkijos mokykla užbaigia mokslo metus nenuobodžiai. Vienos eilinės ilgosios pertraukos metu vaikus nustebino dirbtinio intelekto pagalba į bendruomenę kreipęsis 1944 metų mokyklos direktorius, Jonas...
Grupė „Lietuvaičiai“, legendinė „Man-go“, dainininkai Indrė Anankaitė, Martynas Kavaliauskas, naktinės šėlionės diskotekoje su Jovani, įspūdingasis vandens paradas Didžiulio ežere ir čempionatas merės...
Į gimtąsias balas Metelių regioniniame parke sugrįžo 111 balinių vėžliukų (lot. Emys orbicularis). Jau daugiau nei dešimtmetį, kiekvieną rudenį, iš nesaugiai sudėtų dėčių vėžliukai yra surenkami...
Kokia bus Rusijos prezidento Vladimiro Putino reakcija po šviežiai paskelbtų Europos Sąjungos (ES) sankcijų 14-ojo paketo? Šiame pakete numatytas draudimas ES uostuose perkrauti suskystintųjų gamtinių...
Visos septynios savivaldybės, kuriose atliekų tvarkymą administruoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, patvirtino atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metams planus. Jie parengti,...
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. Važiuojant autobusu iš Alytaus į Kauną, neaiškiomis aplinkybėmis, iš moteriai priklausančios rankinės buvo pasisavinta 700 eurų.
Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­rė Ne­rin­ga Mo­ro­zai­tė-Ras­mus­sen lan­kė­si Aly­tu­je, kur su Aly­taus me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu ap­ta­rė mies­to pra­mo­nės par­ko plėt­rą, taip pat...
ŽU­VO DVI­RA­TI­NIN­KASAly­taus ra­jo­ne žu­vo dvi­ra­čiu va­žia­vęs vy­ras. Ke­lio Onuš­kis–But­ri­mo­nys–Pu­nia 17-aja­me ki­lo­met­re dvi­ra­ti­nin­kas (g.
Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre vy­ko su­si­ti­ki­mas su ho­lo­kaus­to ty­ri­nė­to­ju, kny­gų au­to­riu­mi Ri­man­tu Stan­ke­vi­čiu­mi. Iki rug­pjū­čio 10 d. šio­je erd­vė­je vei­kia lit­va­ko...
Lazeriniai spausdintuvai ir rašaliniai spausdintuvai yra dvi pagrindinės spausdinimo technologijos, turinčios savo privalumus ir trūkumus. Tačiau daugeliu atvejų lazeriniai spausdintuvai išsiskiria...
Iš Is­pa­ni­jo­je vy­ku­sio Eu­ro­pos kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­na­to grį­žo Lie­tu­vos rink­ti­nės. Mo­te­rys, pus­fi­na­ly­je ne­pri­ly­gu­sios Ita­li­jai (55:66), o ma­ža­ja­me fi­na­le 67:65...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.