Nr. 32 (13848)

2023-03-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 32 (13848) skaitykite:

 • Po daugiau nei dvidešimt metų pasikeitė Alytaus rajono meras. Rasa Vitkauskienė: „Kad laimėsiu, tikėjau, kad tokiu dideliu skirtumu – nesitikėjau“
 • Pu­ti­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Dai­vai Sa­ba­liaus­kie­nei – Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos kanc­le­rės pa­dė­ka
 • Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius vei­kė in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je
 • Sim­ne ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos” lei­dė­jams  ir pla­tin­to­jams
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je – vir­tu­a­lus su­si­ti­ki­mas su Uk­rai­nos at­sto­vais
 • Aly­taus kraš­to gam­tos pa­slap­tys
 • Nuo­sek­lūs žings­niai ir nuo­šir­dus at­si­da­vi­mas sa­vo klien­tams aly­tiš­kę at­ve­dė į pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo aukš­tu­mas
 • Tarp Lietuvos geriausiųjų – ir Alytaus Dzūkijos mokyklos muziejus!
 • Socialinių mokslų mokytojų stažuotė
 • Prancūzijos švietimo institucijose
 • Alytaus miesto teatre – premjera „Blogi keliai“
 • Švytinčios vaikų akys neleidžia sustoti
Vi­si aly­tiš­kiai ir ne tik jie ge­rai pri­si­me­na 2019-ųjų spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sį ir de­šimt die­nų tru­ku­sį gais­rą Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“....
Jau šį šeštadienį kovo 25 d. Alytaus miesto teatras pristatys premjerą – spektaklį „Blogi keliai“ – dviejų veiksmų pranašiškus sapnus. Tai šešios istorijos apie moterų ir vyrų karo paaštrintus ir...
Žvilg­te­rė­jus į ka­len­do­rių šian­dien pa­va­sa­ris skai­čiuo­ja 21-ąją die­ną. Ir nors gam­ta ne­le­pi­na šil­tais orais, ta­čiau nie­kas ne­truk­do po žie­mos są­stin­gio pa­si­žval­gy­ti po ją....
Gyventi jaukiai įrengtuose namuose tampa kur kas paprasčiau, pasinaudojus paskolos būsto remontui privalumais. Vartojimo paskola būsto remontui yra idealus pasirinkimas žmonėms, norintiems atnaujinti...
Italai turi vieną naujametinę tradiciją, kurią būtų gerai mums visiems perimti- Naujųjų metų išvakarėse atsikratyti nereikalingų daiktų. Taigi, jei seniai norėjote susitvarkyti savo garderobą ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.