Nr. 15 (13685)

2022-02-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13685) skaitykite:

 • Dar šie­met – vi­sos są­skai­tos už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas vie­na­me vo­ke
 • Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras su­jun­gė til­tus tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo pa­ro­do­je „Ad­ven­tur 2022”
 • Kris­ti­na Jas­mon­tie­nė: „Iš es­mės tai, kas da­bar vyks­ta, yra žmo­ni­jos psi­cho­lo­gi­nio at­spa­ru­mo tik­ri­ni­mas”
 • Vy­tau­tas Ba­kas: svar­bu ne­del­siant at­kur­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą
 • Tva­rios Eu­ro­pos link žen­gia ir ma­ži re­gio­nai
 • Me­ras ju­bi­lia­tams lin­kė­jo ne­ati­dė­ti gy­ve­ni­mo ryt­die­nai
 • Len­kų pa­dė­kos – už da­ly­va­vi­mą lab­da­ros ak­ci­jo­je
 • Rai­ti­nin­kų kai­me pa­gerb­ta liau­dies dai­nų puo­se­lė­to­ja
 • „Go­je­lio” va­do­vė Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė: „Sce­na – tai vie­ta, kur su­si­pa­žįs­ta­ma su nau­ju sa­vi­mi, tai vie­ta, ku­riai jau­čia­ma tar­si pri­klau­so­my­bė, be­ga­li­nis no­ras sa­ve ati­duo­ti”
 • Savivaldybėje – pokalbis su or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vais
 • Su­si­ti­ko su dvi­ra­čių spor­to at­sto­vais
 • Sa­vi­val­dy­bė kvie­čia teik­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau” pa­raiš­kas
 • Kaip pla­nuo­ja­ma ska­tin­ti sen­jo­rus spor­tuo­ti spor­to klu­buo­se?
 • Lan­kė­si ben­dro­vė­je „Ara­das” Vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas bai­gė­si
 • Pra­si­dės sa­ni­ta­ri­niai kir­ti­mai Mies­to so­de ir mies­to par­kuo­se
 • „Bar­bo­rą Ex­press” Aly­tu­je kei­čia pa­grin­di­nė „Bar­bo­ra”: ko­kios nau­jo­vės lau­kia?
 • Sta­ti­nių sa­vi­nin­kų ir nau­do­to­jai ra­gi­na­mi nu­va­ly­ti sto­gus
„Buvo laikai, kai man atrodė, kad popierinė knyga išeina iš mados. Džiaugiuosi, kad būsiu apsirikusi, - pastaraisiais metais ji grįžo su didžiuliu trenksmu, nereikėjo nieko daryti. Tuo plečiasi ir...
Kartais nežinome, nuo ko pradėti dekoruoti savo namus. Atrodo, kad interjero kūrimui nėra taisyklių. Visgi kiekvienam gali praversti patarimai ir triukai, kurie padės pasiekti trokštamą rezultatą. Tad...
Originalūs, akį traukiantys maudymosi kostiumėliai - must have tiek vasarą, tiek šaltuoju metų laiku išsiruošus į kelionę šiltuose kraštuose. Žiemą vykstančių išpardavimų metu galite greitai ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.