Nr. 135 (13658)

2021-11-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 135 (13658) skaitykite:

  • Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je grį­žo į pra­di­nį taš­ką: daug triukš­mo dėl nie­ko
  • An­drius Kar­lo­nas: „Aš gy­ven­to­jų, ypač jau­nes­nių, ak­ty­vu­mą ma­tuo­ju pa­gal gim­na­zi­jos spor­to sa­lės už­im­tu­mą”
  • Ie­va Tu­ma­no­vi­čiū­tė: „Aly­taus mies­to te­at­ro fes­ti­va­lis „Com•me­dia” man pa­li­ko
  • šiuo­lai­kiš­ko, jau­nat­viš­ko bei am­bi­cin­go ren­gi­nio įspū­dį. Gal toks ir bū­tų jo vei­das?”
  • Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai” – ki­toks kal­bė­ji­mas apie smur­tą prieš mo­te­ris
  • Žiniask­lai­dos ana­li­zė pa­ro­dė ma­mos ir tė­čio por­tre­tus: kal­tos Lie­tu­vo­je tik ma­mos
  • Sū­ri­nin­ko Val­do Ka­va­liaus­ko ūkis: „Pas­kui sau­lę ir ož­kas“
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko kvie­ti­mu, Sei­mo jun­gia­mo­jo­je ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta dai­li­nin­ko, mo­ky­to­jo Vid­man­to Jan­kaus­ko dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas –...
„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis...
But­ri­mo­nių jau­ni­mo aso­cia­ci­ja „Už­au­gę ant laip­tų“ ak­ty­vaus vie­ti­nio jau­ni­mo su­bur­ta telk­tis ir vie­ny­tis pra­smin­gai ir vi­suo­me­nei nau­din­gai veik­lai. Jau pir­mie­ji...
Va­kar Aly­taus mies­to te­at­re iš­da­ly­ti ju­bi­lie­ji­nio X te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•me­dia“ ap­do­va­no­ji­mai, ren­gi­nys at­si­svei­ki­no iki ki­tų me­tų. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad jo­kie...
Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio...
Nesvarbu, pradedate statytis savo namus ar planuojate esamų atnaujinimą, namų interjerą visuomet galite patobulinti, pritaikyti pagal kintančius poreikius. Augant vaikams ir keičiantis požiūriui, kyla...
Turbūt kiekvienas namuose turime erdvę, kurioje priimame svečius ir jaukiai ilsimės po sunkios darbo dienos. Tam, kad galėtume komfortiškai leisti laiką vieni su artimaisiais, reikalingi kokybiški...
Metų pabaigoje dauguma mūsų skubame įvertinti praėjusius 12 mėnesių ir nusimatyti naujus tikslus, planus. Ne išimtis ir verslo sritis: išties naudinga kritiškai apsvarstyti sėkmes bei nesėkmes, o...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.