Nr. 133 (13803)

2022-11-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 133 (13803) skaitykite:

 • Dzū­ki­jos LIONS klu­bo ge­ri dar­bai tę­sia­si: pa­dė­jo Rum­bo­nių se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jams
 • Vilija Blin­ke­vi­čiū­tė: „Su­kur­ti Eu­ro­pą, ku­riai rū­pi kiek­vie­nas”
 • Dalius Sinkevičius: ponas Cesiuli, gal jau gana?..
 • STT vėl kaž­ką gar­siai su­lai­kė...
 • AT­MI­NI­MŲ ra­šy­mo tra­di­ci­ja trum­pam „at­gims­ta“! Mu­zie­ju­je du­ris at­ve­ria pa­ro­da „Ra­šy­kit, drau­gės ir drau­gai...“
 • „Auš­ri­nė” su­kū­rė nau­ją is­to­ri­ją: ke­lią į tei­sė­jų ir žiū­ro­vų šir­dis pa­dė­jo nu­ties­ti šo­kis „Til­tai”
 • „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė. Ku­rian­tys til­tus”:
 • ar į ne­įga­lių­jų gy­ve­ni­mus ir­gi bu­vo ban­do­ma nu­ties­ti til­tus?
 • Pa­ra­dok­sas: tik da­bar pa­skelb­ti Jau­ni­mo par­ke įreng­tų krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai
 • „Auš­ri­nė” su­kū­rė nau­ją is­to­ri­ją: ke­lią į tei­sė­jų ir žiū­ro­vų šir­dis pa­dė­jo nu­ties­ti šo­kis „Til­tai”
 • Ro­tu­šės aikš­tė­je – kil­no­ja­ma pa­ro­da
 • Pa­do­va­no­ki­me „Švie­sių min­čių Ka­lė­das”
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ko tra­di­ci­nis bai­da­rių po­lo tur­ny­ras
 • Di­džiau­sio­se Lie­tu­vo­je šau­dy­mo iš lan­ko var­žy­bo­se „Best In­do­or“ – už­sie­nie­čių per­ga­lės ir su­si­ža­vė­ji­mas
 • Daug pa­tir­ties ir emo­ci­jų pa­si­sė­mę Aly­taus spor­ti­nin­kai ruo­šia­si ki­tam star­tui
 • Ro­tu­šės aikš­tė­je jau bai­gia­ma puoš­ti Ka­lė­dų eg­lu­tė
Šių me­tų ba­lan­džio 11 die­ną Na­cio­na­li­nė lo­ši­mų ir žai­di­mų ver­slo aso­cia­ci­ja (NLŽVA) Sei­mo Val­dy­bai pa­tei­kė vie­šais, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis pa­rem­tus skai­čia­vi­mus apie...
Lap­kri­čio 19 die­ną apie 21 val. 18 min. Aly­taus ra­jo­ne, Raitininkų seniūnijoje, Mak­niū­nų kai­me, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis (au­to­cis­ter­na), vai­ruo­ja­mas...
Paplitęs mitas, kad norint būti geros formos reikia tik sveikai maitintis ir sportuoti. Iš tikrųjų sveikas gyvenimo būdas ir jo palaikymas - tai ne tik šie du veiksniai, bet ir gebėjimas išlaikyti...
Kuo pasipuošti per šventes? O ką apsivilkti rytoj į darbą ar mokyklą? Pažįstami klausimai, tiesa? Ir tas jausmas, kai norisi kažko naujo, bet nebrangaus, irgi daugeliui žinomas.
Skandinavų detektyviniai trileriai dažnai įtraukia taip, kad vidurnaktį skaityti dar vieną skyrių, atrodo, – racionalus sprendimas. Rodos, randasi nauji laiko grobikai – policijos detektyvė Mina ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.