Nr. 130 (13946)

2023-11-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 130 (13946) skaitykite:

 • Alytaus „ai­riai“ atsikurs plokštelės pristatymui
 • Il­ga­me­tis miesto mo­kyk­lų va­do­vas – rajono Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je skel­bia­mi se­niū­nai­čių rin­ki­mai: kvie­čia teik­ti kan­di­da­tū­ras
 • Se­ną ka­ti­lą pa­keis­ti ši­lu­mos siur­bliu – su kom­pen­sa­ci­ja iki 70 proc.
 • Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems prenumeratoriams – nuo­lai­dos
 • Ma­siš­kiau­sia dez­in­for­ma­ci­nė suk­čių ata­ka Lie­tu­vo­je – su­vi­lio­ti ban­dė dau­giau kaip 7,5 mln. kar­tų
 • Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ga­li bū­ti įren­gia­mos tik tu­rint lei­di­mą
 • Pri­vers­ti­nis Aly­taus ko­le­gi­jos jun­gi­mas prie ki­tos ko­le­gi­jos, o ne uni­ver­si­te­to ga­li pa­siek­ti Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą
 • „Pa­ža­dė­to­sios že­mės“ pa­mo­kos
 • Sklai­do­me mi­tus: iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos ne­su­mai­šo­mos ir į są­var­ty­ną ne­ve­ža­mos!
 • Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ga­li bū­ti įren­gia­mos tik tu­rint lei­di­mą
 • Tai sma­gios dzū­ke­lių su­lėk­tu­vės!
Pasirinktame leidinyje nėra straipsnių
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.