Nr. 125 (13941)

2023-11-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 125 (13941) skaitykite:

 •  Ko­kiu tiks­lu me­ras ir vi­ce­me­rė vie­šė­jo Ame­ri­ko­je, kol kas ne­at­sklei­džia­ma
 • Eval­das Kan­dra­ta­vi­čius: „Dė­ko­ju Aly­taus 8-ajai vi­du­ri­nei, sa­vo mo­ky­to­jams ir tre­ne­riams“
 • „Pro­fe­sio­na­liam spor­to tre­ne­riui rei­kia moks­li­nių ži­nių ir kri­ti­nio mąs­ty­mo“
 • Kokios vie­šo­jo trans­por­to lengvatos priklauso on­ko­lo­gi­niams li­go­niams?
 • Aly­taus ko­le­gi­ja at­nau­ji­no ben­dra­dar­bia­vi­mą su Aly­taus ae­ro­klu­bu
 • Da­rak­to­riaus anū­kei skai­ty­mas – įdo­miau­sias už­si­ė­mi­mas
 • Ki­bi­ni­nė Pu­ti­nuo­se at­nau­jins pa­sta­tą
 • Au­gant pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gų po­rei­kiui – di­di­na­mas sta­cio­na­ro lo­vų skai­čiaus nor­ma­ty­vas
 • „Ul­tra“ – tarp ly­de­rių, „Dai­na­va“ pir­ma­vo prieš čem­pio­ną, „vil­kai“ į Aly­tų su­grį­žo su per­ga­le
 • Skulptūra boksininkui – jau kapinėse
 • Dai­li­dė­s ežerėlyje – „Le­di­nės“ un­di­nė­lės
 • Bu­vu­sios Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties va­do­vė įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė
 • Kaip pi­ni­gin­gi „ame­ri­ko­nai“ Aly­tu­je tur­tus pra­ra­do
 • Lau­kia­me festivalio „Comlme­dia“ ati­da­ry­mo!
 • Gast­ro­lės Aly­taus mies­to te­at­re Larso No­reno „Demonai“
 • Aly­tu­je su­si­bū­rė „Vel­vet“, „Mel­lo“, jau vei­kia ir „Su­ty­la“
 • Aly­taus TAU įšo­ko į še­šio­lik­tus moks­lo me­tus
„Li­ga ACB“ – Eu­ro­po­je pa­čia pa­jė­giau­sia lai­ko­ma krep­ši­nio ly­ga. Jo­je šiuo me­tu rung­ty­niau­ja žai­dė­jas iš Mik­lu­sė­nų Min­dau­gas Su­šins­kas.
Jau lapkričio 11 dieną tavęs laukia kultūrinių lunatikų naktis – „Com·moon·a“! Teatrinių įvykių naktis „Com·moon·a“ – partizaninė opozicija klasikiniam teatrui: kritiška, provokuojanti, progresyvi,...
Taip sa­ko aly­tiš­kis, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jas eks­per­tas Ri­man­tas Jo­čys.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ini­cia­ty­va, vi­sos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos yra įpa­rei­go­tos teik­ti pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gas na­muo­se.
Sa­pa­tiš­kių kai­mo gy­ven­to­ja Onu­tė Tur­či­nie­nė (nuotr.) iš tė­ve­lių pa­vel­dė­jo po­mė­gį skai­ty­ti. Jos tė­vai Onu­tė ir Juo­zas Buš­ke­vi­čiai mė­go ir kau­pė is­to­ri­nes kny­gas, o...
O tu, ar jau turi bilietus į XII tarptautinio teatrų festivalio „Com·media“ spektaklius? Ar jau pakvietei draugę ar draugą į teatrą? Jeigu ne – paskubėk, nes gali likti be bilieto! Jau kitą...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.