Nr. 125 (13795)

2022-11-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 125 (13795) skaitykite:

 • Vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se dau­gė­ja, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų trūks­ta
 • Aly­tiš­kiai šie­met tu­rė­tų su­mo­kė­ti apie 1 mln. eu­rų že­mės mo­kes­čio
 • Tarp pa­sau­lio čem­pio­nų – ir gim­na­zis­tas iš Aly­taus
 • Pirmojo Alytaus bažnyčia atšventinta po kapitalinio remonto
 • Pusė šimto „Varsos“ metų – neįkainojama dovana Alytaus kultūrai
 • „Veikla, kuria dabar užsiimu, man teikia džiaugsmą, mane motyvuoja, skatina judėti pirmyn...“
 • Kiek pul­suo­jan­čių ir link di­des­nių van­de­nų vir­ve­nan­čių šal­ti­nių bei ver­smių Ne­mu­nai­čio kraš­te su­skai­čiuo­ta?
 • Tre­čia­sis Aly­taus ra­jo­no „Kar­tų prot­mū­šis” su­reng­tas Luks­nė­nuo­se
 • Sa­vi­val­dy­bė siū­lo pi­ni­gų smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui
 • „Ma­no šir­dis vi­sa­da džiau­gia­si, kai pa­ma­tau daug jau­nų žmo­nių spor­tuo­jant”
 • Kau­nie­čių spek­tak­ly­je „Jau­du­lys” – te­at­ro ak­to­rių žvaigž­dy­nas
 • Aly­taus mies­to te­at­re – at­vi­rai šmaikš­tus ir svei­kai in­to­nuo­tas Vil­niaus ma­žo­jo te­at­ro spek­tak­lis „Sa­ša, iš­nešk šiukš­les”
 • Aly­tiš­kio me­te­o­ro­lo­go įžval­gos: ar ka­da pa­gal­vo­jo­te, ku­ria­me Aly­taus mik­ro­ra­jo­ne žai­buo­ja dau­giau­siai ir kur rū­kas tvy­ro il­giau­siai?
Žmo­nėms vis dar trūks­ta ži­nių, kas yra ben­druo­me­nės, kaip jos vei­kia, ko­kius klau­si­mus spren­džia ir kaip val­do­mi jų fi­nan­sai. Sun­ku­mų ky­la, kai žmo­nės yra abe­jin­gi ir...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vie­šo kon­kur­so bū­du Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę dau­giš­kiui, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riui Vy­tau­tui Zub­rui...
Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­čiais me­tais vyk­do­mai veik­lai....
Publikacija apie Likiškėlių progimnazijoje dirbančią ukrainietę mokytoją Darina Haijova (vertimas į rusų kalbą).
Lapkričio 6-ąją, pirmadienio vidurdienį, miesto širdyje – Rotušės aikštėje – pasivaišinti keptais pyragais, karšta šaltalankių arbata, sustoti pabendrauti kviečia Alytaus miesto teatro komanda. „Mes...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.