Nr. 125 (13648)

2021-11-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 125 (13648) skaitykite:

  • Pra­ėju­sios žie­mos snie­go by­la teis­me bai­gė­si tai­kiai: sa­vi­val­dy­bė gat­vių tvar­ky­to­jams su­mo­kė­jo be­veik 83 tūkst. eu­rų
  • Dzū­ki­jos eže­rai bus tur­tin­ges­ni ster­kų ir ly­de­kų
  • Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai – 100 me­tų: is­to­ri­ja pir­mi­nin­ko iš­leis­to­je kny­go­je, lin­kė­ji­mai tei­sin­gų šū­vių ir ko­dėl me­džio­to­jai dar pa­va­di­na­mi mė­si­nin­kais?
  • An­trą kar­tą gar­siuo­ju pi­lig­ri­mi­niu Jo­kū­bo ke­liu: tie­sa ta, kad ei­na­ma ne ko­jo­mis, o gal­va
  • „Val­dan­čių­jų pla­nas – tri­gu­bas tar­šos mo­kes­tis. Ar su­lauk­sim 2030?“
  • Kuo kve­pia ru­duo? 
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
  • Kur vyks­ta ge­riau­si va­ka­rė­liai Aly­tu­je?
  • Tarp ga­li­mų at­sa­ky­mo va­rian­tų – nau­ja vie­ta mies­te
Spa­lio 28-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta: ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui, val­di­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tu­ri...
Il­ga­sis Vė­li­nių sa­vait­ga­lis bu­vo su­dė­tin­gas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei dėl ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių pa­cien­tų. Sie­kiant čia iš­lai­ky­ti lais­vų vie­tų...
Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro at­sto­vas Do­man­tas Me­dze­vi­čius praėjusią sa­vai­tę su­si­ti­ko su Jot­vin­gių, Pu­ti­nų ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jų moks­lei­viais po­kal­bio...
Prireikus išsiųsti siuntinius, niekada nesuklysite skyrę papildomai laiko ir dėmesio tinkamų pakavimo medžiagų bei kitų iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų smulkmenų pasirinkimui. Juk siunčiant siuntinį...
Žmonės, išsiilgę literatūrinių renginių, spalio pabaigoje turėjo gerą progą pasimėgauti, mat į Alytų atriedėjo simbolinis literatūros ir muzikos traukinys. Alytiškiams jau neblogai žinomas renginių...
Alytuje, pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo, rengiama didelės apimties, plačiaformatė Kauno dailininkų paroda. Profesionalūs Kauno dailininkai parodoje „Invazija“, Alytaus miesto vizualaus meno...
Septintus metus gyvuojantis Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas visiškai pateisino jo rengėjų tikslus – skatinti lietuvių autorius kurti kokybišką, skaitytojui patrauklią literatūrą, o...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.