Nr. 122 (13938)

2023-10-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 122 (13938) skaitykite:

 • Ma­mos sva­jo­nę pa­ma­ty­ti Pa­ry­žių iš­pil­dė vai­kai
 • Ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je – še­ši na­riai, ke­tu­ri iš jų gaus di­des­nes al­gas
 • Sta­dio­no vieš­bu­čiui bus ieš­ko­ma nuo­mi­nin­kų, cen­tre su­ma­žės pa­rei­gy­bių
 • Šei­mos įkur­tas ver­slas gy­vuo­ja jau tris de­šimt­me­čius
 • Saulius Be­kam­pis: „Nuo­te­kų įren­gi­nė­ji­mas iš ho­bio ta­po pa­grin­di­niu ver­slu“
 • Mik­lu­sė­nų him­ną su­kū­rė Sta­sė Ne­dzins­kie­nė
 • Pir­mo­ji Per­ga­lės gat­vės nau­ja­ku­rė ta­po ir pir­mą­ja „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­re
 • Pa­dė­ti įreng­ti teks­ti­lės fab­ri­ką bu­vo iš­vy­kęs net į Ku­bą
 • Į aikštę grįžta klevai
 • Lin­kė­jo svei­ka­tos ir ben­drys­tės
 • Krep­ši­nin­kas iš Mik­lu­sė­nų – stip­riau­sio­je Eu­ro­pos ly­go­je
 • Jaunajai pianistei Li­jai palinkėjo kur­ti mu­zi­ki­nį ste­buk­lą
 • „Iš­tir­po, kaip drus­ka van­de­ny­je...“
 • Et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė apie Vė­li­nes: „Dzū­kai iš­sau­go­jo uni­ka­lią pro­tė­vių tra­di­ci­ją“
 • „ART, ART ir ART“: bro­lius Ga­ta­vec­kus do­mi­na is­to­ri­ja pie­ši­ny­je
Tik­riau­siai re­tai ku­rio­je gy­ven­vie­tė­je, ypač di­des­nė­je, iš­gir­si, kad yra iš­as­fal­tuo­tos vi­sos gat­vės. Gal­būt sun­ku pa­ti­kė­ti, bet taip yra vie­no­je di­džiau­sių Aly­taus...
Siekdama išlaikyti lyderystę rinkoje, „Lidl Lietuva“ nuo sausio 1 d. didins parduotuvių ir logistikos centro darbuotojų atlyginimus, darbo užmokestis jiems augs nuo 4 iki 9 procentų. Atlyginimai šiems...
Renkantis tinkamas medžiagas namams, svarbu ne tik estetika, bet ir patogumas bei taupumas. Ypač svarbų vaidmenį čia atlieka lauko durys. Jos saugo namus nuo išorės veiksnių, suteikia šilumos ir...
Šiuo metu pneumatikos technologija žengia į priekį, įvairias pramonės sritis paversdama efektyvesnėmis ir inovatyvesnėmis. Pneumatika gali apimti daug įvairių elementų ir dalių, viena iš jų, kuri bus...
Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Aly­taus sta­dio­ne už eu­ro­pi­nius ir mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tas tri­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me at­si­ra­do uni­ver­sa­li spor­to...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.