Nr. 109 (13779)

2022-09-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 109 (13779) skaitykite:

 • Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma Aly­tu­je: prog­no­zės tau­py­mui ir bran­gi­mui
 • Pa­ro­da „Se­na­mies­čio grin­di­nio pa­slap­tys” po at­vi­ru dan­gu­mi veiks iki žie­mos
 • Jaunieji žurnalistai vasarą palydėjo smagiai leisdami laiką bei visapusiškai tobulėdami
 • „Minecraft“. Būtinai jį pažaiskite su savo draugais
 • 45-ojo gimtadienio proga – ir 45 eilėraštis
 • Miklusėnuose skambėjo „Rudens simfonija“ – padėkos ir džiaugsmo šventė
 • Ro­ži­nis dram­blys iš­ke­lia­vo į Kau­ną
 • Dau­gų li­go­ni­nė­je – vi­so­ke­rio­pa pa­cien­tų prie­žiū­ra, dė­me­sys ir at­jau­ta
 • Živi­lė Ba­ciuš­kai­tė: „Kai nuo pa­aug­lys­tės ta­ve trau­kia no­ras pa­dė­ti žmo­nės, su jais ben­drau­ti, juos iš­klau­sy­ti, pa­si­rink­ti pro­fe­si­ją nė­ra sun­ku“
 • Su­si­ti­ki­me su ben­dri­jų pir­mi­nin­kais – ak­tu­a­lių klau­si­mų ap­ta­ri­mas
 • Kai­mo ra­šy­to­jų die­na li­te­ra­tus su­kvie­tė į Pu­nią
 • Ri­man­tas Šal­na: „Vis ban­dau ieš­ko­ti psi­cho­lo­giš­kai nau­jo Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus“
 • „Wol­ves” am­ba­sa­do­riai bro­liai Lav­ri­no­vi­čiai ap­lan­kė Aly­taus mo­kyk­las
 • Aly­tiš­kiai da­ly­va­vo Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jų žai­dy­nė­se
Rug­sė­jo 12–16 die­no­mis į Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją at­vy­ko ERAS­MUS+ pro­jek­to part­ne­riai iš Pie­tų Suo­mi­jos Imat­ros Kos­ken vi­du­ri­nės mo­kyk­los – trys mo­ky­to­jos ir...
Kas yra tva­rus pa­vel­das? Nau­jai at­gi­mu­si Aly­taus si­na­go­ga, ta­pu­si Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tru, – pui­kus tva­raus kul­tū­ros pa­vel­do pa­vyz­dys. Is­to­ri­nę, kul­tū­ri­nę...
Alytiškiai, kurių daugiabučius prižiūri „Mano BŪSTAS“, gali būti ramūs – visi namai ir jų inžinerinės sistemos jau parengtos artėjančiam šildymo sezonui. Nors pasirengimas šildymo sezonui yra įprasta...
Netradiciniai sprendimai namo statybose traukia akį ir suteikia ne tik išskirtinį stilių, bet ir praktišką naudą. Vis labiau populiarėja tendencija fasado apdailai naudoti stogo dangas. Tai ilgaamžis, praktiškas ir įvairove išsiskiriantis sprendimas.
Augant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ nusprendė iki metų pabaigos skirti papildomą finansinį pastiprinimą savo parduotuvių ir logistikos centro...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.