Nr. 107 (17777)

2022-09-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (17777) skaitykite:

  • Už­kan­džius na­muo­se ga­mi­nan­ti Jo­li­ta Vai­ne­vi­čie­nė: „Šeima pa­stū­mė­jo į to­kį ver­slą, net ne­ti­kė­jau, kad taip ge­rai sek­sis”
  • Aly­taus si­na­go­ga kaip tva­raus pa­vel­do žen­klas
  • Vy­tau­tas Ba­kas: gy­ven­to­jai, įsi­ren­gian­tys dau­gia­bu­čių kie­muo­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, ne­ga­li bū­ti ap­mo­kes­tin­ti kaip ver­sli­nin­kai
  • „Ma­no BŪS­TAS” vi­sus pri­žiū­ri­mus dau­gia­bu­čius pa­ruo­šė žie­mai
  • Sto­go dan­ga fa­sa­do ap­dai­lai – ne­tra­di­ci­niai spren­di­mai sta­ty­bo­se
  • Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je pra­dė­jo dirb­ti se­niū­nė Ok­sa­na Če­po­nie­nė
  • Ne­tvar­kin­ga kros­nis ar dūm­trau­kis na­mus ga­li pa­vers­ti pe­le­nais
  • Al­ka­nas ne­krei­pia dė­me­sio į tuš­čius in­dus, ku­riuo­se nė­ra mais­to. To­dėl val­džia ne­tu­ri įdar­bin­ti žmo­nių su tuš­čio­mis gal­vo­mis, ku­rio­se nė­ra min­ties
  • Kū­ry­biš­ku­mas, ini­cia­ty­va, ry­šys su gy­ven­to­jais – tai tik­rie­ji ge­ro­vės įran­kiai
  • Suomių rašytojas Tommi Kinnunenas: „Kas tą laikotarpį išgyveno, paslaptį nusinešė į kapus“
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bę pa­sie­kė Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“, tu­rin­čio ko­man­dą „Var­sa –Stron­gla­sas“, raš­tas, ku­riuo...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mo­je ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos van­de­nys“ rug­pjū­tį pra­dė­jo veik­ti vie­na sau­lės elek­tri­nė, lap­kri­tį įmo­nei elek­trą ims ga­min­ti ki­ta....
Rug­sė­jį įvai­rio­mis pra­smin­go­mis veik­lo­mis, ren­gi­niais, su­si­ė­ji­mais vie­ni­šų vy­res­nio am­žiaus žmo­nių kas­die­ny­bę pra­tur­ti­na Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius, nes tai –...
Ar­tė­jant Vė­li­nių lai­ko­tar­piui, in­di­vi­du­a­li­ą­ją veik­lą Aly­tu­je vyk­dan­tys smul­kie­ji pre­ky­bi­nin­kai, pre­kiau­jan­tys gė­lė­mis Jot­vin­gių ir Jaz­mi­nų gat­vių tur­ga­vie­tė­se,...
Bir­že­lio pra­džio­je Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­bal Hol­ding Com­pa­ny“, ku­rios pre­zi­den­tas yra bu­vęs krep­ši­nin­kas Ri­man­tas Kau­kė­nas, pe­rė­mė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL)...
Va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mai dėl no­ri­mos at­leis­ti...
Rug­sė­jo 3–4 d. šo­kių ko­lek­ty­vo „Go­je­lis“ jau­nuo­lių ir mer­gi­nų gru­pės bei mo­te­rų šo­kių gru­pė „Gra­ci­ja“ (va­do­vė Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė) vy­ko at­sto­vau­ti Aly­taus ra­jo­ną...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.