Nr. 107 (13923)

2023-09-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (13923) skaitykite:

  • In­gri­da Rau­lič­kie­nė: „Spor­tas yra ma­no gy­ve­ni­mo va­rik­liu­kas”
  • Va­sa­rą Tai­lan­de mo­ky­to­ja­vęs Ed­vi­nas Čes­nu­lis: „At­lik­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą tu­ri kiek­vie­nas žmo­gus”
  • Žur­na­lis­tas kaip Don Ki­cho­tas?
  • Pleiš­tas tarp Ky­ji­vo ir Var­šu­vos
  • Ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės su ko­le­go­mis iš Len­ki­jos
  • Der­lius skai­čiuo­ja­mas ir sve­ria­mas ru­de­nį: šie­me­tis – vi­du­ti­nis
  • Ko­dėl jau­ni žmo­nės grįž­ta į Aly­tų?
  • Tau­to­dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ja­nic­kas: „Lie­tu­vių liau­dies me­nas tuo ir įdo­mus, kad ga­li­ma pa­ma­ty­ti daug klai­dų, bet kar­tu pa­jaus­ti jau­ku­mą, dva­sią, ši­lu­mą”
39-erių Do­vi­lė Ri­ma­šaus­kie­nė drą­siai kal­ba apie sva­jo­nes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta – leng­vo ke­lio nė­ra. „Tam, kad nuo­lat to­bu­lė­tum, ten­ka daug dirb­ti, au­ko­ti mie­go va­lan­das ir...
Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­no, kad nuo at­ei­nan­čio sau­sio 1-osios Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo...
„Vie­na mir­tis – tai tra­ge­di­ja, mi­li­jo­nas mir­čių – tai sta­tis­ti­ka“, – sa­kė Pu­ti­no ide­o­lo­gi­nis se­ne­lis Sta­li­nas. Kiek­vie­na lie­tu­vio ir lie­tu­vės žū­tis Si­bi­re ar KGB...
Ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai jau­čia vis di­des­nį kon­ku­ren­ci­nį spau­di­mą ieš­ko­ti kuo tva­res­nių pa­kuo­čių spren­di­mų, o kur­ti ino­va­ci­jas, ati­tin­kan­čias var­to­to­jų lū­kes­čius...
Vaikystėje vaikams vienas pačių geidžiamiausių dalykų yra žaislai. Kartais net sunku patikėti, kiek daug jų yra sukurtų ir kaip šiuolaikiniai vaikai gali pasirinkti. Aišku, kiekvienam vaikui gali...
Su prostatos liaukos uždegimu susiduria daugelis vyrų, o jį lemti gali įvairūs veiksniai: bakterinė infekcija, autoimuninė reakcija, prostatos liaukos akmenys, fizinis sužeidimas ar patempimas ir kt....
Naujųjų technologijų ir inovacijų lūkesčiai bei tendencijos gali kardinaliai kisti, priklausomai nuo bendrų geopolitinių veiksnių bei įvairiausių stichijų. Tą itin ryškiai pastebėjome pandemijos metu,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.