Nr. 105 (13921)

2023-09-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 105 (13921) skaitykite:

 • Bal­ta­ru­si­ja ne­ga­li bū­ti pa­mirš­ta Uk­rai­nos są­skai­ta
 • Gy­ve­ni­mas ne pa­gal To­rą, o su To­ra
 • Trečiasis Lietuvos Statutas tampa knyga: į lietuvių kalbą jis buvo verčiamas septynerius metus
 • Bendravimas šokiu ir daina
 • Do­vi­lė Ri­ma­šaus­kie­nė: „Tu­ri­nin­gai kas­die­ny­bei rei­kia la­bai daug no­ro”
 • Aly­taus ug­nia­ge­sių tar­ny­bo­je ne­be­liks na­rų. Skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas taps jų pa­čių rei­ka­lu
 • Su­kur­tas įran­kis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms, pa­dė­sian­tis ben­drau­ti su dias­po­ra
 • Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis” turi naują direktorę
 • Dėmesio! Vyksta karių savanorių pratybos
 • Gry­bai Lie­tu­vos gat­vių ir gy­ven­vie­čių pa­va­di­ni­muo­se: Re­gist­rų cen­tras su­skai­čia­vo vi­sus
 • Mis­ti­nis švie­čian­čių gry­bų par­kas – tar­si ste­buk­lin­ga ka­ra­lys­tė
 • „Wol­ves” te­si pa­ža­dus – Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­žais dve­jas rung­ty­nes
Ilgus metus vietiniams žinomą kaip neliečiamą kultūros paveldo saugomą teritoriją Salos senovės gyvenvietėje šiemet sudrebino ekskavatorių vikšrai ir kertamų medžių garsai. Sunerimę gyventojai...
Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro, nuo A. Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną, pa­ne­mu­ne drie­kia­si Plia­žo gat­vė. Da­lis jos iki Dzū­kų gat­vės, ku­ri jau yra Dzū­ki­jos sos­ti­nės ku­ror­te,...
Mies­te­lių ir prie­mies­čių gy­ven­to­jai ne­be­no­ri peč­ku­riau­ti ir tar­nau­ti ka­ti­li­nė­je. Spar­čiai iš­po­pu­lia­rė­jęs šil­dy­mo bū­das su­ku­ria kom­for­tą ir rei­ka­lau­ja ma­žai...
Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui – ne fon­ta­nai. Ka­ro Uk­rai­no­je fron­te – nie­ko ge­ra: ka­riš­kių gy­ny­ba už­pul­tos ša­lies pie­ti­nė­je da­ly­je braš­ka, ir yra ga­li­my­bių,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.