Lau­ra ir An­dre­jus Zad­nep­rov­skiai: kar­tu su­dė­jus – ke­tu­ri olim­pi­niai me­da­liai (19)

Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė
Zadneprovskiai
Susitikimo Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je akimirka. Ryčio Makaravičiaus nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su dviem ži­no­mais Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kais – An­dre­ju­mi Zad­nep­rov­skiu ir Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Šie su­tuok­ti­niai lie­tu­viams ko­ne ge­riau­siai yra ži­no­mi dėl sa­vo pa­sie­ki­mų va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se – A.Zad­nep­rov­skis 2004 me­tais Atė­nuose lai­mė­jo si­dab­rą, o 2008-ai­siais pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­liu. L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė 2012 me­tais Lon­do­ne vy­ku­sio­je olim­pia­do­je ta­po čem­pio­ne, šiais me­tais – vie­nin­te­le Lie­tu­vos at­sto­ve, iš­ko­vo­ju­sia me­da­lį (si­dab­rą) To­ki­ju­je.

Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riai

Mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je ren­gi­nio pra­džio­je žo­dį apie šį su­si­ti­ki­mą ta­rė Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las bei ko­lek­ci­nin­kas, Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos (LO­KA) na­rys Ze­no­nas Gra­mac­kas.

V.Skrob­las su­si­ti­ki­mą su Zad­nep­rov­skiais įvar­di­jo ne­ei­li­ne die­na bei pa­si­džiau­gė gim­na­zi­jo­je puo­se­lė­ja­mo­mis olim­piz­mo tra­di­ci­jo­mis.

O Z.Gra­mac­kas tei­gė, kad ši spor­ti­nin­kų šei­ma yra ne­ei­li­nė, pa­brėž­da­mas tai, jog abu pen­kia­ko­vi­nin­kai kar­tu su­dė­jus yra iš­ko­vo­ję ke­tu­ris olim­pi­nius me­da­lius. Taip pat ko­lek­ci­nin­kas Lau­rą ir An­dre­jų Zad­nep­rov­skius pa­va­di­no Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riais.

 

Vai­kys­tė­je sva­jo­jo tap­ti ba­le­ri­na

Po V.Skrob­lo ir Z.Gra­mac­ko iš­sa­ky­tų kal­bų at­ėjo ei­lė ir pa­čiai L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei. Ji gim­na­zi­jos moks­lei­viams pa­sa­ko­jo apie vai­kys­tė­je glū­dė­ju­sią sva­jo­nę tap­ti ba­le­ri­na, at­ėji­mą į šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės pa­sau­lį (prieš tai il­gą lai­ką Lau­ra lan­kė plau­ki­mo tre­ni­ruo­tes).

2021 me­tų To­ki­jo va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­nė tei­gė, jog jai la­biau­siai pa­tin­kan­ti bei ge­riau­siai be­si­se­kan­ti pen­kia­ko­vės rung­tis yra bė­gi­mas. Ją, be­je, L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, kar­tu su plau­ki­mu, taip pat pri­sky­rė ir prie pa­čių sun­kiau­sių rung­čių, rei­ka­lau­jan­čių itin daug pa­stan­gų.

Spor­ti­nin­kė daug pa­sa­ko­jo ir apie sa­vo da­ly­va­vi­mą va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, ypač šių­me­tė­se. Iš L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės lū­pų iš­gir­do­me is­to­ri­jų apie tiks­lą lai­mė­ti auk­są olim­pia­do­je, li­kus ke­lioms sa­vai­tėms iki olim­pi­nio star­to pra­džios pa­tir­tą šon­kau­lio trau­mą, sie­kį kuo grei­čiau at­si­gau­ti bei iš­vyk­ti į Ja­po­ni­ją.

Pen­kia­ko­vi­nin­kė ne­slė­pė džiu­ge­sio kal­bė­da­ma apie tik po įspū­din­go kils­te­lė­ji­mo var­žy­bų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je lai­mė­tą si­dab­ro me­da­lį ir jo reikš­mę Lie­tu­vai.

Gim­na­zis­tai ga­vo pro­gą sa­vo ran­ko­mis pa­lies­ti šį ap­do­va­no­ji­mą kar­tu su Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­da­liu. Už­si­min­da­ma apie sa­va­no­rys­tę Kraš­to ap­sau­gos pa­jė­go­se, pen­kia­ko­vi­nin­kė sa­kė, kad šia pres­ti­ži­ne veik­la už­si­im­ti pa­ska­ti­no jos tre­ne­ris.

 

Svar­biau­sia pen­kia­ko­vės rung­tis – jo­ji­mas

Įdo­mių fak­tų apie sa­ve pa­tei­kė ir An­dre­jus. Jis, skir­tin­gai nei Lau­ra, nuo ma­žens pra­dė­jo tre­ni­ruo­tis kaip pen­kia­ko­vi­nin­kas (pra­džio­je spor­ta­vo Klai­pė­do­je, pas­kui – Kau­ne).

A.Zad­nep­rov­skis tei­gė, jog itin di­de­lio at­ei­ties pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo, ka­dan­gi tarp jo ar­ti­mų­jų jau bu­vo pen­kia­ko­vi­nin­kų.

Bu­vu­siam spor­ti­nin­kui stip­riai į at­min­tį įsi­rė­žė iš­vy­ka į var­žy­bas Aust­ra­li­jo­je 1994-ai­siais. Juk tais lai­kais re­tam lie­tu­viui ati­tek­da­vo ga­li­my­bė ap­si­lan­ky­ti šia­me že­my­ne.

A.Zad­nep­rov­skis da­li­jo­si įspū­džiais iš da­ly­va­vi­mo ke­tu­rio­se olim­pia­do­se (1996, 2000, 2004 ir 2008 m.). Už­si­min­ta apie 1996-ai­siais už­megz­tas pa­žin­tis su Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­riais, ku­rio­je tuo­met žai­dė to­kie krep­ši­nin­kai kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis ir Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis.

Bu­vęs pen­kia­ko­vi­nin­kas, šne­kė­da­mas apie šiuo­lai­ki­nę pen­kia­ko­vę kaip spor­to ša­ką, tei­gė, jog svar­biau­sia rung­tis var­žy­bo­se yra jo­ji­mas. Spor­ti­nin­kams ten­ka jo­ti bur­tų ke­liu ati­te­ku­siais žir­gais, ban­do­mie­siems jo­ji­mams ir žir­go pri­si­jau­ki­ni­mui lai­ko yra ma­žai, tad ki­tą­kart net ir nuo ge­riau­siai jo­jan­čių pen­kia­ko­vi­nin­kų nu­si­su­ka for­tū­na. Ir mi­nė­to­je rung­ty­je pra­ras­ti taš­kai ne­be­lei­džia pa­kliū­ti tarp var­žy­bų ly­de­rių. (L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je 2016-ai­siais tęs­ti ko­vos dėl me­da­lių ne­lei­do bū­tent ne­pa­klus­nus žir­gas).

Pa­mi­nė­ta ir tai, kad pen­kia­ko­vė­je, skir­tin­gai nei kai ku­rio­se ki­to­se spor­to ša­ko­se, at­le­to ūgis nė­ra svar­bus fak­to­rius sie­kiant aukš­tu­mų. Do­mi­nuo­ti šio­je sri­ty­je ga­li tiek ma­žiu­kai, tiek ir dvi­met­ri­niai. A.Zad­nep­rov­skis, tre­ni­ruo­jan­tis sa­vo žmo­ną, sa­kė, kad jei anks­čiau Lau­ros rei­kė­da­vo pa­pra­šy­ti, jog ji tre­ni­ruo­tė­se iš­ban­dy­tų ką nors nau­jo, tai da­bar An­dre­jui ten­ka stab­dy­ti sa­vo auk­lė­ti­nę bei sau­go­ti ją nuo per­si­dir­bi­mo.

Su­si­ti­ki­mui ei­nant į pa­bai­gą mo­ki­niams bu­vo da­li­ja­mi įvai­rūs pri­zai (puo­de­liai, žur­na­lai olim­pi­ne te­ma­ti­ka) už ak­ty­vu­mą už­da­vi­nė­jant klau­si­mus olim­pie­čiams bei tei­sin­gus at­sa­ky­mus su­reng­to­je mi­ni vik­to­ri­no­je apie olim­pi­nes žai­dy­nes.

Tai­gi, šis ren­gi­nys su­tei­kė ga­li­my­bę ne tik su­si­tik­ti su gar­siais Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio at­sto­vais, bet ir įgy­ti ži­nių apie Lie­tu­vos olim­pi­nę is­to­ri­ją bei iš­girs­ti ne­ma­žai pa­sa­ko­ji­mų iš pro­fe­sio­na­laus spor­to už­ku­li­sių.

Ti­kė­ki­mės, jog su­si­ti­ki­mas su An­dre­ju­mi ir Lau­ra Zad­nep­rov­skiais įkvėps ne vie­ną moks­lei­vį vi­sa­da siek­ti sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų ir nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.