Laik­raš­tis iš­ke­liau­ja ir į to­li­mas ke­lio­nes (1)

Aldona Bu­zai­tie­nė
Gitanos Bauževičienės nuotr.
Į Sim­ne gy­ve­nan­čios Al­do­nos Bu­zai­tie­nės (nuotr.) na­mus „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­tį laiš­ki­nin­kas ne­ša jau per 40 me­tų. „Tė­vai pre­nu­me­ra­vo, jiems iš­ėjus šią tra­di­ci­ją tę­siu aš“, – sa­ko Al­do­na.

„Ne­pa­tin­giu kas­met ap­si­lan­ky­ti re­dak­ci­jo­je ir už­si­sa­kau. Ir ne dėl to, kad taip pi­giau ne­gu už­si­sa­kant pa­šte, bet tie­siog to­kia pre­nu­me­ra­ta ta­po įpras­ta ma­no šei­mo­je. Man pa­tin­ka straips­niai apie ži­no­mus žmo­nes, il­ga­am­žius gy­ven­to­jus, pa­ta­ri­mai, kon­cer­tų re­kla­mos“, – sa­ko sim­niš­kė.

Al­do­nos vy­ras Ro­mas – to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jas, per­skai­ty­tas „Aly­taus nau­jie­nas“ jis iš­si­ve­ža ir tu­ri ką skai­ty­ti ke­lio­nė­je, ypač kai ten­ka pa­lauk­ti, pa­vyz­džiui, ei­lė­se prie sie­nos.

A.Bu­zai­tie­nė sa­ko, kad no­riai skai­tys sa­vo kraš­to laik­raš­tį ir 2024 me­tais, ieš­kos ja­me nau­jie­nų, da­lin­sis jo­mis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai