Kur nusėda sportininkams skiriami pinigai? (8)

nuotr.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, daug aist­rų ky­la dėl Aly­taus spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo mies­to biu­dže­to lė­šo­mis. Vi­si no­ri­me, kad mū­sų su­mo­kė­ti mo­kes­čiai bū­tų nau­do­ja­mi skaid­riai ir aiš­kiai. At­si­žvelg­da­ma į nau­ją­jį LR Spor­to įsta­ty­mą, mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no spor­to klu­bų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bei nu­sta­tė jų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką. Spor­to klu­bų ver­ti­ni­mą tu­ri at­lik­ti spe­cia­li ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma ta­ry­bos na­rės Ni­jo­lės Makš­tu­tie­nės, pa­gal ta­ry­bos nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus.

1. Spor­to pro­jek­to ak­tu­a­lu­mas ir reikš­min­gu­mas aly­tiš­kiams (iki 25 ba­lų).

2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas, po­vei­kis tęs­ti­nu­mas (iki 20 ba­lų).

3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas (iki 15 ba­lų)

4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas – val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja (iki 15 ba­lų).

5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų).

6. Ko­man­dos už­im­ta vie­ta pir­me­ny­bė­se (5­–10 ba­lų).

Ko­mi­si­ja ge­riau­siai įver­ti­no ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“ veik­lą, skir­da­ma 187 ba­lus, krep­ši­nio klu­bas „Dzū­ki­ja“ – 173 ba­lai, ne­daug at­si­li­ko DFK „Dai­na­va“ – 172 ba­lai, tin­kli­nio klu­bo „Jot­vin­giai“ pro­jek­tas bu­vo įver­tin­tas 170 ba­lų. Nors ba­lai pa­na­šūs, pi­ni­gus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė so­cial­de­mok­ra­tė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­sky­rė skir­tin­gai. Kaip sa­kant, ba­lai sau, pi­ni­gai – sau. Ma­žiau ba­lų su­rin­ku­siai „Dzū­ki­jai“ skir­ta dau­giau­siai – 220 tūkst. eu­rų ir sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma su­da­rys 47,5 proc. me­ti­nio klu­bo biu­dže­to. „Var­sai“ – 65 tūkst. eu­rų ar­ba 45,9 proc. me­ti­nio biu­dže­to, tin­kli­nio klu­bui „Jot­vin­giai“ – 30 tūkst. eu­rų ar­ba 42,8 proc. vi­sų pla­nuo­ja­mų iš­lai­dų, DFK „Dai­na­vai“ – 55 tūkst. eu­rų ku­rie su­da­rys 14,6 proc. klu­bo iš­lai­dų.

Pa­nag­ri­nė­ki­me, kaip bu­vo ver­tin­ti klu­bų pro­jek­tai pa­gal kiek­vie­ną kri­te­ri­jų.

1. Ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams. Ko­mi­si­ja vi­siems pro­jek­tams sky­rė mak­si­ma­liai po 25 ba­lus. Bet ar tik­rai vi­sų klu­bų veik­la vie­no­dai svar­bi aly­tiš­kiams? Ob­jek­ty­viau­sias ro­dik­lis bū­tų žiū­ro­vų skaičius klu­bo rung­ty­nė­se, bet dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos jis ga­li bū­ti sun­kiai pa­ly­gi­na­mas. Klu­bo veik­los ak­tu­a­lu­mą ga­li pa­ro­dy­ti tik klu­bo se­kė­jų „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je skaičius. Dau­giau­siai se­kė­jų tu­ri „Dzū­ki­ja“, net 6794, ne­daug at­si­lie­ka DFK „Dai­na­va“ – 5687, RK „Var­sa“ – 2000, „Jot­vin­giai“ – 600. Aki­vaiz­du, kad klu­bų ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams ski­ria­si ke­lis kar­tus. Vie­no­du ba­lu ver­tin­ti klu­bus, ku­rių veik­la ak­tu­a­li be­veik 7000 žmo­nių („Dzū­ki­ja“) ir 10 kar­tų ma­žiau se­kė­jų tu­rin­tį „Jot­vin­gių“ klu­bą, yra tik­rai ne­lo­giš­ka.

2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas. Ne­ži­nau, kaip pa­ma­tuo­ja­mas šis kri­te­ri­jus, bet klu­bai bu­vo įver­tin­ti skir­tin­gai. „Var­sos“ klu­bui du ver­tin­to­jai sky­rė 37 ba­lų su­mą, „Jot­vin­giams“ – 35, „Dzū­ki­jai“ – 30, „Dai­na­vai“ – 25. Gal pa­tys ver­tin­to­jai pa­aiš­kins kaip jie su­pran­ta šį kri­te­ri­jų ir ko­dėl sky­rė skir­tin­gus ba­lus?

3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas. Čia vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti pa­na­šiai.

4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas, val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja. Vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti vie­no­dai. Tik­rai, vi­si šie klu­bai ne vie­nus me­tus at­sto­vau­ja mū­sų mies­tą Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se ir jų va­do­vai su­kau­pę di­de­lę pa­tir­tį ir kom­pe­ten­ci­ją. Vis dėl­to iš pa­raiš­kų ma­ty­ti ir ver­tin­to­jai to ne­pa­ste­bė­jo, kad BC „Dzū­ki­ja“ ir DFK „Dai­na­va“ klu­bai ug­do sau pa­mai­ną – tik šie du klu­bai tu­ri jau­ni­mo ko­man­das, žai­džiančias že­mes­nė­se ly­go­se. DFK „Dai­na­va“ tu­ri ir sa­lės fut­bo­lo ko­man­dą. Reiš­kia, šių klu­bų struk­tū­ra skir­tin­ga ir val­dy­ti ne vie­ną, o ke­lias ko­man­das su dau­giau žmo­nių rei­kia ir di­des­nės kom­pe­ten­ci­jos bei pa­stan­gų. To­dėl ir ba­lai tu­rė­tų bū­ti skir­tin­gi.

5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų). Ir vėl vi­si klu­bai įver­tin­ti vie­no­dai. Bet ar tik­rai vie­no­da veik­la? Per 2021 me­tus DFK „Dai­na­va“ so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­tal­pi­no be­veik 600 pra­ne­ši­mų vi­suo­me­nei, ne­daug at­si­li­ko RK „Var­sa“ – be­veik 550. Krep­ši­nin­kai ir tin­kli­nin­kės bu­vo ma­žiau ak­ty­vūs ir ati­tin­ka­mai iš­pla­ti­no 136 ir 14 pra­ne­ši­mų. Ne­gi ver­tin­to­jai ne­pa­ste­bė­jo aki­vaiz­daus skir­tu­mo? Ver­tin­ti vie­no­dai vi­sų klu­bų veik­lą vie­ši­ni­mo sri­ty­je yra ne tik ko­mi­si­jos ne­kom­pe­ten­ci­ja, bet ir di­de­lė ne­pa­gar­ba šį dar­bą at­lie­kan­tiems klu­bų dar­buo­to­jams.

Aki­vaiz­du, kad N.Makš­tu­tie­nės va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos tiks­las ne­bu­vo ob­jek­ty­viai ir skaid­riai įver­tin­ti spor­to klu­bų veik­lą pa­gal ta­ry­bos pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus. Tur­būt ne­at­si­tik­ti­nai su vie­no ta­ry­bos na­rio šei­ma sie­ja­miems klu­bams ati­te­ko dau­giau kaip 2/3 vi­siems Aly­taus spor­ti­nin­kams skir­tų lė­šų. Ma­nau, dau­ge­liui aly­tiš­kių aki­vaiz­du, kad ko­mi­si­jos tiks­las te­bu­vo įvyk­dy­ti „za­da­ni­ją“ ir įfor­min­ti me­ro ir šio ta­ry­bos na­rio iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl biu­dže­to pi­ni­gų pa­si­da­li­ni­mo.

Tvar­kos kei­čia­si, tiks­lai ne.

 

Aly­taus miesto ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys

Frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Taip, ne pirmi metai. Pagal kurio judėjimo sarašą į tarybą pateko ši atseit frakcija? Pagal vienų sarašus į rinkimus papuola, vėliau truputį su kitokiu paavadinimu patampa. Amžinas erzelynas ir niekas nesikeičia.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.