Bir­že­lio 19 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tro Di­džio­jo­je sa­lė­je įvy­ko Alytaus muzikos mokyklos „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je....
Aly­tu­je sve­čia­vo­si pa­sau­li­nio gar­so vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas ir di­ri­gen­tas prof. Da­vi­das Ge­rin­gas. Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je nu­skam­bė­jo žy­maus...
Gra­fi­kos di­zai­ne­rė Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė, su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ku­ror­tu va­di­na­mo­je Aly­taus da­ly­je, ne­pa­liau­ja ste­bi­nu­si tuo, ką da­ro. Ban­ga – tau­to­dai­li­nin­kė kaip...
Šį savaitgalį Alytaus rajone vėl bus daug šurmulio. Kryptys – Krokialaukio miestelis, Užubaliai ir Makniūnai. Bus daug muzikos, populiarių atlikėjų, šokių ir dainų. „Bendruomenės pasiilgo šventinių...
Pro­jek­tas „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ (ALKS) įpu­sė­jo, po pan­de­mi­nių su­var­žy­mų aly­tiš­kiai džiau­gia­si ren­gi­nių gau­sa, il­gai bran­din­to­mis ne­ti­kė­to­mis...
Galbūt turite kuo nustebinti kaimynus ar norite pristatyti įstaigos ar organizacijos veiklą?
Alytaus dizaino savaitės baigiamoji „Stiliaus bei tolerancijos išvaizdai diena“, dėl nepalankių oro sąlygų, perkeliama iš gegužės 28 d. į kitą šeštadienį, birželio 4 dieną. Renginio pradžia 20...
Aly­taus di­zai­no sa­vai­tė „Įžval­gos KAR­TU“ pra­si­dė­jo pa­slap­tin­ga, net šiek tiek mis­tiš­ka pa­ro­da Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je „KAR­TU No KO­DAS 1967–2022“ . Bu­vę...
Ge­gu­žės 31 d., ant­ra­die­nį, 15 val. Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Mer­ki­nės lan­ky­to­jų cen­tro ga­le­ri­jo­je „Šal­ci­nis“ (Vil­niaus g. 3, Mer­ki­nė) ati­da­ro­ma Lie­tu­vos...
Jau ge­gu­žės 27 d. Aly­tu­je mi­nė­si­me Eu­ro­pi­nę kai­my­nų die­ną. Ren­gi­nys vyks Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je nuo UP „Jot­vin­gis“ iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Ren­gi­ny­je, ku­ris pra­si­dės 16...
Kas yra dzū­kas, kuo ypa­tin­ga Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia yra šian­die­nos aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti...
Nors pa­va­sa­rį pa­mir­šu­si gam­ta vis kre­čia staig­me­nas, ka­len­do­rius ro­do, jog iki Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio li­ko jau ma­žiau nei mė­nuo lai­ko. Kuo nu­ste­bins šių me­tų Aly­taus...
Šiemet organizatoriai lankytojus kviečia su itin plačiu filmų asortimentu. Jau visai netrukus, gegužės 20-21 d. startuos atsinaujinęs, pernai didelio dėmesio susilaukęs projekto „Kino Zona“ renginys...
Lei­dyk­la OBUO­LYS pri­sta­to mil­ži­niš­ką rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI! Dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną – pa­slap­tys,...
Lei­dyk­la OBUO­LYS drau­ge su Lie­tu­vos Bib­li­jos drau­gi­ja pri­sta­to gra­žiau­sią pa­sau­ly­je ŠEI­MOS BIB­LI­JĄ lie­tu­viš­kai – tai ge­riau­sia do­va­na ti­kin­čiai šei­mai krikš­ty­nų,...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.