Užu­ba­lių kai­me su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ri­ma Abe­čiū­nė tei­gia, kad per Žo­li­nę pri­va­lu su­si­rink­ti žo­ly­nų ir su­dė­ti juos į puokš­te­lę. „Pas­ta­rai­siais me­tais vis iš­vyks­ta­me...
Aly­tiš­kiai to­liau at­ko­duo­ja mies­to pra­mo­nės is­to­ri­ją, ku­rios vie­nu sim­bo­lių yra ta­pęs kar­tū­nas – Med­vil­nės kom­bi­na­to ga­mi­nys, gar­si­nęs Dzū­ki­jos sos­ti­nę Lie­tu­vo­je ir...
Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Ri­ta Ge­gu­žie­nė (nuotr.) įvai­rio­se Aly­taus re­gio­no šven­tė­se at­sto­vau­ja ra­jo­no ama­ti­nin­kams. Nuo ma­žų die­nų Ri­tą trau­kė puo­dai,...
Kuo grei­tes­nį gy­ve­ni­mo rit­mą dik­tuo­ja šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis, tuo iš­ra­din­giau ban­do­me jį bent trum­pam su­lė­tin­ti. Pa­vyz­džiui, įsi­jaus­ti, kaip mū­sų pro­tė­viai gy­ve­no...
Lo­re­ta Le­ka­vi­čė ir Sau­lius Mas­taus­kas dau­giau nei 20 me­tų dir­ba sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Bet, kaip pa­tys tei­gia, tu­ri po­lin­kį į kū­ry­bą, tad...
Skulp­to­riaus, meno kūrėjo, me­džio dro­žė­jo Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko dar­bai ži­no­mi dau­ge­ly­je ša­lių. Aly­tiš­kiams šio kū­rė­jo var­das sie­ja­mas su vis tur­tė­jan­čiu skulp­tū­rų An­zel­mo...
Druskininkuose įsikūrusi „Eglės sanatorija“ rugpjūčio mėnesį taps tarptautinio teatrų festivalio „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“, tarptautinio muzikos konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ ir...
Įvai­rio­se Dzū­ki­jos sos­ti­nės erd­vė­se įkur­din­ti me­džio dro­ži­niai – mies­to sa­vi­tu­mo da­lis, to­kia jų įvai­ro­ve kaip Aly­tus ga­li pa­si­gir­ti tik­rai ne kiek­vie­nas mies­tas. Ta­čiau...
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka net ir karščiausiomis dienomis skaičiuoja sulaukianti virš šimto lankytojų per dieną, padaliniuose skaitytojų taip pat gausu. Bibliotekos darbuotojų teigimu,...
Jau ketvirtą vasarą iš eilės Alytaus kultūros centras organizuoja vasariškų pramogų vakarą „Vasaros fontanas“. Šiltą ketvirtadienio vakarą į renginį susirinko daugybė žmonių, o jaunimas visomis...
Liepos 22 d., penktadienį, 19 val., Punioje (Alytaus rajone) vyks Oninių – Šviežios duonelės šventė. Kviečiame dalyvauti!
„Pieš­da­ma vi­sa­da gal­vo­ju, kur ma­no dar­bas ga­li at­si­ras­ti – gal pas kaž­ką na­muo­se, o gal kas nors do­va­nos my­li­mam žmo­gui. O tai ne­žmo­niš­kai ska­ti­na dirb­ti“, – tei­gia...
Bendruomeniškumas – tai ypatinga vertybė mūsų gyvenime. Jis mus sieja ir artina su kitais žmonėmis. Norėdama sužinoti daugiau apie bendruomeniškumą tarp fotografų, apsilankiau fotostudijoje „Joki“,...
Turbūt nėra nieko geriau tėvams už spindinčias vaiko akis ir linksmą vaikišką juoką! O jei taip pat atrodo ir suaugusiųjų akys ir skamba suaugusiųjų juokas? Vadinasi, visi jūs atsidūrėte stebuklingoje...
Il­ga­me­tis Aly­taus ko­le­gi­jos ma­te­ma­ti­kos dės­ty­to­jas, Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rys Al­bi­nas Rau­lič­kis šven­čia gar­bin­gą 90-me­čio ju­bi­lie­jų....
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.