Ar menotyrininkė Ieva Šadzevičienė turi raktą į dailininko Samuelio Bako simbolių pasaulį? Tai sužinosime parodoje „Atsiminimų miestas“ liepos 31 d. (trečiadienį), 17 val.
Ša­lia Anzelmo Ma­tu­čio par­ko Alytuje pristatyti tarp­tau­ti­nio sim­po­ziu­mo „Dar no­riu pa­bū­ti“ metu su­kur­ti dar­bai – 11 nau­jų skulp­tū­rų, taip pat ir skir­ta pačiam po­etui, pa­puo­šė šią...
Alytaus miesto teatre alytiškiai turės išskirtinę galimybę pirmieji išvysti dokumentinį filmą apie Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Zinaidą Nagytę-Katiliškienę, geriau žinomą...
Liepos 19 d., penktadienį: 11 val. Garsinių skaitymų ir kūrybinių užsiėmimų popietė vaikams „Vasara su knyga“ Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (ARSVB) Punios filiale (Kauno g.). 18...
Alytaus rajono totorių bendruomenė, minėdama Žalgirio mūšio metines, Raižiuose atidarė instaliaciją „Totorių vartai“, kuri kviečia pažinti drąsios ir draugiškos tautos istoriją. Šalia mečetės įrengta...
Tra­di­ci­nės Rai­ti­nin­kų kai­mo ben­druo­me­nės šven­tės „Su­gu­žė­ji­mas Rai­ti­nin­kų kai­me“ šie­me­ti­nis ak­cen­tas – skulp­tū­ros „Ra­my­bės an­ge­las“ šven­ti­ni­mas Rai­ti­nin­kų kai­mo...
„Ne­ga­liu at­si­spir­ti ne­iš­ban­džiu­si dau­gy­bės da­ly­kų, ku­rie man gy­ve­ni­me yra įdo­mūs, o kū­ry­bi­nės veik­los tei­kia daug at­ra­di­mo džiaugs­mo“, – sa­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus...
Lie­pos 12 d., penk­ta­die­nį: 11 val.
Dai­nų šven­tės po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo1990 m.
Lie­tu­vos gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rių są­ra­šo vir­šū­nė­je tra­di­ciš­kai ga­li­ma pa­ma­ty­ti ra­šy­to­ją, Aly­tu­je ku­rian­čią Ire­ną Bui­vy­dai­tę (nuotr.), vai­kų ir jau­ni­mo tar­pe...
„Dar no­riu pa­bū­ti“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu šie­met vyksta Aly­tu­je gy­ve­nu­siam ir kū­ru­siam An­zel­mui Ma­tu­čiui skir­tas tarp­tau­ti­nis skulp­tū­ros sim­po­ziu­mas. Jį jau šeš­tą kar­tą...
Ilgai lauktas ir planuotas kino teatro "Dainava" remontas prasideda.
Penk­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mo dzū­kų kul­tū­ros fes­ti­va­lio „Čiul­ba ul­ba“ or­ga­ni­za­to­riai vėl kvie­čia švęs­ti dzū­kų kul­tū­rą, o tiks­liau – ją iš nau­jo at­ras­ti, įver­tin­ti ir...
Svar­biau­sia­me Aly­taus ra­jo­no me­tų Vals­ty­bės ir Tau­tiš­kos gies­mės die­nos ren­gi­ny­je lie­pos 6-ąją Dau­gų mies­tas vi­są die­ną al­sa­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka, žmo­nių šur­mu­liu ir...
Mi­ros­la­vo Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia bu­vo pil­na – kaip per šv. Bal­tra­mie­jaus at­lai­dus. Po mi­šių vy­ko Ka­zic­kų šei­mos fon­do sak­ra­li­nių mu­zi­kos va­lan­dų kon­cer­tas. Ačiū, kad...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.