Mar­gas­pal­vis ru­duo at­ne­ša ne tik nau­juo­sius moks­lo me­tus, bet pra­ne­ša ir tai, kad Lie­tu­vos baž­ny­čio­se pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mas Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo...
Pro­gra­mos iš ki­no fil­mų „Mu­zi­ka kaip ki­nas“ prem­je­ra Aly­tu­je įvyks at­ei­nan­čią sa­vai­tę, spa­lio 4 die­ną, Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je. Ji nu­skam­bės šven­ti­nia­me...
Prieš me­tus, rug­sė­jo 10-osios nak­tį, Mar­gio­nių kai­mo ben­druo­me­nę iš­ti­ko ne­lai­mė – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių su­de­gė kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys – klo­ji­mo te­at­ras. Pe­le­nais...
Tas kū­ry­bi­nis vir­smas, kai ama­tas tam­pa kū­ry­ba, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ku­rian­čio žmo­gaus vi­di­nės bū­se­nos. Tą pa­tvir­ti­na ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys...
Rugpjūčio mėnesį Pasaulio alytiškių bendruomenė pakvietė miestų ambasadorius, aktyvius žmones bei savivaldybių atstovus į kūrybines dirbtuves Dzūkijoje. Dirbtuvėse dalyvavo lietuviai gyvenantys...
Rugsėjo 15 dieną 18 val. įvairių Lietuvos miestų ir miestelių viešosiose erdvėse, kultūros įstaigose vyko akcija „Visa Lietuva šoka 2023“. Tradiciniu tapęs renginys neaplenkė ir Butrimonių. Ši etninė...
Spalio 25 d. 18 val. Alytaus kultūros centre. Žiūrovų prašymu, į didžiąsias scenas sugrįžta abejingų nepalikusi, sėkmingą įvertinimą pelniusi „Mažvydo“ drama pagal Justiną Marcinkevičių. Naujausiam...
„Ne­ban­dy­da­vau sa­vęs iš­skir­ti tik į vie­ną sri­tį (mu­zi­ką), steng­da­vau­si bū­ti kiek įma­no­ma vi­sa­pu­siš­ka“, – įsta­baus bal­so sa­vi­nin­kė, aly­tiš­kė Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė...
Alytaus kino klubas KINO KABLYS ir vėl kviečia į nemokamas filmų peržiūras, pristatymus, diskusijas ir kitus renginius. Šį kartą žiūrovų lauks projektas “Jonynų giminės fenomenas“ ir Igno Jonyno...
Praūžė Šiaulių miesto 787-asis gimtadienis. Įmonės, įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, kultūros ir meno atstovai, aktyvūs šiauliečiai ir miesto svečiai ieškojo originalių idėjų, kaip...
Šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 16 die­ną, dau­giau kaip 3000 Eu­ro­pos mies­tų ir mies­te­lių (tarp jų ir Aly­tu­je) pra­si­dės tra­di­ci­ne ta­pu­si Ju­du­mo sa­vai­tė. Jos iš­ta­kos sie­kia XX am­žiaus...
Vi­da Jur­kie­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Dzū­ki­jo­je, šie­met iš­lei­do nau­ją po­ezi­jos kny­gą „Gy­ve­ni­mo ža­ve­sio kok­tei­lis“. Jau tu­ri ir ant­rą­jį šios kny­gos lei­di­mą, tai šeš­to­ji jos...
Vi­są šią sa­vai­tę, iki rug­sė­jo 9 die­nos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia tarp­tau­ti­nė bon­sų, me­džio dro­ži­nių ir gam­tos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas...
Aso­cia­ci­ja „Ali­ten“ Aly­taus vi­suo­me­nę jau ne pir­mą kar­tą pa­kvie­tė į Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čią ben­druo­me­niš­kai mal­dai ir ži­no­mų ope­ros so­lis­tų...
Vienas žymiausių tarpukario miesto namų – Zimavičienės mūras (dabartinis adresas Vilniaus g. 10). Tai buvo pirmasis trijų aukštų namas tarpukario Alytuje.
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.