Ku­ria­ma Aly­taus re­gio­no pra­mo­nės ir ver­slo aso­cia­ci­ja (FOTO. VIDEO) (6)

AN informacija
ARP­VA stei­gia­mo­sios kon­fe­ren­ci­jos prezidiumo dalyviai: Audrius Dailidonis („Tankos“), LPK viceprezidentas Alvydas Stulpinas, prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Semion Bondarev („Astra LT“)
ARP­VA stei­gia­mo­sios kon­fe­ren­ci­jos prezidiumo dalyviai: Audrius Dailidonis („Tankos“), LPK viceprezidentas Alvydas Stulpinas, prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Semion Bondarev („Astra LT“)
Aly­tu­je, įmo­nė­je „Ast­ra LT“, šie­met mi­nin­čio­je sa­vo veik­los iš­ta­kų 95-me­tį, su­reng­ta Aly­taus re­gio­no pra­mo­nės ir ver­slo aso­cia­ci­jos (ARP­VA) stei­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja. Ją pra­dė­jo ren­gi­nio šei­mi­nin­kas, bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ va­do­vas, da­bar­ti­nis šios ben­dro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Se­mion Bon­da­rev.

„Da­ly­vau­jam, lai­mim, tu­rim“, – apie in­ves­ta­vi­mą į įmo­nę ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą kal­bė­jo bu­vęs „Ast­ros“ va­do­vas, už sa­vo ir įmo­nės nuo­pel­nus prieš ke­le­rius me­tus įver­tin­tas Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lu.

„Ast­ro­je“, sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­jan­čio­je į dau­giau nei 15 ša­lių, dir­ba apie 240 žmo­nių, ku­rie per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai už­dir­ba po 2 tūkst. 593 eu­rus.

    
Su­si­rin­ku­siems pri­sis­ta­tė nau­jai per­rink­ta­sis Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­nu­le­vi­čius. Jis prog­no­za­vo, kad at­ei­nan­čiais me­tais pra­mo­nė dėl ma­žes­nių ga­my­bos kaš­tų, ma­žes­nių at­ly­gi­ni­mų ju­dės į re­gio­nus, ypač pa­sie­nio, pvz., į to­kius, kaip Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, vi­sos Pie­tų Lie­tu­vos. „Šis re­gio­nas at­ei­nan­čius de­šimt me­tų tu­rės per­spek­ty­vą“, – sa­kė V. Ja­nu­le­vi­čius. Tie­sa, prog­no­zuo­da­mas si­tu­a­ci­ją rin­ko­se, LPK pre­zi­den­tas kas­kart rė­mė­si sa­vo val­do­mo ver­slo SIA „Glo­bal BOD Group“, vis dar vei­kian­čio Vil­niu­je, duo­me­ni­mis. 


Sa­vo min­ti­mis apie bū­ti­ny­bę Aly­taus ver­sli­nin­kams vie­ny­tis ir ben­drų tiks­lų siek­ti vie­no­je ar ki­to­je aso­ci­juo­to­je or­ga­ni­za­ci­jo­je kal­bė­jo LPK vi­ce­pre­zi­den­tas, re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­vy­das Stul­pi­nas, bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­myk­los „Snai­gė“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, vie­nas iš LPK stei­gė­jų ir bu­vu­sių pre­zi­diu­mo na­rių An­ta­nas An­dru­lio­nis, ne­for­ma­lio­jo ver­slo klu­bo „Rak­tas“ ko­or­di­na­to­rius, bu­vęs Vil­niaus prekybos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (VPPAR) Aly­taus sky­riaus va­do­vas Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius. 

   
Dis­ku­si­jo­je ak­ty­viai da­ly­va­vo Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kai – Min­dau­gas Al­do­nis („Dzū­ki­jos dva­ras“, „Tar­za­ni­ja“), An­drie­jus Jakš­tas (UAB „Stron­gla­sas“), dr. Vai­das Lie­sio­nis („Ast­ra LT“), bu­vęs Aly­taus mies­to me­ras Čes­lo­vas Dau­gė­la ir kt. Ap­žval­ga „Lie­tu­vos re­gio­nų vys­ty­mo­si spąs­tai: ar įma­no­ma jų iš­veng­ti?“ pa­si­da­li­no LPK eko­no­mis­tė-ana­li­ti­kė Eg­lė Ston­ku­tė, ak­cen­ta­vu­si, kad il­ga­lai­kis ne­dar­bas Dzū­ki­jo­je yra tra­di­ciš­kai kiek di­des­nis nei ki­tuo­se re­gio­nuo­se. 


Įstei­gus Aly­taus re­gio­no pra­mo­nės ir ver­slo aso­cia­ci­ją (ARP­VA), tai bus ...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14004 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kur apačioj komentare parašė, senelių prieglauda. Jaunimui ir jų rinktom valdžiom toli iki jų. Net ir ši mandri meras su taryba kaip kryžiaus bijo jų interesų. Kurių atvirai jie nedeklaravo. Kaip deklaravo buvęs Vilniaus pramonės amatų rūmų filialo prezidentas nuo 2017 metų net ir tarybos nariu tspęs, sloponęs vienintrlio alytiškio iniciatyvas. Sėkmingai vystyt miestą per pramonės parko ir aerodromo ..aktyvinimus. Tik alytiškis visuomeninkas pradėjo viešint slopinimo intrigas per ką, oligarcho alytiškiai nerinko į tarybą ir anie patys filialu iš asociacijos pabėgo. Tad iš kart patyrę esmėj tie patys taiso sutrikusį koordinavimą. Kitą asociaciją steigia iš tų pačių vietos aktyvių, anam susikompramitavus. Dėl jsunimo įdomu, pensininkai Vilniuj dėl geresnių pensijų mitinguoja, šie alternatyvas kurias. O jaunimas, kur nesišku ar bus iš ko pensijas jiems mokėt, ir pas šiuos tik samdiniais dirbt. Ksip ir jų tėvai.

  Komentaras

  Iki šiol Alytuj bijo kalbėt, kad. Dar nuo 2017 metų kai alytiškis palietė temas kodėl į pramonės parką pas vienintrlius nepritrauktas strateginis investuotojas su gerais atlyginimais, dėl aerodromo-orlaivio sasajų ir atliekų mokesčio nuo ploto koregavimo žmonių labui, alytiškis drysęs slopintas per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 oligarchui kaip politikui nepatogius klausomus skiriant 2600 privataus ieškinio už oligarcho asmens įžeidimą. Kad ir kiti bijotų prabilt. Tos pačios teismo salėj budulinės leksikos tasa virš 8 metų pridengta per Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 iki šiol nekonkretinant. Kur nustatyta įžeidinėti komentarai rašinėti po motrrs darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Anoj kadencijoj tyrus sav. Etikos komisijos komisija spr. Nr.KPPn-16 kvietė oligarchą ateit aiškint komisijai. O komisijoj tuo met tarybos narys V.Vencius pasakė, kad policijoj nežino kas rašė. Taip sutrukdė tyrimą iki galo. Kur neatėjus aiškint oligarchui, komisija turėjo prokurstūrai oficialų prašymą teikt. Kad, pagal BPK 217,1,- prokuroras atnaujintų nutrauktą tyrimą Nr. 03-2-00215-17 iki konkretinimo. Kartu vertint oligarcho elgesį teismo salėj pagal Konst. 22,33,109,110,114,118 str. atitikimą. Bei Etikos komisijos tyrimo mrtu neaiškint. Ir viską rezimuot vertinant, bei viešinant visuomenei. Vienok to nedarydami dengia politikai ir teisėsauga. Nors viskas aišku, visi mato ir tokia demokratija.

  Komentaras

  Įdomu, ar Alytaus verslininkai nori sau iš tikro padėt? Nes jau kaip išsidirbinėjo buvęs Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidento postą pasiekęs ir kartu tarybos nario postą pasiekęs vietos verslininkas kaip tik nesisklaidė? Ir taryboj populizmą sėjęs, ir teismo salėj iš neįtinkančio alytiškio besityčiodamas ir teisėjai nurodinėdamas kaip ką baust... iki alpinėjimo tablete, kur išsigandus perbalus teisėja skuba vykdyt nesuprasdama ką daro. Ypač per komentarus savo išsiskiriančia vienintele buduline leksika, tasa nuo teismo salėj. Nesiskaitymas net su jo elgesį tiriančia savivaldybės Etikos komisija. Panašu visi net bijo paklaust, kaip iš asociacijos skirtos lėšos kad ir Alytaus skyriaus veiklai verslui remt už 2020-2021-2022-2023 metus efektyviai naudotos kol po 2024 nepasitraukė visu filialu iš asociacijos? Kur iki tol gerai finansavo. Pasirodo nereikia jiems šių lėšų verslui remt? O verslininkai jo sklaidymąsi, kaip ir politikai su teisėsauga pasirodė bejėgiai sutramdyt. Iki dabar žiniasklaida bijo rimčiau paanalizuot šia tema. Paaiškint, kokiam statuse liko po išėjimo, paimt iš asociacijos vadovo interviu kitos pusės nuomonę.

  Komentaras

  Prieš dešimtmečius buvo įkurta ir Vilniaus pramonės ir amatų rūmų filialas. Kur iš asociacijos buvo gerai finansuotas per valstybės programas. Ypač Alytaus skyrius gerai veikė. Kuriam tuo met tarpais dirbo net keli darbuotojai. Buvo organizuojamos išvykos į užsienio muges Alytaus verslininkams dalim finansuojant. Kol filialui nuo kaž kur 2017 kadencijos nepradėjo vadovautt visiems žinomas verslininkas. Kuris tuo met per ekskomisaro sarašą papuolė ir į miesto tarybą. Kur pradėjo kaip sugeba reikštis naudojantis padėtim, po ko. Po 2024 metų pasitraukimo iš asociacijos visu filialu kas liko? Galėjo Alytaus verslininkai po 2017 metų čiūdų pasikeist filialo prezidentą į rimtesnį, būt veikę iki dabar. Bet nesugebėjo, net alytiškiams paaiškint Alytaus skyriui už 2020-2021-2022-2023 metus skirtų lėšų naudojimo efektyvumą. Kur palygintų kaip realiai veikė Alytaus skyrius? Čia matyt ir paslaptys, nors viešas subjektas. Per paskutinius rinkimus alytiškiai oligarcho nerinko į tarybą urmu su sarašu. Tradiciškai kaip ir būnant politikoj kur priėjo prie politinių koalicijų, visur spruko...- Po ko klausimas, ar esmėj tų pačių verslų dalis veiks kaip buvusių amatų rūmų filiale veikė iki kol .. ir dabar jų statusas neaiškus, ar rimtės? Būt gerai šiom temom paimt interviu iš .. kol kas viešo S.Leonavičiaus. Kuris savo išdaigų per teisėsaugą nesiškino net anoj kadencijoj tyrusiai jo elgesį savivaldybės Etikos komisijai spr. Nr.KPPn-16. Būdamas tarybos ir komisijos nariu. Nors buvo žmoniškai kolegų kviestas paaiškint ir neatvyko aiškint parodydamas, kad jis aukščiau visko. Na, o apie jo įpatingus santykius su teisėsauga, jau ne legendos vaikšto. Gal teisėsauga pati paaiškintų visuomenei, už ką jam tokios nuolaidos, kad net tyrusiai Etikos komisijai neaiškino.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.