Krep­ši­nis bu­vo iš Aly­taus kraš­to ki­lu­sios Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas ir tra­giš­ka lem­tis (9)

Li­na Svi­ders­kie­nė
Sviserskaite
Genovaitė Sviderskaitė – mergaičių krepšinio rinktinės trenerė.
Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čio mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo gra­žia šven­te Kau­no krep­ši­nio na­muo­se. Ši šven­tė nu­vil­nys per vi­są pa­sau­lį, nes Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pa­li­ko ryš­kius pėd­sa­kus ir ša­lies, ir pa­sau­lio is­to­ri­jo­je. Svar­biu šven­tės ak­cen­tu bu­vo pa­min­klo krep­ši­nio pra­di­nin­kui Ja­me­sui Nais­mit­hui ati­den­gi­mas prie Krep­ši­nio na­mų esan­čio ąžuo­lo, o šim­tas ryš­kiau­sių Lie­tu­vos krep­ši­nio as­me­ny­bių įam­žin­ta spe­cia­lio­se žal­va­ri­nė­se ply­te­lė­se, mo­zai­kos sti­liu­mi iš­dė­lio­to­mis Le­gen­dų ir sir­ga­lių aikš­te­lė­je. Į le­gen­dų at­ran­ką bu­vo įtrauk­ta ir vi­suo­me­nė, ku­ri ga­lė­jo bal­suo­ti in­ter­ne­te. Vie­na iš to­kių le­gen­dų yra ir iš Aly­taus kraš­to ki­lu­si krep­ši­nin­kė, tre­ne­rė, tei­sė­ja Ge­no­vai­tė Svi­ders­kai­tė.

Ge­no­vai­tė gi­mė 1924 me­tais Sim­ne, vos ke­liais me­tais vė­liau nei Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo krep­ši­nio era 1922-ųjų ba­lan­džio 23-ąją Kau­ne bu­vo su­reng­tos pir­mo­s ta­da dar ne­ži­no­mos spor­to ša­kos rung­ty­nės tarp Lie­tu­vos fi­zi­nio la­vi­ni­mo są­jun­gos ir Kau­no rink­ti­nės.

Au­go ūki­nin­kų šei­mo­je, ku­ri 1949 me­tais bu­vo iš­vež­ta į Si­bi­rą. Ta­da ir Ge­no­vai­tei te­ko slaps­ty­tis, bet nuo trem­ties iš­gel­bė­jo stu­di­jos tuo­me­ti­nia­me Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­te (da­bar aka­de­mi­ja), ku­rią su pa­gy­ri­mu bai­gė 1950 me­tais. Dar stu­di­juo­da­ma pra­dė­jo žais­ti ins­ti­tu­to krep­ši­nio rink­ti­nė­je ir vi­są sa­vo ne­il­gą gy­ve­ni­mą pa­šven­tė šiai spor­to ša­kai. G.Svi­ders­kai­tės biog­ra­fi­ja tur­tin­ga jos pa­čios ir auk­lė­ti­nių per­ga­lė­mis, ke­lio­nė­mis, ti­tu­lais, ap­do­va­no­ji­mais, už­fik­suo­tais en­cik­lo­pe­di­jo­se, kny­go­se, straips­niuo­se, ją pa­ži­no­ju­sių žmo­nių ir ko­le­gų at­si­mi­ni­muo­se.

Štai ke­le­tas svar­bes­nių gy­ve­ni­mo fak­tų: 1948–1962 me­tais žai­dė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­to ir Kau­no „Žal­gi­rio“ mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­do­se, Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je (nuo 1950 me­tų – ka­pi­to­nė). G.Svi­ders­kai­tė 12 kar­tų ta­po Lie­tu­vos ir Pa­bal­ti­jo krep­ši­nio čem­pio­ne.

l961 me­tais G.Svi­ders­kai­tė ta­po pir­mą­ja po­ka­rio mo­te­ri­mi, tei­sė­ja­vu­sia vy­rų krep­ši­nio rung­ty­nė­se. 1951–1973 – Žal­gi­rio spor­to mo­kyk­los tre­ne­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja. Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ne­rė, jai su­teik­ti Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sios tre­ne­rės bei spor­to meist­rės ti­tu­lai.

Krep­ši­nin­kės ir tre­ne­rės dar­bui įver­tin­ti kny­go­je „Lie­tu­vos krep­ši­nis“ (au­to­riai A.Ber­ta­šius, V.Ka­za­ke­vi­čius, S.Ston­kus, V.Ze­liu­kas), iš­leis­to­je 1971 me­tais, skir­to­je Lie­tu­vos krep­ši­nio 50-čiui, yra to­kie žo­džiai: „G.Svi­ders­kai­tė – ne­nuils­tan­ti krep­ši­nio en­tu­zias­tė, pa­šven­tu­si vi­sus sa­vo su­ge­bė­ji­mus ir jė­gas krep­ši­nin­kų ug­dy­mui. Sa­vo kas­die­ni­niu dar­bu ji pa­ro­dė, kad tik reik­lu­mas, darbš­tu­mas, pe­da­go­gi­nis tak­tas, be­ri­bė mei­lė krep­ši­niui ir nuo­la­ti­nis ži­nių gi­li­ni­mas ga­li duo­ti gra­žių vai­sių. Dau­ge­lis jos auk­lė­ti­nių iš­ėjo į „di­dį­jį spor­tą“.

Krep­ši­nis bu­vo vi­sas Ge­no­vai­tės gy­ve­ni­mas – jos pa­šau­ki­mas, at­kak­lus dar­bas, už­pil­dęs ir lais­va­lai­kį, ne­si­bai­gian­čios ke­lio­nės, žai­džiant įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se ir už­sie­ny­je, jau­nų spor­to ta­len­tų puo­se­lė­ji­mas. Kar­tu ir kū­ry­ba – ge­riau­sių de­ri­nių ir sche­mų spor­to aikš­te­lė­je ieš­ko­ji­mas, už­fik­suo­tas jos pa­lik­tuo­se už­ra­šuo­se. Kur be­ke­liau­tų ar trum­pam su­grįž­tų po ke­lio­nių, vi­sa­da pri­si­min­da­vo Aly­tu­je gy­ve­nan­čią sa­vo ma­mą, ki­tus ar­ti­muo­sius. Iš įvai­rių kraš­tų at­ke­liau­da­vo nuo­trau­kos ir svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kai.

Krep­ši­nis bu­vo ne tik G.Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas, bet, de­ja, ir tra­giš­ka lem­tis, nu­trau­ku­si 49-erių me­tų ta­len­tin­gos spor­ti­nin­kės gy­ve­ni­mo gi­ją, o kar­tu vi­sus pla­nus ir sva­jo­nes. 1973 me­tais ji žu­vo su So­vie­tų są­jun­gos mer­gai­čių jau­nių rink­ti­ne, skri­du­sia į var­žy­bas, lėk­tu­vo Tu-154 ka­tast­ro­fo­je, jam be­si­lei­džiant Pra­hos oro uos­te. Su tuo­me­ti­ne Če­kos­lo­va­ki­ja Lie­tu­vą sie­jo se­na drau­gys­tė – daug rung­ty­nių bu­vo su­žais­ta su vy­rų bei mo­te­rų rink­ti­nė­mis. De­ja, pas­ku­ti­nės – jau­nių – ne­įvy­ko...

Kaip bū­din­ga so­vie­ti­nei sis­te­mai, tra­ge­di­ja bu­vo sle­pia­ma nuo vi­suo­me­nės. Pa­reikš­tos tik užuo­jau­tos spau­do­je ar­ti­mie­siems ir spor­ti­nin­kų šei­mai dėl tra­ge­di­jos, ne­nu­ro­dant prie­žas­ties. Ta­čiau šis įvy­kis ra­do at­gar­sį Ame­ri­kos spau­do­je.

Lais­vo­jo pa­sau­lio lie­tu­vių dien­raš­ty­je „Drau­gas“ 1977 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną K.Ba­ro­nas straips­ny­je „So­vie­tų nau­jie­nos ne­iš­ven­gia cen­zū­ros“ at­sklei­dė tik­rą­ją ka­tast­ro­fos prie­žas­tį.

Žy­miai pla­čiau šį įvy­kį 2013 me­tais bir­že­lio 18 die­ną ap­ra­šė Ed­ga­ras Šu­lai­tis dien­raš­čio „Ame­ri­kos lie­tu­vis“ straips­ny­je „G.Svi­ders­kai­tė žu­vo lėk­tu­vo ka­tast­ro­fo­je“. Įver­ti­nęs spor­ti­nin­kės nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui, straips­nio pa­bai­go­je au­to­rius klau­sė: „Kas ži­no, kiek ge­rų dar­bų Ge­no­vai­tė bū­tų nu­vei­ku­si, jei­gu ne nuo vi­suo­me­nės nu­slėp­ta lėk­tu­vo ka­tast­ro­fa, nu­si­ne­šu­si jos, pa­ly­gin­ti dar jau­nos, gy­vy­bę. Su­kan­ka 40 me­tų nuo jos žū­ties, tad ir šios ei­lu­tės ski­ria­mos jos gar­bei, pra­ne­šant tik­rą jos žū­ties prie­žas­tį.“

Po tra­ge­di­jos į Kau­ną iš Mask­vos bu­vo at­vež­ta ur­na, o ne­tru­kus ir du pom­pas­tiš­ki ge­le­ži­niai vai­ni­kai, pa­puoš­ti ryš­kiai rau­do­no­mis po­pie­ri­nė­mis gė­lė­mis su aukš­tų val­di­nin­kų užuo­jau­to­mis. Bet la­biau­siai spor­ti­nin­kę pa­ger­bė Lie­tu­vos žmo­nės, bu­vę ko­le­gos, auk­lė­ti­nės, krep­ši­nio ger­bė­jai. Į sa­lę, kur bu­vo pa­šar­vo­ti G.Svi­ders­kai­tės pa­lai­kai, ne­nu­trūks­ta­ma sro­ve su gė­lė­mis ėjo lan­ky­to­jai. Il­gas ma­ši­nų kor­te­žas pa­ly­dė­jo ją į Aly­tų, kur bu­vo pa­lai­do­ta Dau­gų gat­vės ka­pi­nė­se. Ki­tais me­tais su­kaks jau 50 me­tų nuo tra­ge­di­jos, bet Vė­li­nių die­ną ant Ge­no­vai­tės ka­po ple­ve­na ne tik ar­ti­mų­jų, bet ir ne­ži­no­mų jos ta­len­to ger­bė­jų žva­kių lieps­ne­lės. Net pra­ėjus dau­gy­bei me­tų, mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną in­ter­ne­te ga­li­ma ap­tik­ti spor­to or­ga­ni­za­ci­jų kvie­ti­mą pri­si­min­ti „iš­ki­lią Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio as­me­ny­bę“…

La­bai gra­žiai ži­no­mos krep­ši­nin­kės, il­ga­me­tės Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rės, daug­kar­ti­nės res­pub­li­kos čem­pio­nės, bu­vu­sios vai­kų krep­ši­nio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos at­mi­ni­mą įam­ži­no Kau­no krep­ši­nio mo­kyk­la. Nuo 1974 me­tų kas­met (jau 47 kar­tus) ren­gia­mi 11–12 me­tų krep­ši­nin­kų tur­ny­rai G.Svi­ders­kai­tės tau­rei lai­mė­ti. Nuo 1980 me­tų jie – tarp­tau­ti­niai. Tur­ny­ruo­se da­ly­va­vo to­kie ži­no­mi krep­ši­nin­kai, kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis, Žyd­rū­nas Il­gaus­kas, Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas, Da­lia Be­lic­kai­tė, Li­na Damb­raus­kai­tė ir kt.

Kau­no Žal­gi­rio krep­ši­nio aka­de­mi­ja sa­vo ofi­cia­lia­me „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je ra­šo: „Tur­būt vie­nas tur­tin­giau­sių sa­vo is­to­ri­ja ir il­giau­siai be­si­tę­sian­čių krep­ši­nio tur­ny­rų Lie­tu­vo­je – Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės tau­rė. Vai­kams tai – pui­ki re­pe­ti­ci­ja prieš pra­si­de­dan­čias ko­vas Lie­tu­vos čem­pio­na­te, o žiū­ro­vams ge­ra ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, ką eki­pos nu­vei­kė per va­sa­rą.“

Krep­ši­nis G.Svi­ders­kai­tę pa­ky­lė­jo į pa­čias pro­fe­si­nės kar­je­ros aukš­tu­mas ir su­tei­kė jai ga­li­my­bę įra­šy­ti sa­vo var­dą į Lie­tu­vos krep­ši­nio le­gen­dų is­to­ri­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Thankful, a ton for your establishment, it influences us to have a perseveringly making level of circles unendingly for the length of our reality, So kind for you, I near guarantee you could make a creatively making a level of certain posts and allows guaranteed talk, parts appreciation, faltering.
  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service
  Escorts Service in Jaipur
  Escorts in Jaipur

  Komentaras

  I depend upon that is a monster piece of the central put away with factors for me. Along these lines, I'm lively checking your article out. Be that as it would, need to address unequivocal ways-completing things, The page style is disturbing, the articles are actually confounding Good inventive appearances, surprising necessities

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service
  Escorts Service in Jaipur
  Escorts in Jaipur

  Komentaras

  Astounding Blog! I totally need to thank you for the undertakings you have made recorded as a blend spread of this comfort. I'm focusing in on an increment to that a close by need to bewildering yielded results from you in the future other than. I expected to thank you for this site page! A commitment of appreciation is everything considered for sharing.

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service
  Escorts Service in Jaipur
  Escorts in Jaipur

  Komentaras

  Certain people don't utilize the escort's searching for considering the way that they care about individuals last close by, they could say, yet you clear as can be need to contact us without remarkably a way unassuming bobbling, we're ready to remain mindful of the entire of your information astoundingly covered.

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service
  Escorts Service in Jaipur
  Escorts in Jaipur

  Komentaras

  Strikingly extraordinary skip-on. I the entire part is reviewed found your blog and expected to guarantee that I genuinely respect seemed trouble looking at your blog locale. Notwithstanding, I'll get it on your feed and I concentrate on you stirred with it up again speedy. Monstera's bet of appreciation is all together for the splendid information.

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service
  Escorts Service in Jaipur
  Escorts in Jaipur

  Komentaras

  Occurring through you're glancing out an exploring birthday cheer amigo or meandering strong occasion perspective, you can pick the obliging treats arm for the most senseless pleasurable alliance. Expecting that your shocking part is to get truly sexual fulfillment, you could see overwhelming Call Youngsters who will allow you with a fittingly overpowering hotness relationship in your most clear achievement and phenomenal event.

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Jaipur Escorts Service

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.