Krep­ši­nin­kas iš Mik­lu­sė­nų – stip­riau­sio­je Eu­ro­pos ly­go­je (1)

Min­dau­gas Su­šins­kas
„Li­ga ACB“ – Eu­ro­po­je pa­čia pa­jė­giau­sia lai­ko­ma krep­ši­nio ly­ga. Jo­je šiuo me­tu rung­ty­niau­ja žai­dė­jas iš Mik­lu­sė­nų Min­dau­gas Su­šins­kas.

Nuo fut­bo­lo tre­čio­je kla­sė­je pas tre­ne­rį Re­mi­gi­jų Kli­ma­vi­čių pra­dė­jęs Min­dau­gas Su­šins­kas pas sa­vo pir­mą­jį krep­ši­nio tre­ne­rį Ri­mą Bag­džių į tre­ni­ruo­tes at­ėjo bū­da­mas sep­tin­to­kas.

Dar po pen­ke­rių me­tų Min­dau­gas de­biu­ta­vo su­au­gu­sių­jų krep­ši­nio pir­me­ny­bė­se – tre­čią ir ket­vir­tą ly­gį Lie­tu­vo­je ati­tin­kan­čio­je Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je, po dar pen­ke­rių me­tų jau rung­ty­nia­vo aukš­čiau­sio­je ša­lies ly­go­je – LKL. Čia ke­lias iki pri­pa­ži­ni­mo bu­vo ne­trum­pas, o be­ne la­biau­siai ži­no­mu iš pra­džių Min­dau­gas ta­po ne dėl žai­di­mo.

Drau­giš­ko­se „Dzū­ki­jos“ ir ame­ri­kie­čių jau­ni­mo ko­man­dos rung­ty­nė­se te­ko su­si­tik­ti su da­bar­ti­niu NBA ko­man­dos Šar­lo­tės „Hor­nets“ žai­dė­ju La­Me­lo Bal­lu. M.Su­šins­kas ap­si­gy­nė, šis jį pa­stū­mė. Po to mik­lu­sė­niš­kis ame­ri­kie­čiui kepš­te­lė­jo per pa­kau­šį, La­Me­lo at­sa­kė smū­giu į vei­dą, vė­liau ga­vo at­gal, po ko ki­lo ko­man­dų su­si­stum­dy­mas. Jį pa­ro­dė ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio spor­to nau­jie­nų ka­na­lai.

Lai­mei, LKL pa­vy­ko už­si­re­ko­men­duo­ti bu­vu­sio­je Prie­nų ko­man­do­je ir iš jos pa­te­ko į vie­ną to­pi­nių Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių čem­pio­na­tų Vo­kie­ti­jo­je. Chem­ni­co „Ni­ners“ ko­man­da at­sto­va­vęs žai­dė­jas bu­vo ver­ti­na­mas už dar­bą tiek gy­ny­bo­je, at­ko­vo­tus ka­muo­lius, tiek puo­li­me (vi­dur­kis – apie 10 taš­kų), taik­liai ata­kuo­jant iš ar­ti bei iš to­li, bei ki­tą nau­din­gu­mą (re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir pa­na­šiai).

Po dvie­jų se­zo­nų da­bar­ti­nių pa­sau­lio čem­pio­nų ly­go­je M.Su­šins­kas su­lau­kė kvie­ti­mo į Is­pa­ni­ją. Čia mik­lu­sė­niš­kis at­sto­vau­ja is­pa­nų krep­ši­nio le­gen­dos Mar­co Ga­so­lio 2014 m. su­kur­tam, ke­lią nuo ket­vir­to­sios ly­gos pra­dė­ju­siam ir jau per­nai aukš­čiau­sia­me ly­gy­je de­biu­ta­vu­siam Ži­ro­nos „B?squ­et Gi­ro­na“ klu­bui.

ACB čem­pio­na­te M.Su­šins­kas jau su­žai­dė 6 ofi­cia­lias rung­ty­nes, ku­rių pu­sę lai­mė­jo, o be­ne ryš­kiau­sia per­ga­lė – iš­vy­ko­je prieš vie­ną Eu­ro­ly­gos ly­de­rių „Va­len­sia“ (89:85) su bu­vu­siu žal­gi­rie­čiu Bran­do­nu Da­vie­su. Į var­žo­vų krep­šį Min­dau­gas pa­tai­kė 3 iš 4 tri­taš­kių, 3 iš 6 dvi­taš­kių, iš vi­so įme­tė 15 taš­kų ir bu­vo vie­nu iš tri­jų re­zul­ta­ty­viau­sių­jų nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je. Į Mad­ri­do „Re­a­lo“ krep­šį čem­pio­na­te lie­tu­vis įme­tė 7 taš­kus, tiek pat – ir Ka­ta­lo­ni­jos tau­rės rung­ty­nė­se su „Bar­ce­lo­na“.

„Žais­ti Is­pa­ni­jo­je bu­vo ma­no sva­jo­nė, o prieš jau­nys­tės die­vu­kus „Bar­są“ ir „Re­al“ – ypa­tin­gas jaus­mas“, – „Mik­lu­sė­nų nau­jie­noms“ sa­kė krep­ši­nin­kas, „Li­ga ACB“ čem­pio­na­te vi­du­ti­niš­kai gau­nan­tis žais­ti po 18 mi­nu­čių, per ku­rias pel­no be­veik po 8 taš­kus, bau­dos me­ti­mus re­a­li­zuo­da­mas 89, dvi­taš­kius 43, o tri­taš­kius 50 proc. taik­lu­mu.

* * *

Min­dau­gas Su­šins­kas:

Ūgis: 204 cm

Po­zi­ci­ja: puo­lė­jas (leng­va­sis kraš­tas)

Nu­me­ris ant marš­ki­nė­lių: 29

Ypa­tin­gi pa­sie­ki­mai: Pa­sau­lio ka­riš­kių krep­ši­nio čem­pio­nas

Am­žius: 28 me­tai (g. 1995 va­sa­rio 22 d.)

Ma­ma Rū­ta

Tė­tis Ri­čar­das

 

Apie Min­dau­gą:

„Pa­vyz­dys, kaip žmo­gus „Dzū­ki­jo­je“ žai­dė už dien­pi­ni­gius, bet ne­nu­sto­jo ti­kė­ti, o ta­da kai šo­vė, tai vi­sur apie jį vis gir­dė­ti ten­ka.“

* * *

Min­dau­gas Su­šins­kas apie Mik­lu­sė­nus:

„Kiek ži­nau, ma­no se­ne­liai iš ma­mos pu­sės į vie­tą, kur da­bar yra Mik­lu­sė­nai, at­si­kė­lė se­niai. Jei­gu tei­sin­gai su­pra­tau, Če­ba­to­riai čia at­vy­ko dar prieš An­trą pa­sau­li­nį ka­rą. Su­šins­kai, tė­tės tė­vai, į Mik­lu­sė­nus at­vy­ko be­veik prieš pus­šim­tį me­tų.

Kai pra­dė­jau pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą, Mik­lu­sė­nuo­se ne­bū­nu 9–10 mė­ne­sių, de­ja, ne­at­vyk­siu ir per šias Ka­lė­das. Ta­čiau čia lei­džiu da­lį va­sa­ros. Ap­si­lan­kau ir gy­ven­vie­tės krep­ši­nio aikš­te­lė­je, čia su drau­gais pra­leis­ta ne vie­na die­na, su­žais­ti net­gi tur­ny­rai. Tie­sa, da­bar, kai tu­riu kontr­aktą, Mik­lu­sė­nuo­se ar ki­tur lais­va­lai­kiu žai­džiu tik leng­vą „krep­šiu­ką.“

 

„A.N.“ informacija

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.