Kon­ser­vų ga­min­to­jams – gal­vo­sū­kis dėl stik­li­nės ta­ros (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dau­giau nei prieš me­tus „Ri­vo­na“ Aly­taus kon­ser­vų ce­chui prie da­bar­ti­nio pa­sta­to pa­sta­tė per 1 mln. eu­rų kai­na­vu­sį pro­duk­ci­jos san­dė­lį su mo­der­niais dau­gia­aukš­čiais ste­la­žais.
Dau­giau nei prieš me­tus „Ri­vo­na“ Aly­taus kon­ser­vų ce­chui prie da­bar­ti­nio pa­sta­to pa­sta­tė per 1 mln. eu­rų kai­na­vu­sį pro­duk­ci­jos san­dė­lį su mo­der­niais dau­gia­aukš­čiais ste­la­žais.
Aly­tu­je dau­giau kaip de­šimt­me­tį vei­kian­tis „Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Ri­vo­na“ kon­ser­vų ce­chas dėl di­dė­jan­čių ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, kai ku­rių ža­lia­vų kai­nų šian­dien pri­vers­tas ne tik bran­gin­ti ga­mi­na­mus pro­duk­tus, bet ir spręs­ti iki šiol ce­che ne­tu­rė­tą pro­ble­mą. Vyks­tant Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je Lie­tu­va su­stab­dė Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pro­duk­tų ser­ti­fi­ka­tus, to­dėl ce­chui at­si­ra­do gal­vo­sū­kis dėl ga­lin­čios pri­stig­ti stik­li­nės ta­ros, į ku­rią kon­ser­vuo­ja­mi vai­siai, dar­žo­vės, pils­to­mos sriu­bos bei uo­gie­nės. To­kia ta­ra bu­vo per­ka­ma iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos, da­bar ieš­ko­ma nau­jų jos tie­kė­jų.

Pro­duk­tai stik­lai­niuo­se – nuo 3 lit­rų iki 200 mi­li­lit­rų

„Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo sa­vi­nin­kams pri­klau­san­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Ri­vo­na“ tu­ri vie­nin­te­lį kon­ser­vų ce­chą, ku­ris jau dau­giau kaip de­šimt me­tų vei­kia bu­vu­sio­je Aly­taus pie­ni­nė­je. Be­je, čia vei­kia ir „Ri­vo­nos“ val­do­ma pie­ni­nė.

Čia šiuo me­tu kon­ser­vuo­ja­ma ir ga­mi­na­ma apie 90 rū­šių įvai­rių pro­duk­tų. Kaip sa­kė ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, nuo pat ce­cho veik­los pra­džios po­pu­lia­riau­si tarp pir­kė­jų iš­lie­ka ma­ri­nuo­ti bu­ro­kė­liai, o tarp ga­mi­na­mų kon­ser­vuo­tų sriu­bų – rau­gin­tų agur­kų, bu­ro­kė­lių ir char­čio.

Dau­giau­sia ce­cho kon­ser­vuo­ja­mos pro­duk­ci­jos ati­ten­ka Lie­tu­vos pre­ky­bos tin­klams, tarp eks­por­to ša­lių ly­de­rė yra Lat­vi­ja. Dar jos par­duo­da­ma Es­ti­jai, An­gli­jai. Iki ka­ro Uk­rai­no­je pir­kė­jų tu­rė­ta ir Ru­si­jo­je bei Bal­ta­ru­si­jo­je.

Vi­si ce­cho pro­duk­tai kon­ser­vuo­ja­mi ir fa­suo­ja­mi į stik­li­nę ta­rą – stik­lai­nius nuo 3 lit­rų iki 200 mi­li­lit­rų tal­pos. Pa­vyz­džiui, ma­žiau­sios šios stik­li­nės ta­ros rei­kia po­mi­do­rų pa­stai, o di­džiau­sios – kon­ser­vuo­ja­miems agur­kams ir po­mi­do­rams. A.Gar­ga­so tei­gi­mu, per me­tus ce­chas pa­nau­do­ja apie 8 mln. vie­ne­tų stik­li­nės ta­ros, iš ku­rios 80 proc. su­da­ro pu­sės lit­ro stik­lai­niai.

 

„Ti­ki­mės, kad ra­si­me nau­jus tie­kė­jus“

„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas stik­li­nę ta­rą sa­vo pro­duk­ci­jai pir­ko iš Uk­rai­nos, Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos, nes Lie­tu­vo­je jos ga­mi­na­mos, pa­sak A.Gar­ga­so, prak­tiš­kai nė­ra, Pa­ne­vė­žy­je esan­tis stik­lo fab­ri­kas da­bar dau­giau už­si­i­ma stik­li­nių bu­te­lių ga­my­ba, bū­tų ge­rai, kad šio fab­ri­ko va­do­vai pa­gal­vo­tų apie rin­ko­je at­si­ra­du­sį stik­lai­nių sty­gių ir pra­dė­tų juos ga­min­ti. Apie stik­lai­nių ga­vi­mą iš Uk­rai­nos dėl vyks­tan­čio ka­ro šian­dien nė­ra ko gal­vo­ti, o Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pro­duk­tams Lie­tu­vo­je su­stab­dy­ti ser­ti­fi­ka­tai.

Ce­cho va­do­vas pa­ti­ki­no, kad ar­ti­miau­siam lai­ko­tar­piui, bent jau šiems me­tams, tu­ri­mos stik­li­nės ta­ros už­teks: „Su šia pro­ble­ma dau­giau kaip de­šimt me­tų vei­kian­tis ce­chas su­si­dū­rė pir­mą kar­tą. Ir ne tik mū­sų ce­chas, bet ir ki­ti Lie­tu­vos ga­min­to­jai, sa­vo pro­duk­ci­jai nau­do­jan­tys stik­lai­nius. Ti­ki­mės, kad ra­si­me nau­jus tie­kė­jus, o jų, kiek ži­nau, yra ieš­ko­ma vi­sų ša­lies ga­min­to­jų, ku­riems ak­tu­a­li ši pro­ble­ma, pa­stan­go­mis.“ Tad dar­žo­ves ir vai­sius kon­ser­vuo­jan­čių­jų vil­tis – Lie­tu­vo­je pra­de­da­mi ga­min­ti stik­lai­niai.

Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ar dėl stik­li­nės ta­ros sty­giaus ne­pri­reiks stab­dy­ti ga­my­bos, A.Gar­ga­sas pa­reiš­kė, jog ar­ti­miau­siu me­tu taip ne­at­si­tiks, ir dar­buo­to­jai, ir mū­sų pro­duk­ci­jos pir­kė­jai ga­li bū­ti ra­mūs. Ta­čiau ne­at­mes­ti­na, kad iš nau­jų tie­kė­jų stik­li­nė ta­ra ga­li bū­ti per­ka­ma di­des­nė­mis kai­no­mis.

 

Nors pro­duk­ci­ja pa­bran­go, pir­ki­mo su­ma­žė­ji­mo ne­jau­čia

„Ri­vo­nos“ Aly­taus kon­ser­vų ce­cho va­do­vo tvir­ti­ni­mu, čia, kaip ir dau­ge­ly­je ša­lies įmo­nių, ga­mi­na­ma pro­duk­ci­ja spar­čiau­siai ėmė brang­ti per­nykš­tį ru­de­nį, pa­di­dė­jus elek­tros, du­jų, van­dens kai­noms. Pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je ji dar pa­bran­go ir dėl iš­au­gu­sių kai ku­rių ce­che nau­do­ja­mų ža­lia­vų, pa­vyz­džiui, drus­kos kai­nų. Iki ka­ro ce­chui drus­ka pirk­ta iš Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos, da­bar bran­ges­nė ita­liš­ka.

Ta­čiau, A.Gar­ga­so tei­gi­mu, pro­duk­ci­jos pir­ki­mo su­ma­žė­ji­mo ne­jau­čia­ma: „Mū­sų pro­duk­tai, kaip an­tai nė eu­ro ne­kai­nuo­jan­tis pus­lit­ri­nis stik­lai­nis ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių, yra iš pi­ges­nio seg­men­to. Šiuo me­tu da­lis pir­kė­jų, tau­py­da­mi pi­ni­gus, per­ei­na iš bran­ges­nio mais­to pro­duk­tų seg­men­to į pi­ges­nį.“

Ce­chas dar­žo­ves dau­giau­sia per­ka iš Lie­tu­vos ūki­nin­kų, o vai­sius – iš vi­sos Eu­ro­pos, at­si­žvel­giant į kai­nas.

Iki ka­ro Uk­rai­no­je ne­ma­žai gry­bų, avie­čių, mė­ly­nių įsi­gy­ta iš šios ša­lies ir Bal­ta­ru­si­jos. Da­bar jų pa­gal ga­li­my­bes bus ieš­ko­ma ki­to­se vals­ty­bė­se.

Dau­giau nei prieš me­tus „Ri­vo­na“ Aly­taus kon­ser­vų ce­chui prie da­bar­ti­nio pa­sta­to pa­sta­tė per 1 mln. eu­rų kai­na­vu­sį pro­duk­ci­jos san­dė­lį su mo­der­niais dau­gia­aukš­čiais ste­la­žais bei au­to­ma­ti­niais nuo že­mės val­do­mais ro­bo­tais.

Per­nai ce­chas pa­ga­mi­no apie 5 tūkst. to­nų kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos, o apy­var­ta ce­che sie­kė 4,4 mln. eu­rų be PVM.

Čia nuo­lat dir­ba 45 žmo­nės. Dar­buo­to­jų šiek tiek pa­dau­gė­ja va­sa­rą, esant in­ten­sy­viam dar­žo­vių ma­ri­na­vi­mo se­zo­nui.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.