Kom­pos­ta­vi­mas na­muo­se: kas tin­ka, o ko ne­ga­li­ma? (1)

Kom­pos­tuo­ti na­muo­se ga­li­ma tik pa­gal ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus tin­ka­mas bio­lo­gi­nes at­lie­kas.
Kom­pos­tuo­ti na­muo­se ga­li­ma tik pa­gal ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus tin­ka­mas bio­lo­gi­nes at­lie­kas.
Gy­ven­to­jams, kom­pos­tuo­jan­tiems na­mų ūkiuo­se su­si­da­ran­čias bio­lo­gi­nes at­lie­kas, bus skai­čiuo­ja­mas ma­žes­nis mo­kes­tis už at­lie­kų tvar­ky­mą. To­kia nuo­sta­ta nu­ma­ty­ta at­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­muo­se. Kaip ji bus įgy­ven­di­na­ma prak­tiš­kai, tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ta nau­jo­se vie­ti­nės rin­klia­vos tai­syk­lė­se ir rin­klia­vos kai­no­da­ro­je.

„Tai bū­tų di­džiu­lė pa­ska­ta gy­ven­to­jams ir ge­riau rū­šiuo­ti bio­lo­gi­nes at­lie­kas, ir dau­giau jų kom­pos­tuo­ti sa­vo na­mų ūkiuo­se bei at­ski­rai rink­ti bui­ti­niam kom­pos­ta­vi­mui ne­tin­ka­mas mais­to ir vir­tu­vės at­lie­kas. Mes tei­kia­me siū­ly­mus, kad rū­šiuo­jan­tiems mais­to ir vir­tu­vės taip pat bū­tų tai­ko­ma rin­klia­vos leng­va­ta“, – sa­kė Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

Dau­ge­lis in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jų ir da­bar tvir­ti­na sa­vo na­mų ūkiuo­se kom­pos­tuo­jan­tys vir­tu­vės, so­do bei dar­žo at­lie­kas. Ta­čiau dau­gu­ma jų tą da­ro pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą bei įsi­ti­ki­ni­mus, o ne pa­gal bui­ti­niam kom­pos­ta­vi­mui ke­lia­mus ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus. Tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tos leng­va­tos bū­tų tai­ko­mos tik gy­ven­to­jams, kom­pos­tuo­jan­tiems at­lie­kas pa­gal šiuos rei­ka­la­vi­mus.

Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai nu­ma­to, kad bui­ti­niam kom­pos­ta­vi­mui gy­ven­to­jai pri­va­lo nau­do­ti tin­ka­mas at­lie­kas: su­ge­du­sius, ne­be­tin­ka­mus val­gy­ti vai­sius, dar­žo­ves, kiau­ši­nių lukš­tus, ar­ba­tos pa­ke­lius, ka­vos, ar­ba­tos tirš­čius, me­die­nos ku­ro pe­le­nus, an­glis, kar­to­ną, ki­tus po­pie­riaus ga­mi­nius (iš­sky­rus pa­deng­tus ne bio­lo­giš­kai skai­džia den­gia­mą­ja me­džia­ga).

Kom­pos­tuo­ti ga­li­ma ir iš po­pie­riaus bei kar­to­no pa­ga­min­tus kiau­ši­nių dėk­lus, na­mi­nių grau­ži­kų žiur­kė­nų ar jū­rų kiau­ly­čių na­tū­ra­lius pa­kra­tus, au­ga­lų la­pus, nu­pjau­tą žo­lę, jau­nas pik­tžo­les be su­bren­du­sių sėk­lų, se­ną va­zo­nų že­mę, ūki­nių gy­vū­nų, pa­vyz­džiui, viš­tų, triu­šių, kar­vių, ar­klių mėš­lą, smul­kias ša­kas, se­nus šiau­dus, šie­ną, ve­lė­ną.

Bui­ti­niam kom­pos­ta­vi­mui ne­tin­ka­mi mė­sos, žu­vies, rie­ba­lų, kau­lų, pie­no pro­duk­tų li­ku­čiai. Na­muo­se ne­ga­li­ma kom­pos­tuo­ti ir au­ga­lų li­go­mis už­krės­tų au­ga­lų, šu­nų, ka­čių eks­kre­men­tų, pik­tžo­lių, tu­rin­čių su­bren­du­sių sėk­lų, sker­die­nos at­lie­kų, saus­kel­nių, laik­raš­čių, žur­na­lų, kri­tu­sių gy­vū­nų, fe­ka­li­jų, nuo­te­kų va­ly­mo dum­blo. Į kom­pos­ta­vi­mo kon­tei­ne­rius ne­ga­li­ma mes­ti plas­ti­ki­nių, sin­te­ti­nių at­lie­kų.

Kom­pos­tuo­ja­mo­se at­lie­ko­se ne­tu­ri bū­ti pa­vo­jin­gų ir in­fe­kuo­tų me­džia­gų, pa­vyz­džiui, ra­dio­ak­ty­vių, tok­si­nių, taip pat der­vų, te­pa­lų, stik­lo, plas­ti­ko prie­mai­šų.

At­nau­jin­ti Bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai nu­ma­to, kad kom­pos­ta­vi­mo vie­ta tu­ri bū­ti pa­ren­ka­ma nuo­ša­lio­je skly­po vie­to­je, ne ar­čiau kaip 2 met­rų at­stu­mu nuo gre­ti­mų skly­pų ri­bos. Kom­pos­ta­vi­mo vie­tą įreng­ti ma­žes­niu at­stu­mu nuo gre­ti­mo skly­po ga­li­ma tik tu­rint raš­tiš­ką jo nau­do­to­jo su­ti­ki­mą.

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras prieš ke­le­tą me­tų bu­vo nu­pir­kęs ir gy­ven­to­jams iš­da­li­jo ke­lis tūks­tan­čius kom­pos­ta­vi­mo dė­žių. Šiuo me­tu ren­gia­mo­se at­lie­kų tvar­ky­mo pro­gra­mo­se taip pat yra nu­ma­to­ma skir­ti lė­šų kom­pos­ta­vi­mui na­muo­se skir­tų dė­žių įsi­gi­ji­mui. Dau­ge­lis gy­ven­to­jų at­lie­kas kom­pos­tuo­ja pa­čių pa­si­da­ry­to­se dė­žė­se.

Kom­pos­ta­vi­mas nė­ra vien tik at­lie­kų su­me­ti­mas į dė­žę – kom­pos­tuo­ja­mas at­lie­kas rei­kia sluoks­niuo­ti, pa­lai­ky­ti dė­žė­je ati­tin­ka­mą drėg­mę bei tem­pe­ra­tū­rą, kad at­lie­kos ne tie­siog su­pū­tų, o tap­tų že­mei tręš­ti tin­ka­mu kom­pos­tu.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos, kaip ruoš­ti kom­pos­tą, ga­li­te ras­ti Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro sve­tai­nė­je https://www.aratc.lt/kom­pos­ta­vi­mo-va­do­vas/.

ARATC informacija

Užs. Nr. 085

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Atvaziuokit ir pasiimkit visas siuksles ir galit daryt ka norit kad ir valgyt nedarysiu sitos nesamones galit siulyt ir pinigus ir auksa jei norit pasimkit i savo kontora ar i Miroslavo baznytkaimi ir darykit ka tik sirdis geidzia o smarves namuose pas mane nebus

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.