Ko­ro­na­vi­ru­sas – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su. Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja fik­suo­ta vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, o tarp iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų šios in­fek­ci­jos ne­bu­vo nu­sta­ty­ta tik lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“. Vi­sų aly­tiš­kių ser­ga­mu­mas šia in­fek­ci­ja pa­sie­kė ge­gu­žės pa­bai­gos ly­gį.

In­fek­ci­ja pa­lie­tė 22 gru­pes

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so švie­ti­mo įstai­go­se pra­stė­ja: „Kaip aš sa­kau, ko­vi­do šal­nos jau yra pa­lies­tos vi­sos mo­kyk­los ir be­veik vi­sos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad in­fek­ci­ją įstai­go­se pla­ti­na pa­tys vai­kai iš sa­vo ap­lin­kos, nes pe­da­go­gų dėl ko­ro­na­vi­ru­so sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je yra tik­rai ma­žai. De­šimt – iš mo­kyk­lų ir vie­nas – iš lop­še­lio-dar­že­lio.“

Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, iš mies­te esan­čių pen­kio­li­kos lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių, ku­riuo­se yra 148 vai­kų gru­pės, ko­ro­na­vi­ru­sas pa­lie­tęs 22 gru­pes. Pas­ta­ro­sio­se – 367 ug­dy­ti­niai ar­ba 15,2 proc. vi­sų mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mų vai­kų.

Kaip sa­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas, į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­ta tik lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė, ki­tuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se nu­sta­čius ko­ro­na­vir­są vai­kai ug­do­mi miš­riu bū­du – ir nuo­to­li­niu, ir kon­tak­ti­niu.

V.Va­lū­no pa­ste­bė­ji­mu, dau­gu­ma vai­kų ko­vi­do pa­lies­to­se iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų gru­pė­se ug­do­ma kon­tak­ti­niu bū­du, nuo­to­ly­je yra po ke­lis vai­kus. Iš viso nuotoliniu būdu ugdo­mi 47 vaikai 22-ose gru­pėse.

CO­VID-19 in­fek­ci­ja tarp mies­to iki­mo­kyk­li­nių ir prieš­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų kol kas ne­fik­suo­ta tik vie­no­je – lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“.

Pras­čiau­sia pa­dė­tis – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je

Še­šio­li­ko­je mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų vei­kia 300 kla­sių. Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas yra pa­lie­tęs 98, ku­rio­se – 1 tūkst. 596 mo­ki­niai ar­ba 23 proc. vi­sų mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ug­do­mų mo­ki­nių.

98-ių kla­sių 707 mo­ki­niai mokomi nuo­to­liniu būdu, 889 – kontaktiniu būdu. Visiškai į nuotolį išsiųsta 19 klasių, 79-iose klasėse mo­ky­mas vyks­ta ir kon­tak­ti­niu, ir nuo­to­li­niu bū­du.

V.Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, kaip ir iki­mo­kyk­li­nio bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų gru­pė­se, kla­sė­se per nuo­to­lį ug­do­ma po ke­lis mo­ki­nius.

Dėl įsi­siau­tė­ju­sio ko­ro­na­vi­ru­so mies­to švie­ti­mo įstai­go­se da­bar pras­čiau­sia pa­dė­tis yra Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je, vei­kian­čio­je Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Čia yra aš­tuo­nios kla­sės su 147 mo­ki­niais ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė, ku­rio­je – 13 vai­kų.

Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je kon­tak­ti­niu bū­du bu­vo ug­do­ma tik vie­na kla­sė, ki­tos – iš­siųs­tos į ug­dy­mą per nuo­to­lį.

Aly­tus dėl ser­ga­mu­mo ko­ro­na­vi­ru­su jau be­veik sa­vai­tė – juo­do­jo­je zo­no­je

Pa­gal su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čių 100 tūkst. gy­ven­to­jų ir pa­gal tei­gia­mų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų pro­cen­tą nuo at­lik­tų ty­ri­mų per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau be­veik sa­vai­tę yra pras­čiau­sio­je Lie­tu­vo­je – juo­do­jo­je zo­no­je. Į to­kią zo­ną ji pa­te­ko rug­sė­jo 12-ąją ir iki šiol ne­si­trau­kia.

Rug­sė­jo 16-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 254 aly­tiš­kiai, dar 159 – grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nau­jai ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 33 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams.

Rug­sė­jo 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, šia in­fek­ci­ja ser­ga 288 mies­to gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus mies­te ten­ka 654 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, ša­lies vi­dur­kis – 447.

„Maž­daug toks už­fik­suo­tas ser­ga­mu­mas CO­VID-19 in­fek­ci­ja Aly­tu­je bu­vo ge­gu­žės 20-ąją. Tad dras­tiš­kai ky­la­me aukš­tyn“, – pa­brė­žė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius. Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl taip at­si­ti­ko, gy­dy­to­jas pa­reiš­kė: „Da­lis žmo­nių yra nepa­si­skie­pi­ju­sių, ša­lies mas­tu leis­tas kon­tak­ti­nis mo­ki­nių ug­dy­mas.“

Be­je, per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę aly­tiš­kiams vi­du­ti­niš­kai kas­dien nu­sta­to­mi 24 šios in­fek­ci­jos at­ve­jai.

Rug­sė­jo 17 die­nos duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su už­ima 9 vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Tos pa­čios rug­sė­jo die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 do­ze yra pa­skie­py­ta 67,1 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų, ša­ly­je – 61,4 proc.

Tarp pa­skie­py­tų bent vie­na do­ze aly­tiš­kių vai­kai nuo 12 iki 15 me­tų su­da­ro 26,1 proc., as­me­nys nuo 16 iki 24 me­tų – 70,7 proc.

P. Ja­ge­la­vi­čius tvir­ti­no, kad šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, Aly­taus cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, vyks­tan­čio­je ru­dens mugėje bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė vi­siems no­rin­tie­siems nuo 10 iki 14 va­lan­dos vak­ci­nuo­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  หวยออนไลน์ RUAY โดย Kingoflotto เว็บ หวยออนไลน์ ที่มีคุณภาพ และ ระบบการเงินมั่นคง จ่ายสูงที่สุด รองรับ หวยออนไลน์ ทุกชนิด หวยยี่กี หวยฮานอย และอื่นๆ หวยออนไลน์ สมัครเว็บซื้อหวยออนไลน์ ที่มาเเรงที่สุด หวยออนไลน์ โดย KINGOFLOTTO เเละ RUAY ผู้ให้บริการหวยออนไลน์ ซื้อหวยออนไลน์ ครบวงจรทุกระเภท เว็บหวยออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศ ruay

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.