Ko­kiu tiks­lu me­ras su vi­ce­me­re lan­kė­si Ame­ri­ko­je ir kiek tai kai­na­vo? (25)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Meras Nerijus Celiulis – JAV
Su iš Aly­taus ki­lu­sia, 30 me­tų Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čia gy­dy­to­ja kar­dio­lo­ge, pro­fe­so­re Da­lia Gied­ri­mie­ne susitiko meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė, Kultūros centro direktorė Kristina Daugelevičienė ir laikinasis Alytaus ligoninės vadovas Svajūnas Žukauskas.
Spa­lio 30 – lap­kri­čio 5 die­no­mis Ame­ri­ko­je, Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jo­je, vie­šė­ju­sio Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, vi­ce­me­rės Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir dvie­jų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vų ke­lio­nės tiks­lus šio­je ša­ly­je sa­vi­val­dy­bės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai „Aly­taus nau­jie­noms“ at­sklei­dė tik pri­mi­nus ži­niask­lai­dos įsta­ty­mi­nę tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją. Ne­tru­kus pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti ir kiek sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ke­lio­nė.

Kur lan­ky­ta­si?

Aly­taus mies­to me­rui N.Ce­siu­liui ir vi­ce­me­rei J.Šu­ke­vi­čie­nei grį­žus iš ke­lio­nės į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­ją, „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja jau lap­kri­čio 6-ąją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riui pa­tei­kė klau­si­mus, kur kon­kre­čiai lan­kė­si mi­nė­ti mies­to va­do­vai, su kuo su­si­ti­ko, kiek kai­na­vo ke­lio­nė. Ta­čiau at­sa­ky­mų ne­su­lauk­ta.

Sa­vo ruož­tu pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kad Ame­ri­ko­je me­ras, vi­ce­me­rė, lai­ki­na­sis Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Sva­jū­nas Žu­kaus­kas ir Aly­taus kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Kris­ti­na Dau­ge­le­vi­čie­nė vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lu­sios, me­di­ci­nos stu­di­jas Lie­tu­vo­je bai­gu­sios, 30 me­tų Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čios, gy­dy­to­jos kar­dio­lo­gės, pro­fe­so­rės Da­lios Gied­ri­mie­nės kvie­ti­mu.

Lap­kri­čio 7-ąją „Aly­taus nau­jie­nos“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riui pri­mi­nė, kad lau­kia­ma ofi­cia­laus at­sa­ky­mo apie me­ro ir jo de­le­ga­ci­jos iš­vy­ką į Ame­ri­ką. Į re­dak­ci­jos pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­ky­ta tik pri­mi­nus Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tą tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius pa­tvir­ti­no, kad spa­lio 30 – lap­kri­čio 5 die­no­mis mies­to me­ras N.Ce­siu­lis su de­le­ga­ci­ja bu­vo iš­vy­kęs į tar­ny­bi­nę ko­man­di­ruo­tę Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Kaip in­for­muo­ja mi­nė­tas sky­rius, „Bal­tic – New En­gland De­ve­lop­ment Net­work“ (Bal­ti­jos – Nau­jo­sios An­gli­jos plėt­ros tin­klo) pre­zi­den­tės prof. dr. D. Gied­ri­mie­nės kvie­ti­mu lan­ky­da­mie­si Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jo­je, Hart­for­do mies­te, me­ras su de­le­ga­ci­ja da­ly­va­vo dar­bi­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se, ku­rių tiks­las – ieš­ko­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių ir plės­ti part­ne­rys­tę tarp Hart­for­do ir Aly­taus me­di­ci­nos, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir ver­slo sri­ty­se.

Vi­zi­to me­tu N.Ce­siu­lis su de­le­ga­ci­ja lan­kė­si UCONN me­di­ci­nos kli­ni­ko­je, Hart­for­do bei Šv. Pran­ciš­kaus li­go­ni­nė­se.

 

Dėl ko bu­vo ta­ria­ma­si?

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius, vieš­na­gės Ame­ri­ko­je me­tu bu­vo ta­ria­ma­si dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, ben­drų pro­jek­tų bei me­di­ci­nos stu­den­tų sti­pen­di­jų.

„Sie­kiant už­megz­ti ry­šius bei ap­tar­ti ga­li­mus ben­drus pro­jek­tus, Niu­jor­ko ir Ei­vo­no mies­tuose Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos at­sto­vai su­si­ti­ko su ver­slo at­sto­vais bei iš­ei­vi­jos lie­tu­viais. De­le­ga­ci­ja lan­kė­si ir švie­ti­mo įstai­go­se, ku­rio­se su­si­pa­ži­no su ug­dy­mo pro­ce­sų or­ga­ni­za­vi­mu, ste­bė­jo, kaip vyk­do­mas šis pro­ce­sas spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kams. Taip pat lan­ky­ta­si Hart­for­do Char­ter Oak kul­tū­ros cen­tre, dis­ku­tuo­ta apie ry­šių už­mez­gi­mą tarp me­no ko­lek­ty­vų ir ben­drus pro­jek­tus. Vi­zi­to me­tu me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis su de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su West Hart­ford mies­to me­re Sha­ri Can­tor bei Hart­for­do me­ru Lu­ke Bro­ni­nu“, – in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius.

 

Ko­dėl vy­ko vi­ce­me­rė ir dvie­jų įstai­gų va­do­vai?

Ka­dan­gi vi­zi­to tiks­las bu­vo ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių ir part­ne­rys­tės tarp Hart­for­do ir Aly­taus plėt­ra me­di­ci­nos, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir ver­slo sri­ty­se, kaip pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, ko­man­di­ruo­tės de­le­ga­ci­ją su­da­rė vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė, Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė K.Dau­ge­le­vi­čie­nė ir mies­to ta­ry­bos spren­di­mu pa­skir­tas lai­ki­na­sis Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius S.Žu­kaus­kas.

 

Kiek kai­na­vo vieš­na­gė?

Tik po ke­lių pra­šy­mų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius pra­ne­šė, kiek vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo me­ro ir vi­ce­me­rės be­veik sa­vai­tę tru­ku­si ke­lio­nė į Ame­ri­ką.

Pa­si­ro­do, me­ro ko­man­di­ruo­tės iš­lai­dos su­da­rė 2 tūkst. 447 eu­rus, tiek pat ir vi­ce­me­rės. Pa­žy­mė­ta, kad biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­kė­ta už lėk­tu­vo bi­lie­tus ir ke­lio­nės drau­di­mą.

Tiek pat at­si­ė­jo ir Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės bei lai­ki­no li­go­ni­nės va­do­vo lėk­tu­vo bi­lie­tai ir ke­lio­nės drau­di­mas. Tam bu­vo pa­nau­do­tos jų at­sto­vau­ja­mų įstai­gų lė­šos.

Ar ap­sigy­ve­ni­mui de­le­ga­ci­jos at­sto­vai nau­do­jo sa­vas lė­šas, ar tam pi­ni­gų sky­rė kvie­čian­čio­ji pu­sė, ne­at­sa­ky­ta. Bet tai jau de­le­ga­ci­jos at­sto­vų rei­ka­las.

Šian­dien aiš­ku, kad vi­sų ke­tu­rių de­le­ga­ci­jos na­rių lėk­tu­vo bi­lie­tai ir ke­lio­nės drau­di­mas kai­na­vo 9 tūkst. 788 eu­rus ir tai yra mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai.

Ta­čiau ne­aiš­ku, ar dėl bū­si­mo ben­dra­dar­bia­vi­mo, ku­ris, kaip sa­ko­ma, dar ša­kė­mis ant van­dens ra­šy­tas, rei­kė­jo taip to­li ir taip ne­pi­giai ke­liau­ti.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Ame­ri­ko­je jau tu­ri ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rį – Ro­čes­te­rio mies­tą Niu­jor­ko vals­ti­jo­je.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Silpni Alytaus politikų lygiai per visus lygius. Seimo- mero- tarybos. Jei dabar rinkimai, vėl nėra kurie net sugebėtų analizuot rimtas miesto problemas ir teiktų jų sprendimus. Ką demonstruoja, kaip benderiukai dėl savęs ir artimiausių aplinkų. Silpniausi miesto intereso gynime, tai davęs priesaikas laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga. Valdžią renka trečdalis, iš turinčių teisę balsuot. Tai daugiau pasikliaujantys valdžia. Kiti net rankų per rinkimus neteršia iš kart suvokdami veikėjus.

  Komentaras

  Niekuo tas Alytus nepasikeite visos pakeles pilnos siuksliu lapu niekas negreboja netvarko o meras tik pasakeles pasakoje gyventojams ir visi jo darbai

  Komentaras

  Ką bedarytu sis meras vis negerai, ar nors vienas is komentatoriu pasizvalge po Alytu .kogero ne tai ir loja kaip tik sugeba. Tai jus siulot niekur nevykt nieko nedaryt, bet prie sio mero Alytus pagrazejo. Na Ceska, Nijole ir kiti buvo geresni.

  Komentaras

  Iki mero kompetencijų nepribrendęs, nors ir su didžiausiu stažu politikoje. Nes turint riek patirties, šių kaip ir kitų atvejų galėjo išvengt iš anksto pasekmes numatant. O čia vienas po kito slidinėjimai lygiose vietose.

  Komentaras

  Rimtose valstybėse, jei įtarimai giminystės ryšiams naudot valdiškas lėšas, tokie vadovai patys skubėtų atsistatydint. Prieš atsiprašę žmonių, kad..? Nes situacijos viena po kitos, kur per mero neatsakingumą lygiose vietose slidinėjasi pats ir paskui savim tempia.

  Komentaras

  O kur dar dienpinigiai komandiruotiems asmenims į JAV, Niujorką? beveik 100 eurų į dieną kiekvienam : dauginkite savatėje 7 d. x 4 asmenys. Visai graži suma. Plius jiems dar kompensuoja atostogų dienas, nes per laisvadienius jie dirbo būdami komandiruotėje.

  Komentaras

  Pabudo meras dėl aerodromo feikintis. Kai kiti bando nuo miesto paimt. Nors prieš kelis mėnesius alytiškis speciaiai kvietės vizitų šalies Prezidento į Alytų. Kad susitikę su meru pagal savo kompetencijas teiktų alytiškiams trumpas analizes dėl pramonės parko ir aerodromo, bei mobingų per teisėsaugą apie tai prabilt. Susitikę meras nedryso prabilt, tartum Alytuj klausimų nėra, tik bonsus reklamavo. Dabar meras išsituristavęs vėl feikinas dėl aerodromo, kaip kiti bando nunešt nuo Alytaus. Kaip sakant, kaip tos skulptūros snaigės greičiu. Tik turistaut uolesni. Kur miesto reikalai, ten ..kaip atbuli.

  Komentaras

  Per paskutinius metus į Akmenės lez iki 2025 metų serijom investuoja apie 0,5 milijardo eurų investicijų. Jau 3 gamyklos už 100 milijonų atidarytos. Į kurias dirbt važiuoja iš visos Lietuvos su šeimom. Akmenės valdžia vos spėja sukdamiesi gerinant infrastruktūrą atvykstantiems gyvent. Pats meras koordinuoja, kad laiku dokumentai derinimai būt atliekami, derina su ministerijom valstybės pagalbos formas. Alytaus valdžia atsilošę turistauja, taryba blaškos po atliekų centrą klausydami paskaitas dėl daug kartinių pamersų naudojimo.

  Komentaras

  Reikia sugebėt alytiškiams išsirinkt normalią valdžią. O ne mandrus ponus. Per visus lygius. Mero-tarybos narių- seimo. Esmėj renka tik trečdalis turinčių teisę balsuot. Nes kiti suvokia, kad ne to lygio ir rankų bei karmų nesiteršia. Meras su aetimiausia aplinka per tursitines komandituotes, taryba blašškos savartyne klausydami pasakų apie daugkartinius pampersus. Seimo narys partizanauja tarp Vilniaus ir Alytaus.

  Komentaras

  Viskam trūksta pinigų, bet šitiem pakeliauti atsiranda. Bet, kad jau parašėte kiek kainavo bilietai, tai parašykite ir kiek komandiruotpinigių išmokėjo. Nemanau, kad ponuliai iš savų už viešbučius ir maistą mokėjo

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.