Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas: „Jei­gu ma­nęs pa­pra­šy­tų iš­drož­ti kaž­ką, kas sim­bo­li­zuo­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nę, Aly­tų? Tai bū­tų – Jau­nys­tės skulp­tū­ra. Mer­gi­nos, pa­ki­bu­sios ant kas­pi­nų. Ore. Ne­mu­no vin­gis” (2)

Kęstutis Benedikas
Kęstutis Benedikas – pirmame gyvosios istorijos „Jotvos vartai“ festivalyje. Jis vilki X amžiaus kostiumu. Stasio Šmigelsko nuotr.
Skulp­to­riaus, meno kūrėjo, me­džio dro­žė­jo Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko dar­bai ži­no­mi dau­ge­ly­je ša­lių. Aly­tiš­kiams šio kū­rė­jo var­das sie­ja­mas su vis tur­tė­jan­čiu skulp­tū­rų An­zel­mo Ma­tu­čio par­ku. Ja­me nau­ji me­džio dar­bai gims­ta Kęs­tu­čiui or­ga­ni­zuo­jant tarp­tau­ti­nes me­džio skulp­to­rių sto­vyk­las. Gam­ta vi­suo­met yra ša­lia jo. Kaip jaut­riai jis kal­ba apie me­džius: „Au­gan­tį me­dį vi­sa­da ver­ti­nu kaip gy­vą me­dį, na­tū­ra­lų jo gro­žį, ša­kas, la­pus, spyg­lius, jo su­ku­ria­mą ener­gi­ją, kiek ir ko­kių gy­vū­nų ja­me gy­ve­na. Jei­gu ka­da ten­ka jį pjau­ti, tai da­rau su di­de­liu gai­les­čiu, at­si­pra­šy­mu. Su nu­pjau­tu me­džiu ki­taip – ja­me jau ma­tau pa­si­slė­pu­sius gy­ven­to­jus. Net vi­sai pras­tą dė­lio­ju iš kam­po į kam­pą, kad ne­pa­leis­čiau į ug­nį, daž­nai ir iš jo kaž­kas gims­ta.“ Kęs­tu­tį Be­ne­di­ką kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Jei ne­klys­tu, šie me­tai ne tik mū­sų mies­tui, bet as­me­niš­kai ir jums svar­būs: ar tik ne­pa­žen­klin­ti pen­kias­de­šimt­me­čio su­kak­ti­mi?

– Su­kak­tis bu­vo ir be­veik vi­sus šiuos me­tus vaikš­čio­siu jos pa­žen­klin­tas.

– Me­džio dro­ži­mą esa­te stip­ro­kai įval­dęs. Kaip Jus tu­rė­čiau va­din­ti – kū­rė­ju, tau­to­dai­li­nin­ku, me­džio meist­ru, me­džio ar­chi­tek­tu, me­ni­nin­ku..?

– Skir­tin­gais at­ve­jais vi­si šie įvar­di­ji­mai tin­ka.

– Esa­te tarp­tau­ti­nio me­džio skulp­tū­rų sim­po­ziu­mo, mū­sų mies­te su­reng­to penk­tą kar­tą, or­ga­ni­za­to­rius. Ko­kia jo is­to­ri­ja?

– Sim­po­ziu­mas bu­vo su­reng­tas penk­tą kar­tą. Aš pats da­ly­vau­da­vau ne­ma­žai sim­po­ziu­mų už­sie­ny­je, kur su­tik­da­vau daug pui­kių skulp­to­rių, ma­čiau re­zul­ta­tus po jų kū­ry­bos, kaip pa­gra­žė­da­vo erd­vė.

Pa­žįs­tu ne vie­ną skulp­to­rių ir iš Lie­tu­vos. Pa­gal­vo­jau, kad no­rė­čiau ir pats pa­gra­žin­ti sa­vo mies­tą. Vie­nas ki­tas dar­bas efek­to ne­su­ku­ria, o daug dar­bų vie­nu me­tu at­si­ra­du­sių, jau įdo­miau.

Kaip sy­kis tuo me­tu An­zel­mo Ma­tu­čio na­mas vos ne­pa­te­ko į ei­li­nių pir­kė­jų ran­kas. Tik Ma­tu­čio ben­druo­me­nei su­rin­kus ne­ma­žai pa­ra­šų, jį įsi­gi­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Ir aš nu­ė­jau pir­mą kar­tą jo pa­žiū­rė­ti. At­ėjo min­tis pa­puoš­ti kie­me­lį ir mu­zie­jaus pri­ei­gas skulp­tū­ro­mis, kad vai­ku­čiams ir ki­tiems lan­ky­to­jams bū­tų di­des­nė trau­ka ap­si­lan­ky­ti ir ne vie­ną kar­tą.

Jau pra­si­dė­jus sim­po­ziu­mui, Kul­tū­ros pa­vel­das (Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­rius) už­drau­dė sta­ty­ti skulp­tū­ras mu­zie­jaus te­ri­to­ri­jo­je, taip jos iš­ėjo į gre­ta esan­tį miš­ką. O kai di­de­lė­je erd­vė­je at­si­ra­do ke­lios, tai ir su­gal­vo­jau miš­ką pa­vers­ti par­ku, mu­zie­ju­mi po at­vi­ru dan­gu­mi. Su Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių au­to­rių, įvai­rių sti­lių kū­ri­niais, su A.Ma­tu­čio ei­lė­raš­čių per­so­na­žais.

Taip iš­ei­na, kad prie An­zel­mo Ma­tu­čio par­ko at­si­ra­di­mo stip­riai pri­si­dė­jo Kul­tū­ros pa­vel­das. Ačiū jiems.

– No­rin­čių­jų žiū­rė­ti į skulp­tū­ras Ma­tu­čio par­ke yra, kiek dar jis bus gra­ži­na­mas lie­tu­vių ir už­sie­nie­čių dar­bais?

– Kaž­ka­da, pa­čio­je pra­džio­je, gal­vo­jau par­ką su­kur­ti per de­šimt–dvi­de­šimt me­tų. Iš­ėjus skulp­tū­roms iš Ma­tu­čio kie­mo ši erd­vė pa­ti pa­si­siū­lė. O ir ti­ko, nes di­du­ma po­eto ei­lė­raš­čių apie miš­ką ir jo gy­ven­to­jus, ku­rių dau­gu­mą su­kū­rė dre­vė­je Va­rė­nos miš­kuo­se. Ma­tyt, ir jo per­so­na­žams, kaip kaž­ka­da pa­čiam, gy­ven­ti miš­ke – sma­giau­sia.

– Po ple­ne­rų dar­bai pa­si­lie­ka. O kas jū­sų šir­dy­je lie­ka?

– Kai ei­nu per par­ką, vi­sa­da ja­me ma­tau bė­gio­jan­čius vai­kus, ant skulp­tū­rų sė­din­čias po­re­les, jau­ni­mą, vaikš­ti­nė­jan­čius ir be­si­dai­ran­čius žmo­nes, gir­džiu gra­žius at­si­lie­pi­mus, ta­da su­pran­tu, kad tik­rai par­ką su­kū­rė­me ne tik gru­pe­lei vie­ti­nių, o vi­sam mies­tui.

Ži­nau, kad už­sie­nio me­ni­nin­kai, nie­ka­da ne­ži­no­ję Ma­tu­čio, įsi­gi­li­na į jo kū­ry­bą, iš­ve­ža tą in­for­ma­ci­ją į sa­vo ša­lis, taip ten pa­sklin­da ži­nia ir apie po­etą, ir apie mū­sų mies­tą. Tas ži­no­ji­mas pa­glos­to šir­de­lę.

O An­zel­mą Ma­tu­tį-Ma­tu­le­vi­čių Jūs pa­ži­no­jo­te?

– Vai­kys­tė­je skai­ty­da­vau jo ei­lė­raš­čius, o da­bar de­šimt me­tų vėl skai­tau sau ir ki­tiems. Te­ko ma­ty­ti vai­kų po­etą jo pa­ties lai­do­tu­vė­se. To­kia tad pa­žin­tis.

– Ar Jū­sų gim­ti­nės kie­mą puo­šė ko­kia nors skulp­tū­ra?

– Kie­me bu­vo so­das, skulp­tū­rų ne, apie jas tik sva­jo­jau. Na­muo­se bu­vo ke­le­tas me­di­nių fi­gū­rė­lių, pas Tė­vu­ką (Dzie­du­lį) jo na­muo­se, bu­vo pa­ties drož­ta šu­ki­nė, rank­šluostinė, drus­ki­nė bei ki­ti na­mų ra­kan­dai. Mo­čiu­tės na­muo­se – dė­dės ap­dir­ba­mos me­die­nos kva­pas.

– Kaž­ka­da Jūs esa­te pa­sa­kęs: „Me­dis su­šil­do ne tik žmo­gų.“ Tai ką jis dar ga­li su­šil­dy­ti?

– Me­dis su­šil­do erd­vę, ap­lin­ką, na­mus. Pa­lie­tus jį su­šy­la ir žmo­gaus sie­la. Ka­puo­se au­gan­tį me­dį lie­čiant jau­čia­si gy­vy­bė, at­si­ra­du­si iš ša­lia už­kas­tų ne­gy­vų­jų, ir at­ro­do, kad taip pa­si­svei­ki­ni su kaž­ka­da gy­ve­nu­siu pro­tė­viu.

– Kos­ta Ri­ka, Ja­po­ni­ja, Ar­gen­ti­na… gal nu­jau­čia­te, ko no­riu pa­klaus­ti?

– Gal ir nu­jau­čiu… Vis­gi pats šiuo at­ve­ju už­duo­čiau daug klau­si­mų: apie žmo­nes, kul­tū­rą, oro są­ly­gas, me­ną, gy­vū­ni­ją, pa­pro­čius… In­for­ma­ci­jos už­tek­tų vi­sai kny­gai. Gal vis­gi pa­klaus­kit?

– Ge­rai. Jau ke­lio­li­ko­je ša­lių įvai­riuo­se že­my­nuo­se da­ly­vau­ja­te ple­ne­ruo­se. Me­die­na ne­ži­no­ma, kaip ją per­pran­ta­te, juk ple­ne­rai nė­ra il­gi?

– Skulp­to­riaus gy­ve­ni­me kiek­vie­ną sy­kį vis­kas nau­ja: min­tys, su­pan­tys žmo­nės, erd­vė, už­sa­ko­vai, vi­di­niai iš­gy­ve­ni­mai ir me­dis. Ne­bū­tų me­džio, ta­da im­čiau ak­me­nį, šie­ną, mo­lį, vaš­ką, le­dą, že­mę, ša­kas. Svar­biau­sia – min­tis.

– Kas pir­miau gims­ta – skulp­tū­ra ar jos pa­va­di­ni­mas?

– Kaip ka­da, kai skulp­tū­ra sau – pir­miau skulp­tū­ra. Nors ne vi­sai tei­sin­gai pa­sa­kiau. Bū­na pa­va­di­ni­mas ir kai kaž­kam ku­ri.

Bū­na, kad į tas pa­čias vie­tas, kur vy­ko ple­ne­rai, ten­ka su­grįž­ti. Ap­lan­ko­te ten anks­čiau gi­mu­sius sa­vo dar­bus?

– Taip. Bū­na la­bai įdo­mu pa­ma­ty­ti, ar pa­si­kei­tęs, kaip pri­žiū­ri­mas. Da­ni­jo­je, Od­den­se, Me­džio mu­zie­ju­je, yra daug ma­no dar­bų. Ša­lia jų ran­du pa­ties ra­šy­tą laiš­ką, me­džio nuo­pjo­vą su kaž­ka­da įkal­tu žen­klu, es­ki­zus. Dar­bus iš­dės­ty­tus svar­biau­sio­se erd­vė­se. Sma­gu.

– Me­džio kva­pas. Jūs jį jun­ta­te, ar jau ne­be, pri­pra­to­te?

– Me­džio kva­pą jau­čiu, daž­nai net­gi sko­nį. Be­ka­li­nė­jant daž­nai ko­kia skied­ra at­šo­ku­si pa­ten­ka į bur­ną, ne­ju­čio­mis imu ją kram­ty­ti. To­kiu bū­du su­si­lie­ju su sa­vo kū­ri­niu: me­die­nos pa­ra­gau­da­mas, ją sa­vo krau­ju pa­žen­klin­da­mas.

Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pri­pran­tu prie kva­po, ten­ka dirb­ti su la­bai skir­tin­ga me­die­na. Pa­gu­lė­ju­sį to­po­lį ka­li­nė­jant kva­pas kaip tvar­to, kai ku­ris ąžuo­las na­mi­nės duo­nos, gi­ros kva­po, nuo ki­pa­ri­so dvelk­te­li vo­nios kva­pai. O kur kam­par­me­dis ar ki­ti eg­zo­ti­niai me­džiai.

Spal­vas mėgs­ta­te? (Esan­čias skulp­tū­ro­je.)

– Pa­tin­ka. Nors jas nau­do­ju ne vi­sad. Kaž­ka­da, kai pra­dė­jau dro­ži­nė­ti, da­žiau be­veik vi­sas skulp­tū­rė­les, da­bar pa­gal įkvė­pi­mą. Ta­py­ba ir kuo­lą pa­da­ro gra­žų.

Sten­giuo­si iš­nau­do­ti pa­ties me­džio spal­vą, su­žais­ti skulp­tū­ros for­ma, fak­tū­ra. To­kiu at­ve­ju at­si­ra­dę še­šė­liai sa­vai­me vis­ką nu­spal­vi­na. Vė­liau ir gam­ta pa­ko­re­guo­ja. Leng­viau da­žy­ti lie­pos ar pu­šies me­die­ną. Ne taip gai­la už­deng­ti na­tū­ra­lų gro­žį.

– O gam­ta – ji vi­suo­met tur­būt bu­vo ir yra ša­lia? Miš­ke bū­da­mas, ver­ti­na­te me­džius kaip me­die­ną vie­nam ar ki­tam dar­bui?

– Au­gan­tį me­dį vi­sa­da ver­ti­nu kaip gy­vą me­dį, na­tū­ra­lų jo gro­žį, ša­kas, la­pus, spyg­lius, jo su­ku­ria­mą ener­gi­ją, kiek ir ko­kių gy­vū­nų ja­me gy­ve­na.

Jei­gu ka­da ten­ka pjau­ti, tai da­rau su di­de­liu gai­les­čiu, at­si­pra­šy­mu. Su nu­pjau­tu me­džiu ki­taip – ja­me jau ma­tau pa­si­slė­pu­sius gy­ven­to­jus. Net vi­sai pras­tą dė­lio­ju iš kam­po į kam­pą, kad ne­pa­leis­čiau į ug­nį, daž­nai ir iš jo kaž­kas gims­ta.

– O kaip gims­ta min­tys, idė­jos? Kaip dir­ba­te: prieš pra­dė­da­mas dar­bą da­ro­te es­ki­zus ar tik min­ty­se gims­ta vaiz­das?

– Idė­jų ir min­čių gi­mi­mo nu­pa­sa­ko­ti net­gi ne­la­bai ga­liu. Bū­na, kad su­sap­nuo­ju, kar­tais at­si­ran­da kal­ban­tis vi­sai ne­su­sie­ta te­ma: žiū­rint į de­be­sis – mo­te­riš­ka fi­gū­ra, žiū­rint į mo­te­rį – paukš­tis.

Kai ži­nau, ką no­rė­čiau pa­da­ry­ti, pai­šau­si, kai ne, ta­da ei­nu ap­link me­dį ir žiū­riu, kas jo vi­du­je, ra­dęs pa­pie­šiu, kad au­sų ar ko­jų, ran­kų ne­apip­jaus­ty­čiau.

– Mėgs­ta­te iš­šū­kius? Ko­kių pats esa­te su­lau­kęs ne­ti­kė­čiau­sių už­sa­ky­mų-pra­šy­mų?

– Iš­šū­kiai be­veik vi­sa­da. Net­gi tai, ką jau bū­nu da­ręs, pra­ėjus lai­ko tar­pui, da­rau kaip vi­sai nau­ją. Iš­šū­kis bū­na po ke­lių cen­ti­met­rų skulp­tū­rė­lės kal­ti še­šių met­rų skulp­tū­rą ir at­virkš­čiai – po di­de­lės ma­žy­tę.

Te­ko pjaus­ti­nė­ti ro­žan­čių iš ma­žy­čių kau­kuo­ly­čių, trau­ki­nį iš pen­kias­de­šimt cen­ti­met­rų sker­smens rąs­to, žir­gą su rai­te­liu iš dar ma­žes­nio sker­smens.

– Ko dau­giau­sia esa­te iš­dro­žęs?

– La­bai ne­švan­kiai nu­skam­bės – mo­te­rų, daug mo­te­riš­kų fi­gū­rų, an­ge­lų, ar­kliu­kų.

– Kaip pail­si­te nuo sa­vos me­džio dro­žė­jo kas­die­ny­bės?

– Ma­ny­je me­džio dro­ži­mas su­sie­tas su po­il­siu, pa­vargs­ta tik ran­kos, na, kar­tais au­sys, o pats il­siuo­si. Kar­tais il­sė­da­ma­sis imuo­si sta­ty­bos dar­bų, dar­žo ka­si­mo, žo­lės pjo­vi­mo, ki­tų dar­bų. Pats dar­bas ap­ima brai­džio­ji­mą po pie­vas, plau­kio­ji­mą, žiū­rė­ji­mą į de­be­sis, gro­žė­ji­mą­si gė­lė­mis, žo­le­lė­mis, mu­zi­kos klau­sy­mą, ben­dra­vi­mą su šil­tais žmo­nė­mis, drau­gais.

– Jū­sų skulp­tū­ros – ke­lių met­rų. O ma­žes­ni dar­bai džiu­gi­na, žais­lų – švil­py­nių, barš­ku­čių – juk, sa­ko­te, esa­te iš­dro­žęs?

– Daug me­tų da­ly­vau­da­vau gy­vo­sios ar­che­o­lo­gi­jos fes­ti­va­liuo­se Ker­na­vė­je, pir­muo­se „Jot­vos var­tuo­se“. Žie­mos me­tu pri­drož­da­vau daug žais­liu­kų: ar­kliu­kų, šer­nų, avi­nu­kų, šaukš­tų, kau­šų, gel­dų. Pas­ku­ti­nė­mis žie­mo­mis da­riau už­sa­ky­mus vai­ku­čiams: in­dė­nus, pi­ra­tus, ka­ra­lius, ka­ra­lie­nes, Ka­lė­dų Se­ne­lius, šu­niu­kus, ka­ti­nė­lius, vi­rė­jus ir ki­tus. Džiu­gi­na, kai jais žai­džia­ma.

– Apie ką gal­vo­ja­te ma­ty­da­mas Jū­sų dar­bais su­si­ža­vė­ju­sius lan­ky­to­jus?

– Sa­vo dar­bus ku­riu tam, iš ko pa­si­se­miu min­čių. Lan­ky­to­jų su­si­ža­vė­ji­mas bū­na kaip įro­dy­mas, kad su­tvė­rė­jui tas pa­tin­ka, bū­na sma­gu.

– Jei­gu Jū­sų pa­pra­šy­tų iš­drož­ti kaž­ką, kas sim­bo­li­zuo­tų mū­sų re­gio­ną, Dzū­ki­jos sos­ti­nę, Aly­tų, kas tai bū­tų?

– Jau­nys­tės skulp­tū­ra. Mer­gi­nos, pa­ki­bu­sios ant kas­pi­nų. Ore. Ne­mu­no vin­gis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Be abejo pastebėjau kad skulptūros ne tik drožiamos, bet ir kalamos. Kad kūriniai daromi ne tik šiaip sau, bet ir įprasminant kitus kūrėjus, jų atminimą. Galvoje man netelpa kaip galima buvo šitiek nukeliauti, visur palikti gerus atsiliepimus apie Lietuvą? Ir žurnalistės klausimai labai protingi, ir atsakymai tiesiog poezija... Linkių sėkmės.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.