Kaip pi­ni­gin­gi „ame­ri­ko­nai“ Aly­tu­je tur­tus pra­ra­do (2)

Vi­lio­jo Aly­tus iš apy­lin­kių grį­žu­sius „ame­ri­ko­nus“. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių
Vi­lio­jo Aly­tus iš apy­lin­kių grį­žu­sius „ame­ri­ko­nus“. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių
Emig­ra­ci­ja Lie­tu­vo­je jo­kia nau­jie­na. Jau XIX am­žiu­je ieš­kant ge­res­nio gy­ve­ni­mo ar pri­sik­lau­sę, jog sve­tur te­ka pie­no upės ir ant me­džių au­ga me­duo­liai, trau­kė tau­tie­čiai į sve­čias ša­lis. Tar­pu­ka­riu tas srau­tas ne­nu­trū­ko. Nors bu­vo emig­ruo­ja­ma į įvai­rias ša­lis, ta­čiau iš­sva­jo­to­ji – JAV. Bu­vo grįž­tan­čių su vi­sam, bu­vo grįž­tan­čių pa­si­gir­ti ir pa­si­sve­čiuo­ti trum­pam. Grį­žu­sie­ji iš JAV vie­ti­nių bu­vo va­di­na­mi „ame­ri­ko­nais“. Ne­re­tas mė­gė­jas pa­si­gir­ti tap­da­vo va­gi­šių ar afe­ris­tų tai­ki­niu. Aly­taus kraš­te 1931 ir 1932 me­tais įvy­ko vi­so­je ša­ly­je nu­skam­bė­ję pi­ni­gin­gų „ame­ri­ko­nų ap­šva­ri­ni­mai“.

Nei že­mės, nei pi­ni­gų – tik pri­si­mi­ni­mas apie žvaigž­des

Aly­taus kraš­te 1931 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį bu­vo įvyk­dy­ta vie­na stam­bes­nių to me­to Lie­tu­vos va­gys­čių. Pa­vog­ta be­veik 14 tūkst. li­tų. Va­gys­tės tir­ti at­lė­kė net iš Ma­ri­jam­po­lės kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos kvo­tų val­dy­bos.

Grį­žo po­nas M.Vič­kač­ka 1931 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį iš Ame­ri­kos gim­ti­nėn, Onuš­kio vals­čiun. Ke­lias die­nas pa­si­pui­ka­vo už­dirb­tais pi­ni­gais. So­die­čiams pri­pa­sa­ko­jo, kad Ame­ri­ko­je žvaigž­dės ryš­kes­nės ir mer­gos gra­žes­nės. Kad links­min­da­mie­si nie­kas ne­tam­po kai­miš­kos ar­mo­ni­kos ir ne­džirz­gi­na smui­ko su­riš­to­mis sty­go­mis. Mu­zi­kos ten ki­to­kios ir klum­pių nieks ne­ne­šio­ja, ne­ma­tė, jog kas ir ba­sas laks­ty­tų.

Pa­pū­tęs kai­mo die­dams ci­ga­ro dū­mų į akis, mo­te­riš­kėms švys­te­lė­jęs auk­si­niu laik­ro­džiu pa­lei no­sis, iš­si­ruo­šė į Aly­tų. Ir ne šiaip iš­si­ruo­šė – nu­si­sam­dė vie­ti­nį per­au­gu­sį ber­ną už ve­ži­ką, nes pa­čiam per pras­ta va­de­liot va­žiuo­jant pas no­ta­rą į Aly­tų tvar­ky­ti že­mės pir­ki­mo rei­ka­lų. Sau­gu­mo dė­lei pa­si­ė­mė iš Ame­ri­kos par­si­vež­tą bran­gų pei­lį.

Iš­si­ruo­šė vos pra­švi­tus (lap­kri­tį švin­ta apie 8 va­lan­dą ry­to), nes anks­ty­bė­se, kai dar tam­su, ne­drį­so va­žiuo­ti – su sa­vi­mi ve­žė­si 1 tūkst. 390 do­le­rių, tai bu­vo be­veik 14 tūkst. li­tų. Pri­ar­tė­jus prie Aly­taus, va­žiuo­jant per krū­my­nus, „ame­ri­ko­nas“ net ne­pa­ju­to, kaip jam ant gal­vos bu­vo už­mes­ti kai­li­niai, o pats ke­liais pri­spaus­tas prie sė­dy­nės. Ge­ro­kai trink­te­lė­ta ir ve­ži­kui – šis iš­si­tie­sė per vi­są bri­ke­lę. Kai abu ke­liau­nin­kai at­si­kvo­šė­jo, po­nas lie­tu­viš­kai keik­da­ma­sis ap­sig­rai­bė ki­še­nes ir jo­se ne­ra­do do­le­rių, ne­bu­vo pei­lio, ant ran­kos ne­bliz­gė­jo laik­ro­dis. Pra­dė­jo rėk­ti, plūs­tis, už gal­vos stvė­rė­si, ly­ga ant jos ne kai­li­niai bū­tų ka­bo­ję, o spra­gi­lu tva­tin­ta. Kiek ap­ri­męs – lie­pė ve­ži­kui, ku­ris, šniurkš­čio­da­mas no­si­mi, at­sar­giai pirš­tais čiu­pi­nė­jo pra­kirs­tą an­ta­kį, kuo grei­čiau va­žiuo­ti į Aly­taus po­li­ci­jos nuo­va­dą.

Kan­triai po­li­ci­nin­kai iš­klau­sė vi­są pa­sa­ko­ji­mą ne tik apie Ame­ri­kos dan­gų, žvaigž­des ir mer­gas, bet ir kaip bu­vo api­plė­ši­nė­ja­mas. Kaip vos ne­už­troš­ko po ožiu smir­din­čiais se­nais kai­li­niais ir kaip ne­te­ko sun­kiai lie­tu­viš­ko­mis ran­ko­mis už­dirb­tų ame­ri­ko­niš­kų do­le­rių. Po vi­so pa­sa­ko­ji­mo, po­li­ci­nin­kai pa­ta­rė sės­ti į bri­ke­lę ir pa­čiam va­de­lio­jant va­žiuo­ti at­gal na­mo. Ve­ži­ką pa­si­li­ko areš­ti­nė­je. Ber­nas tai su­ži­no­jęs, jau ne tik su­šniurkš­čio­jo no­si­mi, bet ir pa­tem­pęs apa­ti­nę lū­pą su­kūk­čio­jo.

Aly­taus po­li­ci­nin­kai įta­rė, kad stam­bi va­gys­tė įvy­ko ne be ve­ži­ko Kos­to Adž­gaus­ko pa­gal­bos. Kol šis šnarpš­tė no­si­mi, iš Ma­ri­jam­po­lės at­vy­ko kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos kvo­tos sky­riaus pa­ty­ręs dar­buo­to­jas ir il­gai ne­lauk­da­mas ėmė­si dar­bo. Po ke­tu­rių die­nų tar­dy­mų, ap­klau­sų, įvy­kio vie­tos ap­žiū­ros su Aly­taus ko­le­gų pa­gal­ba bu­vo at­kur­ta vi­sa tos die­nos įvy­kių ei­ga ir prie­šis­to­rė. Be da­bok­lė­je sė­din­čio ve­ži­ko, bu­vo su­lai­ky­ti dar trys jau­ni vy­rai (30, 29 ir 27 me­tų).

Vac­lo­vas Si­niaus­kas, bu­vęs po­li­ci­nin­kas, su­kū­rė vi­so api­plė­ši­mo pla­ną. Kaip šau­lys, tu­rė­jo ir gin­klą, ku­rio plė­ši­mo me­tu ne­pri­rei­kė pa­nau­do­ti. Pa­gal­bi­nin­kais sau pa­si­rin­ko jau­nes­nius sėb­rus – Jo­ną Ab­la­cins­ką, Izi­do­rių Duls­kį ir mi­nė­tą­jį ve­ži­ką.

Ap­vog­ti „ame­ri­ko­ną“ pla­na­vo be­veik nuo to va­ka­ro, kai jis grį­žo ir pra­dė­jo pa­sa­ko­ti apie Už­at­lan­tės žvaigž­des ir mu­zi­kas. Ta­čiau ne­pa­si­tai­ky­da­vo tin­ka­mos pro­gos. Lįs­ti į na­mus ir ieš­ko­ti pa­tys ne­drį­so. Kai K.Adž­gaus­ką nu­sam­dė ve­ži­ku, iš džiaugs­mo tryp­čio­jo vi­sa kom­pa­ni­ja. Ypač kai su­ži­no­jo ko­kiu rei­ka­lu – va­žiuos net į Aly­tų pas no­ta­rą že­mės rei­ka­lų tvar­ky­ti. Va­di­nas, su sa­vi­mi ve­šis ir ne­men­ką su­mą. Ta­da ir gi­mė pla­nas už­pul­ti ir pa­grob­ti pi­ni­gus.

Nors pa­rei­gū­nai vis­ką iš­si­aiš­ki­no, ta­čiau pa­vog­tų­jų pi­ni­gų grą­žin­ti ne­ga­lė­jo. Ti­kė­jo­si ne­bent at­ei­ty­je at­ras­ti plė­ši­kų „ka­są“.

Tuo me­tu su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją po­li­ci­nin­kai ga­lė­jo pa­ko­men­tuo­ti tik taip: „Žy­giui pa­vy­kus vi­si trys už­puo­li­kai par­bė­go pas Duls­kį ir skle­pe pa­tik­ri­no pi­ni­gus. Ras­tus 1390 do­le­rių esą pa­si­li­kęs Si­niaus­kas, o laik­ro­dį ir pei­lį pa­ė­męs Duls­kis, bet iš­si­gan­dęs su­me­tė tuos daik­tus į jo ūky­je esan­tį prū­dą. Pėd­sa­kų su­mė­ty­mui Si­niaus­kas tuoj iš­vy­ko Kau­nan, ten pir­ko rū­bus, ba­lia­vo­jo, XI–10 d. at­va­žia­vo į But­ri­mo­nis, kur tą die­ną bu­vo jo­mar­kas ir lau­kė jo sėb­rai. Čia mai­nė do­le­rius ir pra­lei­dę apie 400 lt. Li­ku­sius pi­ni­gus ban­di­tai sle­pia. Si­niaus­kas, ma­to­mai, me­luo­da­mas pa­sa­ko­ja, kad vi­si pi­ni­gai bu­vęs pas jį pa­slėp­ti lo­vo­je, vė­liau juos už­ka­sęs bul­vių duo­bėn, bet iš čia juos kaž­kas pa­vo­gęs.“

Taip „ame­ri­ko­nas“ gim­ti­nė­je li­ko tik su Už­at­lan­tės ryš­kes­nė­mis žvaigž­dė­mis ir pri­si­mi­ni­mais apie te­nykš­tes va­ka­ruš­kas be lie­tu­viš­kų smui­kų.

 

Ne­mo­ka­mai – tik sū­ris pe­lė­kau­tuo­se, o mei­lė bran­giai kai­nuo­ja

Nu­ti­ko ši is­to­ri­ja 1932 me­tų ko­vo 4 die­ną, šven­čiant Ka­zi­mie­ri­nes. Vis­kas pra­si­dė­jo anks­tų ry­tą, kai Ka­zys Ba­ba­laus­kas (tie­sa, vė­liau spau­da jį „per­krikš­ti­jo“ Vo­ba­liaus­ku – taip ir li­ko iki šių die­nų jo pa­var­dė pa­slap­ti­mi, bet­gi da­bar kal­ba ne apie pa­var­dę, o var­di­nes) iš Dau­gų at­va­žia­vo į Aly­tų. Vy­riš­kis bu­vo prie pi­ni­go, ne­ma­žą su­me­lę do­le­rių tu­rė­jo – tai ne jis ėjo pa­si­žval­gy­ti po mies­tą, o nu­ta­rė mies­tui sa­ve pa­ro­dy­ti.

Vaikš­čio­ti už­rie­tus no­sį grei­tai pa­bo­do ir už­su­ko jis į žy­mi­ą­ją ne itin pui­kios re­pu­ta­ci­jos Zin­ge­rio smuk­lę. Čia Ka­zys mau­kė deg­ti­ny­tę stik­le­lis po stik­le­lio.

Ne­gi to­kią die­ną vie­nas švę­si ir vien pil­vą so­tin­si, to­dėl ge­rai įkau­šęs pra­dė­jo žval­gy­tis kom­pa­ni­jos – už­si­no­rė­jo mo­te­riš­kos „ši­lu­mos ir mei­lės“. Ka­dan­gi var­du­vi­nin­kas su sa­vi­mi tu­rė­jo di­de­lę su­mą do­le­rių, ne­tru­kus at­si­ra­do ob­jek­tas akių ir kū­no džiaugs­mui – už deg­ti­nę „mac­nes­nė“ pa­ne­lė Apo­lo­ni­ja, pa­var­de Ci­buls­kai­tė. Ir nors gre­ta su­ki­nė­jo­si Apo­lo­ni­jos ka­va­lie­rius, ben­dro stik­liu­ko ir gy­ve­ni­mo drau­gas Vin­cas Si­ma­na­vi­čius iš Aly­taus apy­lin­kių, ta­čiau do­le­rių šiugž­de­sys jį be var­go nu­kon­ku­ra­vo. O Vin­cas per daug dėl to ir ne­si­sie­lo­jo. Su­mu­šė pa­ne­lė su Ka­ziu stik­liu­kais ir su­ta­rė dėl „mei­lės“ – po vis­ko pi­ni­gin­ga­sis po­nu­lis dos­niai at­sei­kė­jo 50 do­le­rių. Ta­čiau Apo­lo­ni­ja ne­bu­vo go­di, iš­kei­tu­si šiuos pi­ni­gus Ka­ziui ati­da­vė 470 li­tų (tais lai­kais 1 do­le­ris kai­na­vo 10 li­tų), sau pa­si­li­ko 30 li­tų. Gir­tuok­lys­tės ir „mei­lė“ tę­sė­si be­veik vi­są nak­tį.

Ry­tui iš­au­šus va­ka­rykš­tis var­du­vi­nin­kas lė­tai at­mer­kė už­ti­nu­sias akis ir sun­kiai kė­lė­si. Ta­čiau stai­ga pa­šo­ko, lyg ne­ti­kė­tai pa­skie­py­tas, kai ap­čiuo­pė, jog ki­še­nė­je nė­ra  pi­ni­gi­nės su 1090 do­le­rių. Kaip iš šir­šių liz­do ne­at­sig­ręž­da­mas nu­lė­kė į po­li­ci­ją. Va­gys­te bu­vo įtar­ti „mei­lės ži­no­vė“ Apo­lo­ni­ja ir jos ne­pa­vy­du­sis Vin­cas.

Su­lai­kius įta­ria­muo­sius, pa­ne­lė nė ne­mirk­te­lė­ju­si pa­sa­kė, kad jo­kių pi­ni­gų ne­vo­gė, tik pa­ė­mė pi­ni­gus „už mei­lę“, ku­riuos Ka­zys pats ir su­mo­kė­jo, o kiek su­mo­kė­jo – ji ne­pa­me­na, nes bu­vo gir­ta. Vin­cas ir­gi gy­nė­si ėmęs tuos pi­ni­gus. Kra­tos me­tu jų na­muo­se pi­ni­gų jų na­muo­se ne­ras­ta. Kad at­min­tis pra­skaid­rė­tų, bu­vo su­im­ti ir už­da­ry­ti į Aly­taus ka­lė­ji­mą.

Ka­zys, už vi­sas links­my­bes „su­mo­kė­jęs“ be­veik 11 tūkst. li­tų, su Apo­lo­ni­jos grą­ža – 470 li­tų ki­še­nė­je grį­žo į Dau­gus. Kai laik­raš­čiuo­se pa­si­ro­dė jo var­da­die­nio is­to­ri­ja, pu­sė Aly­taus kva­to­jo, ki­ti už­jau­tė. Ne­at­si­li­ko ir Dau­gai. Ne­tru­kus žvit­rio­ji pa­ne­lė Apo­lo­ni­ja ir ty­ku­sis jos Vin­cu­kas, taip ir „ne­at­ga­vę“ at­min­ties, bu­vo pa­leis­ti iš ka­lė­ji­mo.

Pra­bė­gus ku­riam lai­kui  kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas pa­ste­bė­jo, jog  po­nas Vin­cas ret­kar­čiais keis­da­vo do­le­rius. Su­lai­ky­tas an­trą kar­tą pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu 20 do­le­rių jau pra­gė­rė, o 50 do­le­rių da­vė sa­vo pa­žįs­ta­mai Bu­žins­kie­nei. Ne­tru­kus pa­rei­gū­nai ją su­lai­kė. Po­li­ci­jos raš­ti­nė­je bu­vo at­lie­ka­ma kra­ta. Mo­te­ris, no­rė­da­ma nu­slėp­ti tuos 50 do­le­rių, ėmė juos ir pra­ri­jo. Juos iš­krapš­ty­ti grieb­ta­si pa­ti­ki­mų prie­mo­nių – duo­ta di­de­lė do­zė ri­ci­nos. Vais­tai ge­rai ir grei­tai pa­vei­kė – po tri­jų va­lan­dų at­si­ra­do do­le­riai… tik kiek pa­kei­tę spal­vą. Po šios pro­ce­dū­ros ofi­cia­liai pra­neš­ta: „Pi­ni­gai grą­žin­ti nu­ken­tė­ju­siam, o ben­dri­nin­kai trau­kia­mi at­sa­ko­my­bėn.“

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė,

Mu­zie­ji­nin­kė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ir dabar panašiai vyksta. Kaip Alytaus prokuratūros nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 pati teisėsauga nustačius, kad. Alytiškį žeidinėjantys komentarai rašinėti po ..moters darbo ir namų kompais. Atsisakė duot parodymus. Nekonkretindami paliko landas grupėj po kitų asmens duomenimis per komentarus slopint neįtinkančius, kad nedrystų prabilt apie miestui strsteginę reikšmę turinčių pramonės parko ir aerodromo įpatumus. Kur apie tai užklausti prieš vengia prabilt šalies Prezidentas su meru susitikę. Patys alytiškiai susigūžę, kaip jiems pagal primityvias schemas parceliavo 10 gerų buvusių įmonių. Kaip ir per savivaldybės sistemą įtartini pervedimai į Ispanijos saskaitas.., kinkų virpesys iki dabar. Nors į viešumą superpatriotus vaizduoja.

Kiti straipsniai