Kaip Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­muo­se se­kė­si aly­tiš­kiams? (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, vy­ku­sių bir­že­lio 9-ąją, re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), bet ti­kė­ti­na, kad jie ne­si­keis. Ko­mi­si­ja įvar­di­ja pa­var­des vie­nuo­li­kos as­me­nų, ku­rie at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus at­sto­vaus Lie­tu­vai Eu­ro­par­la­men­te. Kaip gi šiuo­se rin­ki­muo­se se­kė­si aly­tiš­kiams?

Kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mok­ra­tai iš­lai­kė po­zi­ci­jas


Bir­že­lio 6 – 9 die­no­mis Eu­ro­par­la­me­to rin­ki­mai vy­ko vi­so­se 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Iš vi­so iš­rink­ta 720 šios eu­ro­pi­nės val­džios na­rių, tarp ku­rių 11 – iš Lie­tu­vos. Pa­grin­di­nis veiks­nys, le­mian­tis vals­ty­bių na­rių vie­tų skai­čių Eu­ro­par­la­men­te – jo­se esan­tis gy­ven­to­jų skai­čius.


Bir­že­lio 9-ąją Lie­tu­vo­je vy­ku­siuo­se Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se kan­di­da­tus bu­vo pa­tei­ku­sios 14 par­ti­jų ir vie­na ko­a­li­ci­ja. Iš viso sąrašuose – 319 kandidatų, į vieną vietą – 29. O man­da­tus ga­vo aš­tuo­nių par­ti­jų at­sto­vai.


Kaip ir prieš pen­ke­rius me­tus da­bar­ti­niuo­se rin­ki­muo­se po­zi­ci­jas su gau­tų man­da­tų skai­čiu­mi iš­lai­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ar­ba kon­ser­va­to­rių at­sto­vai ir so­cial­de­mok­ra­tai. Pir­mie­ji ir vėl iš­ko­vo­jo tris vie­tas, ant­rie­ji, kaip 2019-ai­siais, – dvi vie­tas.


Šį­kart rin­kė­jai dirb­ti į Eu­ro­par­la­men­tą vėl iš­siun­tė kon­ser­va­to­rius An­drių Ku­bi­lių, Ra­są Juk­ne­vi­čie­nę, o Sei­mo na­rys Pau­lius Sau­dar­gas pa­keis Liu­dą Ma­žy­lį.


So­cial­de­mok­ra­tus šio­je val­džios ins­ti­tu­ci­jo­je jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją at­sto­vaus par­ti­jos ly­de­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, o Juo­zas Ole­kas vie­tą už­lei­džia Vy­te­niui Po­vi­lui An­driu­kai­čiui.


To­liau Eu­par­la­men­te tu­rė­tų dirb­ti vie­nin­te­lis li­be­ra­las Pet­ras Aušt­re­vi­čius.


Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga vie­toj dvie­jų man­da­tų tu­rės vie­ną ir jį rin­kė­jai su­tei­kė Sei­mo na­riui Au­re­li­jui Ve­ry­gai. 


Wal­de­mar To­mas­zew­ski to­liau bus eu­o­par­la­men­ta­ru nuo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos.
Pir­mą­kart Lais­vės par­ti­ja iš­ko­vo­jo man­da­tą Eu­ro­par­la­me­te ir jį užims į ša­lies pre­zi­den­tus pre­ten­da­vęs Dai­nius Ža­li­mas.
Taip pat pir­mą kar­tą dirb­ti į eu­ro­pi­nės val­džios ins­ti­tu­ci­ją tu­rė­tų vyk­ti Pet­ras Gra­žu­lis, bu­vęs Sei­mo na­rys, iš Sei­mo pa­ša­lin­tas ap­kal­tos bū­du, kaip bal­sa­vęs už ki­tą Sei­mo na­rį. Jis į Eu­ro­par­la­men­tą iš­rink­tas kaip Tau­tos ir tei­sin­gu­mo są­jun­gos (cen­tris­tų, tau­ti­nin­kų) at­sto­vas.


Į nau­jos ka­den­ci­jos Eu­ro­par­la­men­tą iš­rink­tas ir da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą.


Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 28,94 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę. Pa­gal šios val­džios ins­ti­tu­ci­jos rin­ki­mų įstatymus jie lai­ko­mi įvy­ku­siais, at­ėjus bal­suo­ti bet kuriam rin­kė­jų skai­čiui.


Kaip bal­sa­vo Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai?


Aly­tu­je rink­ti Eu­ro­par­la­men­to at­ėjo 24,08 proc. tu­rin­čių­jų tei­sę bal­suo­ti. 


Dau­giau­sia at­ėju­sių­jų bal­suo­ti sa­vo pa­si­ti­kė­ji­mą ati­da­vė už so­cial­de­mok­ra­tus – 24,95 proc. nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių mies­to sa­vi­val­dy­bė­s rin­kimų apygardoje.


An­to­je vie­to­je – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai su 20,21 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mu, tre­čio­je vie­to­je – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (9,13 proc.), ket­vir­ta – Tau­tos ir tei­sin­gu­mo są­jun­ga (cen­tris­tai, tau­ti­nin­kai) (8,30 proc.), penk­ta – De­mok­ra­tų są­jun­ga „Var­dan Lie­tu­vos“ (7,51 proc.).


Kam sa­vo bal­sus pa­ti­kė­jo Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai?


Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gal rin­kė­jų ati­duo­tus bal­sus tai­po­gi pir­mau­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, su­rin­kusi 23,27 proc. bal­sų nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių sa­vi­val­dy­bė­je. An­tra, kaip ir mies­te, – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (15,75 proc.), tre­čia – De­mok­ra­tų są­jun­ga „Var­dan Lie­tu­vos“ (14,68 proc.), ket­vir­ta – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (10,43 proc.), penk­ta – Tau­tos ir tei­sin­gu­mo są­jun­ga (cen­tris­tai, tau­ti­nin­kai) (10,00 proc.)


Aly­taus ra­jo­ne Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 27,56 proc. tu­rin­čių­jų rin­ki­mų tei­sę.
Šio­se abie­jo­se Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bė­se rin­kė­jų su­lauk­ta ma­žiau nei vi­so­je Lie­tu­vo­je.


Ak­ty­viau­si Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­muo­se bu­vo Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­jai, bir­že­lio 9-ąją at­vy­ko bal­suo­ti 44,84 proc. tu­rin­čių­jų šią tei­sę. Nuo šio ra­jo­no ma­žai at­si­li­ko Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė, kur prie ur­nų su­lauk­ta 41,22 proc. rin­kė­jų. O ma­žiau­sias ak­ty­vu­mas fik­suo­tas Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je rin­ki­muo­se da­ly­va­vo tik 15,59 proc. tu­rin­čių­jų tei­sę bal­suo­ti.


Kai ku­rie aly­tiš­kiai „pa­ky­lė­ti“, kai ku­rie – „nu­leis­ti“


Net du aly­tiš­kiai, tiks­liau – Aly­taus ra­jo­ne de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, – Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis eu­ro­par­la­men­ta­rų man­da­tų sie­kė Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še. Ši par­ti­ja da­bar ne­ga­vo nė vie­no man­da­to.


Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys R.Mar­kaus­kas iš 6-os prieš­rin­ki­mi­nės vie­tos iš­rei­tin­guo­tas į 9-ą, o V.Mi­ke­lio­nis, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius, bu­vęs Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, – iš 13-os vie­tos į 14-ą.
Aly­tiš­kių į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mą iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to 11-u nu­me­riu sie­kė De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­še. Po rin­ki­mų pa­aiš­kė­jo, kad ri­nkė­jai jam šia­me są­ra­še su­tei­kė 7-ą vie­tą.
Aly­tiš­kis Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bu­vo 8-as Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še. 

Po rin­ki­mų jis rin­kė­jų va­lia bu­vo...

Daugiau apie tai skaitykite laikraščio „Alytaus naujienos“ 14006 numeryje.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška perpublikavimo sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Informacija telefonu 060444141

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.