Kaip Aly­tų bom­bar­da­vo trys Lie­tu­vos ka­ro lėk­tu­vai (2)

Lie­tu­vos ae­ro­pla­nai. Nuo­trau­ka iš Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės ko­lek­ci­jos
Lie­tu­vos ae­ro­pla­nai. Nuo­trau­ka iš Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės ko­lek­ci­jos
Pra­ėju­sio am­žiaus tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je itin su­ak­ty­vė­jo Lie­tu­vos Aero Klu­bo (L.A.K.) na­rių rė­mė­jų pa­ieš­kos. Šia­me dar­be ne­at­si­li­ko ir aly­tiš­kiai, apie sa­vo veik­lą en­tu­zias­tin­gai gy­rę­si res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je: „L.A.K. na­riais rė­mė­jais įsto­jo įvai­rių pro­fe­si­jų, įvai­raus luo­mo, tau­ty­bės, įvai­rių vi­suo­me­nės sluoks­nių žmo­nės. Na­rių ver­buo­to­jai nuo­lat pri­stin­ga na­rių rė­mė­jų bi­lie­tų ir žen­kle­lių, dėl to kar­tais, kol jų gau­na iš cen­tro, dar­bas tu­ri su­sto­ti. Nau­ja at­siųs­tų bi­lie­tų par­ti­ja be­ma­tant iš­tirps­ta, re­tą pa­ma­ty­si be L.A.K. na­rio rė­mė­jo žen­kle­lio švar­ko at­la­pe, o ku­rie jo dar ne­tu­ri, sten­gia­si kuo grei­čiau­siai įsi­gy­ti. Nė­ra na­mų, ku­riuo­se ne­bū­tų L.A.K. na­rio rė­mė­jo, ir kur ne­skai­ty­tų ne­mo­ka­mai na­riams rė­mė­jams duo­da­mą av. ma­jo­ro Py­ra­giaus bro­šiū­rė­lę apie prieš­lėk­tu­vi­nę ap­sau­gą. Na­rių ver­buo­to­jai iš nie­kur tuš­ti ne­iš­ei­na.“

Mi­nė­ta­sis avia­ci­jos ma­jo­ras Jo­nas Py­ra­gius ne tik pui­kiai la­kio­jo pa­dan­gė­se, ta­čiau bu­vo mė­gė­jas da­ly­vau­ti vals­ty­bi­niuo­se per­ver­smuo­se. Be jo ne­ap­si­ė­jo 1926 me­tų gruo­džio 17 die­nos per­ver­smas. Už da­ly­va­vi­mą 1934 me­tų bir­že­lio 6–7 die­nų pu­če su­im­tas, pa­že­min­tas į ei­li­nius, de­mo­bi­li­zuo­tas ir iš­trem­tas į Ni­dą. 1938 me­tų bir­že­lio 25 die­ną ma­jo­ro laips­nis grą­žin­tas.

Įkvėp­tas avia­ci­jos po­pu­lia­ru­mo pa­ky­lė­tos dva­sios, 1934 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną XIX šau­lių rink­ti­nės va­das ka­pi­to­nas Juo­zas Na­vi­ke­vi­čius ini­ci­ja­vo prieš­lėk­tu­vi­nės ir pri­eš­che­mi­nės ap­sau­gos pra­ty­bas Aly­tu­je. Prieš tai bu­vo ren­gia­ma prieš­gais­ri­nės pro­pa­gan­dos sa­vai­tė. Jos me­tu pa­gal iš anks­to pa­reng­tą pro­gra­ma Aly­taus ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi į mo­ky­mus ir pa­skai­tas. Į juos pi­lie­čiai rin­ko­si van­giai, be di­de­lio en­tu­ziaz­mo ir no­ro. Ta­čiau kai ne­mo­ka­mai bu­vo ro­do­mas fil­mas apie prieš­lėk­tu­vi­nę ir pri­eš­che­mi­nę ap­sau­gą, su­gu­žė­jo pil­na sa­lė. Ne vie­nas iš įdo­mu­mo net iš­si­žio­jęs žiū­rė­jo, kaip kas vyks­ta to­kių ant­skry­džių me­tu. Pa­skel­bus, jog to­kios pra­ty­bos vyks Aly­tu­je, prie til­to, su­lė­kė vi­sa mi­nia žiū­ro­vų, žiop­li­nė­to­jų, įstai­gų tar­nau­to­jų, gim­na­zis­tų ir at­si­tik­ti­nių pi­lie­čių tie­siog ėju­sių pro ša­lį. Vis­kas pra­si­dė­jo tą ge­gu­žės 14 die­ną, pir­ma­die­nį, kai apie 8 val. 20 min. iš Prie­nų pu­sės pa­si­ro­dė 3 lėk­tu­vai (kai ku­riuo­se šal­ti­niuo­se šie lėk­tu­vai va­di­na­mi „es­kad­ri­le iš 3 ae­ro­pla­nų“), skri­dę 2 tūkst. met­rų aukš­ty­je. Vė­liau vis­kas vy­ko taip: „Jie už­skri­dę ant mies­to jį bom­bar­da­vo, o vė­liau ata­ka­vo Aly­tų du­jo­mis iš oro. Mies­te pa­si­ro­džius lėk­tu­vams, pa­si­gir­do pa­vo­jaus žen­klas: „Dzū­ki­jos“ lent­pjūvės ir ug­nia­ge­sių si­re­nos. Pa­si­gir­do spro­gi­mai – tai lėk­tu­vai bom­bar­da­vo mies­tą, o ar­ti­le­ri­ja šau­dė „prie­šą“ ore. Mies­to vi­du­ry­je bu­vo gir­di­mi kul­kos­vai­džių šū­viai, ku­rie ap­šau­dė „prie­šą“.

Dar prieš pa­si­ro­dant lėk­tu­vams me­di­nis Ne­mu­no til­tas bu­vo pa­slėp­tas dū­mų už­dan­goj. La­kū­nai pa­ste­bė­ję, kad til­tas stro­piai sau­go­mas du syk jį ata­ka­vę, be vil­ties leng­vai jį su­nai­kin­ti grį­žo iš kur at­vy­kę. Aly­tuj I (Vil­niaus pu­sėj) bu­vo vaiz­duo­ja­mas gais­ras, pa­de­gus mil­ži­niš­ką lau­žą, ku­rį Aly­taus ug­nia­ge­siai su du­jo­kau­kė­mis nu­vy­kę gais­ro vie­to­je tuo­jaus lik­vi­da­vo.

Mies­te tvar­ką, du­jų ata­kos me­tu, su du­jo­kau­kė­mis pa­lai­kė šau­liai ir po­li­ci­ja. Dvie­juo­se punk­tuo­se (Vil­niaus ir Su­val­kų pu­sė­je) bu­vo ap­nuo­dy­ta aša­ruo­jan­čio­mis du­jo­mis ir pra­va­žiuo­jan­tie­ji ke­lei­viai bei pra­ei­viai ga­vo pa­jaus­ti aša­ruo­jan­čių du­jų. De­ga­za­to­rių-dez­in­fek­ci­jos ko­man­dos tuo­jau ap­nuo­dy­tus punk­tus nu­va­lė, o šau­lės sa­ni­ta­rės tei­kė pa­gal­bą „su­žeis­tie­siems.“

To­kio po­bū­džio pra­ty­bos Aly­tu­je bu­vo pir­mo­sios vi­so­je Lie­tu­vo­je. Joms pa­vy­kus res­pub­li­ki­nė spau­da skel­bė: „Aly­tu­je at­lik­tas pra­ti­mas yra pir­mu­ti­nis vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kad gy­ven­to­jus su­pa­žin­di­nus su pri­eš­che­mi­ne ir prieš­lėk­tu­vi­ne ap­sau­ga, to­kius pra­ti­mus rei­kė­tų da­ry­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je, bent di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Gy­ven­to­jai to­kiais pra­ti­mais tu­ri dau­giau su­si­do­mė­ti, nes tai yra jų pa­čių pa­si­ruo­ši­mas ap­sau­gai. Ir tu­rė­tų vi­si iš­klau­sy­ti su­ruoš­tų tam tiks­lui pa­skai­tų, kad to­kiam pa­vo­jui iš­ki­lus ga­lė­tų dau­giau pa­tys orien­tuo­tis ir mo­kė­tų ap­si­sau­go­ti. Šis da­ly­kas tu­rė­tų bū­ti pra­ves­tas net įsa­ky­mo ke­liu, tuo­met bū­tų ga­li­ma tin­ka­miau pa­si­ruoš­ti ir pats pra­ti­mas sėk­min­giau ir įspū­din­giau įvyk­dy­ti.“

Be­je, tai ne­bu­vo pir­mas kar­tas, kai Aly­tus pa­ty­rė lėk­tu­vų ant­skry­džių. Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu mies­tas bu­vo bom­bar­duo­ja­mas iš oro. 1915 me­tais „Ame­ri­kos Lie­tu­va“ ra­šė: „Aly­tus – pa­bė­gė­lių di­dy­sis trak­tas ir ar­ti­mo­ji nuo ka­rės vie­ta, kur jų dau­giau­sia ap­si­sto­ja, be­lauk­da­mi, ka­da ga­lės grįž­ti į sa­vo ap­leis­tus na­mus.

Ko­vo 17 ir 18 d. čia ke­lis kar­tus at­skri­dę bu­vo vo­kie­čių laks­ty­to­jai. Žmo­nės prie jų jau tiek pri­pra­to, kad ma­žai bu­ja jų mė­to­mų bom­bų.“

Dar il­gai mies­tas da­li­no­si įspū­džiais iš tuo­me­ti­nio 1934 me­tų lėk­tu­vų ant­skry­džio. Tad ulo­nai nu­ta­rė ne­nu­si­leis­ti ir taip pat įneš­ti šur­mu­lio į mies­to gy­ve­ni­mą. Ge­gu­žės 20 die­ną pri­si­kal­bi­no mo­ki­nius su­da­ly­vau­ti ma­nev­ruo­se prie Ka­niū­kų til­to: „Mo­ki­niai (mė­ly­nie­ji) tu­rė­jo at­muš­ti rau­do­nuo­sius (1 ulo­nų sky­rius) nuo plen­to til­to ties Ka­niu­kų kai­mu ir tuo bū­du ap­sau­go­ti sau per­si­kė­li­mą per Ne­mu­ną. Nors jė­gos bu­vo ne­ly­gios – mė­ly­nų­jų bu­vo dau­giau ne­gu rau­do­nų­jų, bet rau­do­nie­ji, bū­da­mi rai­ti (taip nu­ma­ty­ta ma­nev­rų ei­go­je), ga­lė­jo leng­viau keist po­zi­ci­jas. Mo­ki­niai tu­rė­jo smar­kiai pul­ti, kad su­muš­tų rau­do­nuo­sius ir pri­vers­tų juos trauk­tis. Po kau­ty­nių pa­aiš­kė­jo, kad abi pu­sės sa­vo už­da­vi­nį at­li­ko ge­rai, už ką ulo­nų pul­ko va­das vi­sus pa­gy­rė. Vė­liau bu­vo pa­ra­das ir ka­riš­ki pie­tūs.“

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė, mu­zie­ji­nin­kė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.